Intervju om #Metoo och funktionsrätt med Denise Cresso-Nydén

3 december 2021

Denise Cresso- Nydén är funktionsrättspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ och en av initiativtagarna till #Metoo-uppropet #Slutvillkorat. I samband med Internationella funktionshinderdagen 3 december berättar hon mer om uppropet kopplat till sitt politiska engagemang

Min första tanke var att det inte behövdes ett särskilt Metoo-upprop för kvinnor och transpersoner med funktionsnedsättning, vi finns ju i alla branscher. Men så lyssnade jag på en tjej som berättade hur hon utsatts för sexuella övergrepp i färdtjänstbilen och insåg att här fanns en utsatthet som ingen annan pratade om – att vara beroende och inte våga sätta gränser i rädsla för att stödet ska utebli. Jag menar, vad gör jag i bilen som blind? Eller en kvinna som sitter fastspänd i rullstol. Vi kan inte hoppa ur var som helst.

Var fjärde kvinna utsätts för våld av en man hon haft eller har en relation med och hemmet är den farligaste platsen för kvinnor. Det gäller självklart även kvinnor med en funktionsnedsättning. Men utsattheten är dubbel. Vill du berätta mer om hur våldsutsattheten ser ut för personer med funktionsnedsättning?

Övergreppen sker inte enbart i hemmet av en partner, det finns fler i den där nära relationen. Till exempel personliga assistenter, hemtjänst, boendepersonal och andra medboende. Det finns också fler arenor för våldet, som exempelvis färdtjänstbilen, på institution mm. Du tvingas till kroppslig beröring för att få hjälp men den går lätt över gränsen och det kan vara svårt att säga precis när men det känns fel. Intimhygien som utnyttjas, en hand över bröstet när säkerhetsbältet ska på. Många med intellektuell funktionsnedsättning blir heller inte trodda och slutar därför till slut att berätta.

Vad är enligt dig de viktigaste åtgärderna? Hur kan vi arbeta politiskt för att förändra situationen?

I Metoo-uppropet hade vi fem krav:

  1. Krav på utdrag från belastningsregistret för färdtjänstförare.
  2. Att en förare som anmälts inte får köra under utredningstiden. När du anmäler är du inte anonym vilket stoppar många från att anmäla – nästa gång är du ju ensam med honom i bilen.
  3. Ökad kunskap hos personal som möter personer med funktionsnedsättning.
  4. Ökad kunskap hos hela rättsväsendet om vad det innebär att ha en kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning. En försvarsadvokat trasar snabbt sönder en berättelse från någon som inte förstår så bra. Förhörsledare måste ha specialutbildning och ett målsägarbiträde tillsättas.
  5. Skyddade boenden som fungerar även för kvinnor med psykisk funktionsnedsättning. Likaså skydd för kvinnor som är äldre och behöver daglig tillsyn. Ett äldreboende är ingen lösning, där kommer ju mannen lätt och hälsar på. Idag bygger tillgängliga jourer på kommunens välvilja, så kan vi inte ha det. Det måste finnas en garanti på tillgängliga jourer för alla våldsutsatta.

När vi tar oss an frågan om mäns våld mot kvinnor är det angeläget med ett intersektionellt perspektiv. Människors livsvillkor formas i skärningspunkten för flera olika maktstrukturer. De flesta är privilegierade i vissa avseenden, men underordnade i andra. Makt relaterad till bland annat funktionalitet, klass, kön, könsidentitet, könsuttryck, rasifiering, sexualitet, religion och ålder spelar en central roll för hur våldet möjliggörs, förstås och hanteras av samhället. Omständigheter som missbruk, fattigdom, psykisk ohälsa och förtryckande normer av varierande slag har också betydelse.

Det strukturella våldet mot särskilt utsatta grupper är grovt och omfattande. Som utsatta menas exempelvis flickor, kvinnor och transpersoner med beroendeproblematik, erfarenheter av prostitution eller kriminalitet, eller med normbrytande funktionalitet. Samhället i stort, i form av institutioner och myndigheter, såväl som dess individer, blundar ofta för och därigenom accepterar såväl det sexuella som det fysiska våldet som dessa grupper systematiskt utsätts för. Det måste förändras.

Feministiskt initiativ har därför tagit fram ett åtgärdsprogram med 92 punkter för att stoppa mäns våld. Se det här: