Ny kulturpolitik antagen på Feministiskt initiativs kongress

26 mars 2017

Feministiskt initiativ har idag antagit ett helt nytt kulturpolitiskt program.

Politiken ska verka för ett demokratiskt, jämlikt och inkluderande kulturliv som ger utrymme för en mångfald av idéer och möjlighet till både identifikation, överskridande och olikhet. En feministisk och antirasistisk kulturpolitik utgår från alla människors rätt till medskapande och deltagande, och en demokratisk fördelning av resurser.

– Utöver det omfattande kulturprogrammet låter vi också kulturpolitiken ta plats i andra politikområden, till exempel i utbildning, samhällsplanering, landsbygd och säkerhetspolitik. Vi vill motverka kulturens instrumentalisering, alltså att kulturen enbart är redskap för andra områden, och istället få andra politikområden att avsätta större resurser för att använda sig av kulturens effekter, säger Maria Mårsell, tillförordnad kulturpolitisk talesperson.

Den antagna kulturpolitiken tar även ett helhetsgrepp kring kulturarbetares villkor och konstnärlig frihet.

– Vi måste se till att trygghetssystemen fungerar för alla och skapa fler och bättre anställningar. En nationell handlingsplan behövs, det fungerar inte med ett lapptäcke av olika nödlösningar. Vi måste också säkerställa den konstnärliga friheten och att principen om en armlängds avstånd ovillkorligen följs, inte minst eftersom antidemokratiska krafter växer sig allt starkare, säger Maria Mårsell.

Kongressen antog bland annat att:

  • Stöd till offentligt finansierade kulturverksamheter räknas upp i takt med lönerörelserna och att det fria kulturlivet prioriteras och räknas upp kraftigt.
  • Trygghetssystemen reformeras och anpassas.
  • Upphovspersoners ställning gentemot industri stärks i lagen och att de fria kulturaktörernas organisationer stärks.

Politiken är omfattande och innehåller också avsnitt om kultursamverkansmodellen, kulturarv, media och public service, civilsamhället, trossamfund, bildning, folkbibliotek, amatörkultur och mycket annat.

Två stora områden handlar om demokratisering och en social kultur. Bland annat vill Fi ge Kulturdepartementet och Kulturrådet i uppdrag att åtgärda snedrekryteringen inom offentligt finansierade kulturverksamheter så att de demokratiseras och speglar samhället i sin helhet.

Feministiskt initiativ vill också inrätta ett nytt tvärpolitiskt område med utgångspunkt i kulturpolitiken. I vårt samhälle finns en utbredd upplevelse av ensamhet och isolering. Fi tror på att främja kulturella sammanhang inom till exempel socialt arbete, att skapa fler offentliga mötesplatser och generationsöverskridande kulturella verksamheter, utveckla fler former för kollektivt boende och att sänka trösklarna till konstnärliga, kulturella och folkbildande mötesplatser.

– Kultur handlar ju också om att mötas och att faktiskt se varandra ansikte mot ansikte, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna lära oss någonting av varandra, säger Maria Mårsell.