Kvinnofrid och våld i nära relationer

I kommunerna är Feministiskt initiativ en stark röst för kvinnofrid och för att motverka våld i nära relationer. Våra politiker kämpar för allas rätt till ett liv fritt från våld. Dessa politiska förslag har vi lagt fram i kommunfullmäktige, runt om i landet.

I kommunerna är Feministiskt initiativ en stark röst för kvinnofrid och för att motverka våld i nära relationer. Våra politiker kämpar för allas rätt till ett liv fritt från våld. Dessa politiska förslag har vi lagt fram i kommunfullmäktige, runt om i landet.

Inrätta KAST-verksamhet

KAST står för köp av sexuella tjänster och är en verksamhet som syftar till att minska efterfrågan av kommersiella sexuella tjänster genom att arbeta med köparna. Det finns till exempel en överrepresentation av sexberoende bland köpare av sexuella tjänster. Dessa kan genom en KAST-verksamhet få stöd i att hantera detta på ett mindre destruktivt sätt. 

Fi Uppsala

Inför huskurage

Mot bakgrund av detta vill Feministiskt initiativ att Strömstads kommunala bostadsbolag, Strömstadsbyggen, inför Huskurage; vilket är ett policydokument och information som manar grannar till civilkurage – att ingripa när man tror att en granne far illa. Huskurage.se är en ideell förening inom våldspreventivt arbete. Deras mål är att förhindra våld i nära relation genom att fler ringer på hos grannen och frågar hur det står till. De manar också till att kontakta polisen vid en hotfull eller akut situation.

 – Fi Strömstad

 – Fi Uppsala

– Fi Stockholm

– Fi Göteborg

Bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor 

Feministiskt initiativ vill införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor som innebär att den som vistats på skyddat boende inte ska bli hemlös eller blir tvungen till att bo på vandrarhem. Vi har länge drivit en förändring av förturssystemet för att fler våldsutsatta kvinnor och barn ska kunna få en trygg bostad och livssituation. Feministiskt initiativ vill därför öka antalet förturslägenheter samt genom en omarbetning av riktlinjer öka möjligheten till förtur för våldsutsatta som bott på kvinnojourer och skyddade boenden.

– Fi Stockholm

 

Arbete med lärare mot hedersrelaterat förtryck och våld

Problematiken är dock svår att komma åt. Att informera ungdomar om deras rättigheter och utbilda personal som kommer i kontakt med ungdomar är ett första steg. Skolvärlden har här ett gyllene tillfälle att arbeta aktivt och passivt med information och uppmärksamhet. Även hälso- och sjukvården har ett stort ansvar, men det ligger inom regionens område, inte kommunens. Lärares kunskap inom hedersrelaterat förtryck och deras möjlighet att informera om, upptäcka och reagera på händelser är av yttersta vikt för att nå hela kommunens alla invånare. En upplyst lärare vet vad hen ska göra och kan söka stöd där det behövs.

– Fi Strömstad

Slopad egenavgift för skyddat boende

Våldsutsatta kvinnor drabbas ofta av långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Inter heller är det ovanligt att förövaren har skuldsatt henne och exempelvis tagit lån i hennes namn, delt vill säga utsatt henne för ekonomiskt våld. Att då lägga på ytterligare belastning på ekonomin ser vi inte som berättigat när stadens arbete mot våldet styr av skyddsbehov, inte efter den våldsutsattas betalningsförmåga. Och staden bör inte medverka till ytterligare ekonomisk press på den våldsutsatta kvinnan. 

 – Fi Stockholm

Våldet går inte i pension

Äldreomsorgen tillhör en av de enheter där frågor om våld ställs mer sällan än någon annanstans. Screening, alltså att rutinmässigt ställa frågor om våld, har visat sig ha en hög effekt för att upptäcka våld i nära relationer. Äldreomsorgen har där en unik möjlighet till att upptäcka våld då vi ofta möter brukare i hemmet, då vi arbetar nära brukare, och då det ofta förekommer årligt återkommande utvärderingssamtal med brukarna. Ändå saknas både rutiner och handlingsplaner för att upptäcka och förebygga våld mot äldre.

