Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med anledning av detta har Feministiskt Initiativ tagit fram en ny integritetspolicy. I denna kan du läsa om hur och varför vi sparar dina uppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med anledning av detta har Feministiskt Initiativ tagit fram en ny integritetspolicy. I denna kan du läsa om hur och varför vi sparar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvar

Feministiskt Initiativ är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlingen av personuppgifterna utförs enligt denna integritetspolicy

Nedan kan du läsa om när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Feministiskt Initiativ. För viss behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvaret gemensamt mellan Feministiskt Initiativ och lokala partiorganisationer såsom kommunföreningar och avdelningar. Feministiskt Initiativ anlitar även personuppgiftsbiträde för viss behandling av dina personuppgifter.

Om du har några frågor om vår personuppgiftshantering så är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Feministiskt initaitiv
c/o dgtlpost AB 100143
Agavägen 52
18155 Lidingö

[email protected]

Så skyddar vi dina uppgifter

Feministiskt Initiativ skyddar dina personuppgifter genom att vidta de åtgärder som krävs i varje enskilt fall. Åtgärderna kan vara av olika typ som till exempel tekniska it-lösningar eller organisatoriska åtgärder. Exempel på organisatoriska åtgärder kan vara för ändamålet framtagna rutiner, säkerhetspolicys och checklistor. Vi ser också till att det bara är de personer som behöver behandla dina personuppgifter i enighet med denna policy, som har tillgång till dem.

Gemensamt personuppgiftsansvar

De personuppgifter du lämnar i samband med medlemsansökan/medlemskap kommer Feministiskt Initiativ gemensamt ansvara för tillsammans med den lokala partiorganisation som du tillhör, såsom kommunförening eller avdelning.

I de fall ansvaret är gemensamt har Feministiskt Initiativ tillsammans med kommunföreningarna och avdelningarna bestämt ändamålet för behandlingen. Ändamålet med sådan behandling framgår nedan.

Vårt ändamål med behandlingen

Feministiskt Initiativ samlar in dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap. Uppgifterna används inom ramen för vår kampanjverksamhet, utbildningsverksamhet, insamlingsverksamhet, informationsverksamhet samt övrig verksamhet som syftar till att kommunicera och serva dig som medlem eller annan person som är registrerad hos oss.

Ändamålet med behandlingen är framför allt att informera dig om partiet och för att kommunicera med dig. Detta sker exempelvis genom att vi skickar ut:

  1. nyhetsbrev, information
  2. inbjudningar till aktiviteter som till exempel medlemsmöten, seminarier, studiecirklar, utbildningsdagar
  3. inbjudningar/information om andra typer sammankomster
  4. utvärderingar i samband med aktiviteter
  5. medlemsundersökningar
  6. erbjudande om att årligen förnya ditt medlemskap

Andra ändamål med behandlingen är också att kunna samla in pengar och gåvor av olika slag till partiet. Ytterligare ändamål av dina personuppgifter är också att vi ska kunna sköta driften av medlemssystemet.

Vissa personuppgifter kan även behöva lagras och behandlas av bokföringsskäl. Detta gäller framförallt då du handlar i vår webbshop eller om du lämnar gåvor och bidrag till partiet.

För att du ska få relevant information och för att ditt medlemsskap ska administreras på bästa sätt kommer Feministiskt Initiativ att dela de uppgifter du lämnar i samband med att du blir medlem, med den kommunförening och/eller avdelning du tillhör. Vilka dessa uppgifter är kan du läsa om under rubriken “Vid medlemsansökan/medlemsskap”.

 

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt:

När du ansöker om medlemskap

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Feministiskt Initiativ när du registrerar dig som medlem i Feministiskt Initiativ via webbplatsen eller genom sms. Vi samlar in förnamn, efternamn, mailadress och vilken kommun du är folkbokförd i. Uppgifter som samlas in av Feministiskt Initiativ vid medlemsregistrering kommer att delas med den kommunförening samt avdelning du tillhör. Personuppgiftsansvaret är då gemensamt med kommunföreningen och avdelningen och uppgifterna får då användas inom ramen för denna integritetspolicy. Uppgifter som insamlas i samband med tecknande av medlemskap insamlas för att Feministiskt initiativ ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Uppgifterna sparas under den tid som du är medlem samt ytterligare fyra månader.

När du ansöker om ett uppdrag/vid rekrytering
När du ansöker/lämnar intresseanmälan till ett uppdrag inom Feministiskt Initiativ som anslagits på vår webbplats eller på annat sätt kommuniceras av oss, kommer de personuppgifter (namn, adress, mailadress samt telefonnummer) du lämnar tillsammans med ansökan i sin helhet, att sparas i max två månader efter rekryteringens slutdatum. Detta gäller oavsett om du har fått uppdraget eller inte. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna matcha ihop nya uppdrag med tidigare sökanden.

Efter två månader sparar vi endast ditt namn, mailadress samt information om vilket uppdrag du sökt. Ändamålet med behandlingen är att kunna kontakta dig om det uppstår behov till ett liknande uppdrag. Ett år efter att rekryteringstiden har gått ut raderas dina personuppgifter.  

