Könsstympning är ett brott mot mänskliga rättigheter

6 februari 2017

I dag måndag 6 februari är det internationella dagen mot könsstympning av flickor.

Detta ingrepp utförs fortfarande på omkring tre miljoner flickor årligen i världen, enligt WHO. För 35 år sedan infördes ett förbud mot könsstympning i svensk lag. Trots det utsätts flickor i Sverige och mörkertalet är mycket stort. Det saknas mycket kunskap i ämnet, inte bara bland politiker utan även inom olika myndigheter och hos tjänstepersoner inom vård och skola. Flera organisationer slår nu larm om behovet av mer insatser och resurser samt att kunskapsnivån måste höjas.

Under tiden som regeringen skriver utredning efter utredning inom detta ämnesområde rapporterar Socialstyrelsen att omkring 38 000 flickor och kvinnor kan ha blivit utsatta för könsstympning. Bakom siffrorna i statistiken döljer sig flickor som tvingats gå igenom trauman, våld och kränkningar. Könsstympningar är ett globalt problem som förekommer i flera olika länder med skilda seder, traditioner och religion. Sverige var det första land i Europa att införa ett förbud mot könsstympning. Dock finns mycket jobb kvar att göra för att förebygga detta brott.

Könsstympning är ett brott. Dock inte endast mot tjejer utan ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Rätten till sin egen kropp är en av de mest grundläggande rättigheterna, och denna rättighet får aldrig kränkas i namnet av seder, tradition, religion, heder eller kultur. Könsstympning bygger på patriarkala strukturer och värderingar, där flickors kropp betraktas som ett objekt och en ägodel som ska styras och kontrolleras av män. Feministiskt initiativ vill motverka och förebygga de fördomar och strukturer som upprätthåller denna syn på kvinnans kropp och sexualitet.

När det gäller internationella relationer vill vi både stödja och samarbeta med de organisationer världen över som dagligen arbetar mot könsstympning. Vi vet att det saknas statistik och insyn i den könsstympning som sker i Mellanöstern. Vi vet att flickors utsatthet ökar på grund av den rådande situationen som råder i stora delar av Mellanöstern med krig och konflikter. Könstympning är ett av de brott som helt kommer i skymundan på grund av detta. Det behövs en del nysatsningen.

Vi vet genom rapporter från olika ideella organisationer att många flickor och kvinnor lider i tystnad och inte vågar berätta om sina upplevelser och de konsekvenser könsstympningen fått för deras hälsa och vardag. Detta är ett ansvar som ligger på staten att skapa en trygg miljö som där kan flickor och kvinnor våga söker hjälp. Feministiskt initiativ vill se en värld där människor fritt kan definiera och uttrycka sin könsidentitet, sexualitet och där alla har rätten att bestämma över sin egen kropp.

 

Toktam Jahangiry,
sexualpolitisk talesperson