– Fi Strömstad

– Fi Uppsala

– Fi Göteborg

– Fi Simrishamn

– Fi Gullspång

Nollvision om mäns dödliga våld mot kvinnor

Med en nollvision kommer förpliktigande att säkra handling och tillhandahålla resurser. I samband med att nollvisionen antas ska en handlingsplan tas fram. Programmet behöver kompletteras med en konkret handlingsplan och i en sådan ska såväl förebyggande åtgärder som akuta och långsiktiga insatser ingå. Frågor om bostad, arbetslöshet, ekonomiskt bistånd, barns skolgång, med mera, behöver inkluderas i handlingsplanen. Även kommunens samverkan med Region Uppsala och Polisen ska vara en del av handlingsplanen. Könsmaktsperspektivet måste vara utgångspunkten för att handlingsplanen ska vara verkningsfull.

– Fi Uppsala

– Fi Stockholm

Haverikommission mot mäns våld mot kvinnor

Feministiskt initiativ vill att Göteborg stad tar initiativ till en haverikommission med uppdrag att utreda vad som föregått dödligt våld och grovt våld mot kvinnor. Syftet är att förebygga våldet,och föreslå förbättringar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. En haverikommission behövs för att se hur samverkan mellan polis, socialtjänst, sjukvård och andra samhällsinsatser fungerar och vilka insatser som behövs för kvinnor som är utsatta för hot, våld och trakasserier. Då frågan ligger närmast kommunal kompetens då det rör både sociala frågor, folkhälsa och befolkningsansvar så är det lämpligt att just Göteborg stad tar initiativ till en sådan haverikommission, och bjuder in andra aktörer att delta.

En haverikommission bör inte fokusera enbart på slutet av processen kring våldet, utan ta ett helhetsgrepp när det gäller de våldsutsatta kvinnornas tidigare livssituation, t.ex. tillgång till bostad och möjligheter till att leva ett liv utan trakasserier. Men även inrikta sig på att gärningsmännens bana till brotten, t.ex. vilka försök till interventioner som skett, vilka varningssignaler som uppfattats alternativt ej uppfattats. Fokus i en haverikommission bör ligga på samhällets ansvar och möjligheter att förebygga liknande brott framöver.

– Fi Göteborg

– Fi Stockholm

– Fi Uppsala

Traumaenhet 

Det finns ett enormt stort behov av just samtalsstöd kring trauma, stödjande gruppsamtal, terapuetiska aktivieter med mera. De kommunala och fristående verksamheterna räcker inte till. Därför vill Feministiskt initiativ att staden tar sitt ansvar, och erbjuder en kommunal verksamhet inriktad kring samtalsstöd för trauma för våldsutsatta i nära relationer, och de som utsatts för sexuellt våld. Staden bör också inventera hur det egna arbetet kan stärkas på andra sätt. Vi vill också att staden initierar en dialog med VGR kring utökade vårdinsatser för traumabehandling i Göteborg.

 – Fi Göteborg

Ekonomiskt stöd till kvinnojour

Vi ser dock att ett viktigt komplement är platser utanför myndigheterna, som det också går att vända sig till. I Gnesta finns det inte någon sådan plats i dagsläget. Men kvinno- och tjejjouren Mira i Nyköping finns i närområdet. Deras verksamhet finns sedan 2018 och de har redan avtal med Oxelösunds och Nyköpings kommuner. De har en viktig funktion att fylla, som kvinnor och tjejer i Gnesta kan ha nytta av. Ett ekonomiskt stöd möjliggör bland annat deras arbete med fortbildning för unga kring normer och våld i nära relationer,  och deras e-tjänst, telefonlinje och chattfunktion.

  • Att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med och finansiering av  en viktig kvinnojoursverksamhet i    närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till Föreningen Mira i Nyköping. 
  • Kommunneutral skrivning: Att kommunen bidrar till långsiktigt samarbete med och finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr.

– Fi Gnesta

Stärka arbetet mot sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster med anledning av Coronaviruset

En del av mäns våld mot kvinnor är den sexuella exploatering som sker genom att män betalar för sexuella övergrepp mot framförallt kvinnor. Erfarenheterna från Italien och Spanien visar att sexköpen fortsätter även under karantän, och utsattheten för de kvinnor som drabbas blir ännu större under pandemin. Detta beror både på risken för smittspridning och på den ökade belastningen på socialtjänsten och på de föreningar som arbetar för att stödja den utsatta gruppen. Vi anser därför att staden behöver stärka arbetet mot sexuell exploatering för att kunna möta ökande behov.

