Kallelse till extra årsmöte för Feministiskt initiativ Göteborg

Göteborg: 5/11 2014 18:00–20:00

Syftet med detta extra årsmöte är att väcka föreningen Feministiskt initiativ Göteborg (Fi Göteborg) till liv. Föreningen har varit vilande utan aktiv styrelse sedan årsmötet 2012. Nu behöver vi välja en ny styrelse för Fi Göteborg, som kan ansvara för och leda föreningens arbete i Göteborgs kommun.

På detta möte kommer det väljas en valberedning, som kommer ansvara för att ta fram ett förslag på ny styrelse. Mötet kommer även besluta om nya stadgar ska antas, så att Fi Göteborgs stadgar överensstämmer med de föreskrivna ramstadgar som tagits fram på Feministiskt initiativs kongress 2013. Förslaget på ny styrelse kommer sedan presenteras av valberedningen på ett annat extra årsmöte, senare i år.

Om en är intresserad av att delta i valberedningen för Fi Göteborg i höst kan en höra av sig till [email protected], eller komma på årsmötet.

Mvh
Patrik Erdes
Styrelsemedlem i Fi Göteborg

Dagordning:
§1 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet
§2 Mötets godkännande av kallelse och dagordning
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
§5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§6 Styrelsens förslag om verksamhetsplan samt budget för kommande år då så är påkallat
§7 Val av ordförande och kassör, samt val av minst tre och högst sju övriga ledamöter
§8 Val av valberedning bestående av tre till fem personer vilka förbereder valet av styrelse vid årsmötena
§9 Val av en revisor
§10 Behandling av motioner och eventuella förslag på stadgeändringar
§11 Övrigt
§12 Mötets avslutande

Plats: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28C, Göteborg

Tid: 18:00 – 20:00