Feministiskt initiativs riksdagsgrupp

Feministiskt initiativs riksdagsgrupp skuggar Riksdagens arbete för att på så sätt lägga grunden för det arbete som väntar när vi blir invalda.

Feministiskt initiativs riksdagsgrupp skuggar Riksdagens arbete för att på så sätt lägga grunden för det arbete som väntar när vi blir invalda.

Kontakt: [email protected]
Samordnare: Linnéa Bruno
Administrativ samordnare: Alejandra Gomez Lozano
Gruppledare: Gudrun Schyman

Arbete

Vårt löpande arbete består därmed av att reagera på aktuella debatter och politiska beslut som fattas i Riksdagen, likväl som att förbättra vår egen politik inom alla utskottens områden. Inför varje kongress arbetar Skuggriksdagsgruppen med att utforma förslag på förbättringar, utveckling eller ny politik till Fi:s politikdokument För en feministisk politik. Därutöver lägger vi även motioner till Riksdagen under allmänna motionstiden, vilket i år kommer att ske den 4 oktober med ett event utanför Riksdagen i Stockholm (mer info kommer senare). Se nedan för de motioner som lämnades in 2011.

Organisation

Uppdelningen av utskotten i Riksdagen motsvarar inte riktigt den uppdelningen av politiken som Fi har, eller rättare sagt, vi vill egentligen inte ha någon uppdelning alls eftersom vi ser kompexiteten och vill synliggöra samband och sammanhang. Den organisation vi har bygger på idén om att samla utskotten till samarbete kring övergripande politiska begrepp, enligt nedan:

Välfärd

I vårt politiska dokument står bl.a. att ”Välfärdstanken är själva kittet som håller samman och skapar ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen. För att nå dit krävs en ny helhetssyn på politik, att vi beaktar alla faktorer som skapar våra liv”. De utskott som har ansvar för de basala livsfrågorna, de som ska garantera att vi som människor ska kunna färdas väl genom livet, i alla dess skeden, är i huvudsak:

 • Arbetsmarknadsutskottet
 • Socialförsäkringsutskottet
 • Socialutskottet
 • Civilutskottet (bostäder)
 • Utbildningsutskottet
 • Kulturutskottet

Kontaktperson: Linnéa Bruno

Aktuella skuggmotioner

Stärkt välfärd utan profit

Nationellt centrum mot människohandel och prostitution

En ny arbetsmarknadspolitik

För en likvärdig skola

Kriskommission

Skyddade boenden

Säkerhetspolitik

Hållbarhet

I vårt politiska dokument står att ”Vi behöver (därför) problematisera tillväxtdoktriner och tala om riktig klimatpolitik och fördelningspolitik istället för att fokusera på individuella lösningar”. Vår politik genomsyras av medvetenheten om att både produktion och konsumtion måste ställas om. De utskott som ansvarar för frågor kopplade till hållbarhet är framför allt:

 • Trafikutskottet
 • Miljö- och Jordbruksutskottet
 • Näringsutskottet (energi, industri, export/import, handel och företagande)

Kontaktperson: Stefan Nilsson

Aktuella skuggmotioner

Djurskyddsmyndighet

Klimatansvar och ekologisk mat

 

Säkerhet och mänskliga rättigheter

I vårt politiska dokument står att ”Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet”. Det internationella organiserade våldutövandet, med syfte att utöva kontroll, strider mot ett säkerhetspolitiskt tänkande där individen och det civila samhället är grunden. Vår globala säkerhetspolitik vilar därför på anitmilitaristisk grund. Vi definierar det patriarkala våldet (mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i samkönade relationer, våld mot kvinnor som led i krigföring, m.m.) som ett grovt säkerhetspolitiskt misslyckande. Vi menar också att grundläggande trygghet och säkerhet för individen bara kan nås genom en aktiv antirasistisk och i alla avseenden icke-diskriminerande politik. Utskott som huvudsakligen har ansvar för detta är:

 • Utrikesutskottet
 • Försvarsutskottet
 • EU-nämnden
 • Konstitutionsutskottet
 • Justitieutskottet

Kontaktperson: Anna Hellstrand

Aktuella skuggmotioner

En värld utan gränser

Säkerhetspolitik

Förslagsinstitut

 

Ekonomi för en hållbar utveckling

I det politiska dokumentet beskriver vi vår syn på ekonomin så här: ”Offentliga budgetar är verktyg för att omfördela resurser. För att skapa ett välfärdssamhälle måste den nuvarande dominerande trenden brytas. (…) Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. Det kan ske på olika sätt, men medan patriarkala ekonomiska teorier främst fokuserar på finansiell tillväxt, med marknaden och konsumismen som sina viktigaste markörer, lyfter den feministiska ekonomin fram helhetsperspektivet”. Den här arbetsgruppen ska alltså vara ett ”verktyg” för de övriga grupperna och således samarbeta med alla. Utskott som har huvudansvar för detta är:

 • Finansutskottet
 • Skatteutskottet

Kontaktperson: Kerstin Annadotter