– Fi Göteborg

– Fi Uppsala

Inför en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

– Fi Stockholm

Våld i nära relationer under Coronapandemin

Coronapandemin innebär att fler och fler människor i Sverige isolerar sig och stannar hemma i karantän. Detta är nödvändigt för att få stopp på spridningen, men en förödande situation för alla som utsätts för våld i nära relationer. Våld i nära relation riskerar att öka markant och därför behövs det beredskap för det.  Det är viktigt att stödet till och samordningen med jourer och andra verksamheter som arbetar akut med frågan säkerställs och även ökar för att möta behovet som kommer att uppstå när våldsutsatta ber om hjälp.

– Fi Göteborg

– Fi Uppsala

Barns utsatthet för våld i hemmet

Avgörande för att barnen ska kunna läka psykiskt är att våldet, hoten och rädslan för ytterligare våld får ett slut. Barn ska ses som brottsutsatta. Därutöver behövs ett ökat samarbete mellan berörda myndigheter såsom socialtjänsten, familjerätten, kvinnojourer, brottsofferjouren, polisen, psykiatrin och målsägandebiträden. Metoder måste bygga på aktuell forskning och utarbetas i samarbete med relevanta organisationer, så att de som samverkar för att skydda våldsutsatta har gemensam teoretisk grund och inte motarbetar varandra.

– Fi Uppsala

Diskrimineringsombud på skolor

Diskrimineringsombudet ska ha ansvar att aktivt implementera och följa upp skolans riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Diskrimineringsombudet ska ingå i elevhälsoteamet och ha kompetens om samtal med barn samt kunskap om barns utsatthet för våld och övergrepp, genus, funktionalitet, våld- och förtryck i namn av heder, sexuella övergrepp utförda av närstående vuxna, HBTQ och antirasism.

– Fi Uppsala

– Fi Stockholm 

Manligt självansvar

Män är överrepresenterade bland de som utför våldsbrott (BRÅ). Just nu lägger vi ofta ansvaret för trygghet hos tjejer och kvinnor. Det är tjejer och kvinnor som får gå extra kurser för att lära sig självförsvar, det är tjejer och kvinnor som undervisas i hur vi bäst skyddar oss mot övergrepp. Det är givetvis positivt att det finns en bred vilja i att stärka tjejer och kvinnor – men fokuset ska inte vara att lära tjejer och kvinnor att försvara sig mot övergrepp och att ta ansvar för mäns handlingar. Vi måste rikta in oss på roten till problemet, vi måste få män och killar att sluta utföra våldsbrott. För att arbeta med tjejers och kvinnors trygghet behöver vi därför göra andra kraftiga satsningar som riktar in sig specifikt mot killar och män. Det räcker inte med att satsa på feministiskt självförsvar, vi måste satsa på manligt självansvar.

– Fi Uppsala

Minska utnyttjandet av personer i prostitution och människohandel

Vi vill se en kommun där män inte utnyttjar människor i sexuellt syfte. Där ingen av ekonomiska eller andra orsaker tvingas till prostitution. Där myndigheter har kompetens och resurser att hjälpa och bemöta utsatta personer, samt som aktivt arbetar för att motverka förekomsten av utnyttjande och exploateringen av personer för sexuella ändamål. För att kunna ändra idén om mäns rätt till att konsumera och exploatera andras kroppar behöver kommunen arbeta aktivt med utbildning kring maskulinitetsnormer samt jämställdhet och mänskliga rättigheter i praktiken. Kommunen behöver ta ansvar för ökad medvetenhet, kunskap och samordning kring personer som är i prostitution och upprätta tydliga handlingsplaner kring stöd och skydd. Målet måste vara att stödja och skydda människor som utnyttjas för sexuella ändamål och minska efterfrågan.

– Fi Uppsala

Jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor

Satsningen fokuserar bland annat på: 

  • Medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner och regioner. 
  • Medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
  • Mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive våldsförebyggande arbete

– Fi Gnesta

Ledighet vid uppbrottsprocess 

I ett antal länder och delstater finns lagstadgad möjlighet för anställda att vara frånvarande från sin arbetsplats utan löneavdrag, när de behöver sköta ärenden i samband med en uppbrottsprocess, vilket kan behövas vid exempelvis polisanmälan, flyttning, möte med kvinnojouren etc. Även där detta inte är lagstadgat finns det företag, myndigheter och andra organisationer som erbjuder liknande möjligheter till sina anställda, vilket är till nytta för både de berörda personerna och arbetsplatsen — och samhället i stort.

Det är i första hand för de våldsdrabbades skull som föreliggande motion föreslår att möjligheten till en sådan ledighet skall införas för Umeå kommuns anställda. Ett sådant införande skulle även utgöra ett tydligt ställningstagande från kommunens sida, som visar vad kommunen har för visioner varmed personalrekryteringen skulle underlättas i och med den trygghet som denna möjlighet skulle medföra. Då skulle även sjukfrånvaron minska och arbetsmiljön förbättras.

– Fi Umeå  

Ta våld i nära relationer på allvar 

Feministiskt initiativ anser också att ansvaret för detta arbete inte skall ligga på ideella verksamheter, utan att kommunen ska ta sitt ansvar. 

– Fi Sala  

Våldsförebyggande arbete i skolan 

Alla skolor bör på sikt arbeta med våldsprevention, och arbetet bör starta i de skolor som har störst problem med våld och destruktiva maskulinitetsnormer. Vetenskapen är tydlig gällande tidiga insatser, och normer och beteenden hos barn grundas tidigt. Därför vill vi även se ett medvetet arbete även i förskolan, även om arbetet naturligtvis måste anpassas efter ålder och kontext. På så sätt får vi bästa möjliga förutsättningar att bli en kommun fri från våld. Insatserna kräver samarbete mellan förskola, skola och andra professioner som alla måste bidra till kompetens, resurssättning, och genomförande av det våldsförebyggande arbetet för att det inte enbart ska åligga skolan att lösa samhällsproblem. I Göteborg lägger vi enorma resurser på att släcka bränder och avvärja kriser när det kommer till våld. Det är dags att vi satsar oss ur krisen, för att de barn som nu växer upp inte ska välja våldets väg. 

– Fi Göteborg 

Våldsförebyggdande insatser på kommunal nivå 

Simrishamn behöver arbeta mer med tidiga och förebyggande insatser. Det finns flera effektutvärderade metoder som FFV- Våldspreventivt centrum arbetar med och som också skolorna i Simrishamn skulle kunna använda. Befintlig personal kan användas, men tid måste frigöras för att leda och genomföra utbildningar och gruppverksamheter för alla kommunens ungdomar. En projektledare behöver utses.

– Fi Österlen
– Simrishamn 

Inrätta ett jämställdhetsråd  

Jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun ska utgå från det nationella jämställdhetsmålet, som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under finns bland annat målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. – Fi Gnesta 

– Fi Gnesta 

Öka stödet till kvinnojouren 

Av motionen framgår bland annat att kommunen har under många år sökt ekonomiskt stöd från Kiruna kommun för att kunna anställa personal, vilket är nödvändigt för att kunna möta det behov som finns till följd av mäns våld mot kvinnor i Kiruna. Kommunen har enligt socialtjänstlagen ansvar för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp, särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. Arbetet med detta utförs bland annat av socialtjänsten, öppenvården och familjerådgivningen. Det stöd som erbjuds enligt socialtjänstlagen räcker inte till för att möta behovet och många våldsutsatta kvinnor och barn får inte det stöd de har rätt till. Det omfattande stöd som de flesta kvinnor efterfrågar vid de många myndighetskontakter som blir aktuella i samband med våld i nära relationer, har inte kunnat ges av Kvinnojouren då besök och telefonsamtal behöver ske på dagtid när myndigheterna har öppet. Samverkan med socialtjänst, Polis och andra instanser har inte kunnat upprätthållas eftersom möten sker på kontorstid då jourkvinnorna själva arbetar. För kvinnojouren Kiruna omgående ges möjlighet att anställa personal för minst ett år åt gången, genom utökat ekonomiskt stöd från kommunen 

  • Att kvinnojouren Kiruna omgående ges möjlighet att anställa personal för minst ett år åt gången, genom utökat ekonomiskt stöd från kommunen 

– Fi Kiruna 

Anställ en jämställdhetsstrateg 

Jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun ska utgå från det nationella jämställdhetsmålet, som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under finns bland annat målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

– Fi Gnesta 

– Fi Sala