I samband med ansökan/intresseanmälan kommer du att tillfrågas om du samtycker till att Feministiskt initiativ behandlar dina personuppgifter. Samtycke krävs för att Feministiskt initiativ ska kunna motta din ansökan/intresseanmälan. Du har rätt att när som helst återta sitt samtycke till behandlingen.

När du medverkar i en kampanj eller aktivitet där vi samlar in namnunderskrifter

Personuppgifter (namn, adress, mailadress, telefonnummer) som du lämnar i samband med deltagande i en aktivitet eller kampanj på vår webbsida eller på annan kampanjsida som tillhandahålls av Feministiskt Initiativ, sparas under den tiden kampanjen pågår och ytterligare tre månader. Ändamålet med behandlingen är att genomföra aktiviteten eller kampanjen samt kunna följa upp densamma. Därefter raderas personuppgifterna.

I samband med ditt deltagande kommer du att tillfrågas om du samtycker till att Feministiskt initiativ behandlar dina personuppgifter. Samtycke krävs för att Feministiskt initiativ ska kunna motta din underskrift/information om ditt deltagande. Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke.

När du skickar mail till Feministiskt Initiativ

Personuppgifter (namn, mailadress) som lämnas i samband med att du mailar oss och som är adresserat till någon av de adresser som finns på vår webbsida, sparas i upp till 2 månader efter att mailkonversationen är avslutad. Ändamålet med behandlingen är att vi ska ha möjlighet att besvara din/dina frågor på bästa sätt. Två månader efter avslutad konversation raderar vi mailet och dina personuppgifter.

 

När du handlar i vår webbshop eller ger en gåva

Personuppgifter (namn och adress) som du lämnar när du donerar en gåva till Feministiskt initiativ kommer tillsammans med uppgift om gåvans belopp och tidpunkten för denna, att behandlas i syfte att uppfylla de lagkrav som finns enligt gällande bokföringsregler. Personuppgifter som lämnas om betalkortinformation och betalningssätt kommer bara användas för att kunna genomföra transaktionen och för att vi ska kunna uppfylla de skyldigheter vi har enligt gällande lagstiftning. Betalkortsinformation kommer raderas när transaktionen är genomförd.

Personuppgifter (namn) om personer som lämnat gåvor till ett värde över 20 000 kr och uppgift om storleken på gåvan, kommer att offentliggöras genom publicering på Feministiskt Initiativs webbplats. Detta görs för att att finansieringen av Feministiskt initiativs verksamhet ska vara transparent. Feministiskt initiativ är ett politiskt parti och således anses transparensen främja demokrati och publiceringen är av allmänt intresse.

De personuppgifter (namn, adress samt mailadress) du lämnar när du handlar i vår webbshop kommer att behandlas för att uppfylla krav enligt gällande bokföringsregler. I samma syfte kommer vi också  att spara personuppgifter om betalningssätt, tidpunkt för order samt betalning. Uppgiften om betalkortsinformation kommer endast att sparas tills dess att transaktionen har genomförts.

När du bokar ett homeparty

De personuppgifter (namn, adress, mailadress, telefonnummer) du lämnar i samband med att du bokar ett homeparty sparas i sex månader efter genomfört homeparty. Ändamålet med behandlingen är att vi efter genomfört homeparty ska kunna kontakta dig och följa upp detta för utvärdering. Ändamålet med behandlingen är även att följa upp eventuella medlemskap/medlemsansökningar homepartyt genererar och även i fall då det framförts intresse att starta kommunförening eller medlemsgrupp från deltagare på homepartyt. Efter sex månader raderas dina uppgifter.

I samband med din bokning kommer du att tillfrågas om du samtycker till att Feministiskt initiativ behandlar dina personuppgifter. Samtycke krävs för att Feministiskt initiativ ska kunna hantera din bokning. Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke.

Om ditt medlemskap upphör

Feministiskt Initiativ kommer bara behandla dina uppgifter under tiden du är medlem inom partiet samt ytterligare fyra månader. Enligt partiets stadgar är du medlem om du är över 13 år (mellan 13-18 år krävs målsmans godkännande) och har betalat medlemsavgift.  Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter tiden efter ditt medlemsskap har upphört är att ge dig ytterligare möjligheter att betala din medlemsavgift eller utreda att det inte föreligger någon felaktighet bakom den uteblivna betalningen. Du kan också, när du vill på egen begäran, avsluta ditt medlemskap och få dina uppgifter raderade.

Rätt att lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden

Feministiskt Initiativ använder sig av personuppgiftsbiträden för viss typ av behandling av dina personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde enligt GDPR är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde kan till exempel vara ett företag eller ett offentligt organ eller annan extern part. Denna får bara behandla personuppgifterna enligt instruktion från den ansvarige och har ingen självständig rätt att bestämma ändamålet med behandlingen.  

Feministiskt Initiativ använder sig av personuppgiftsbiträde som till exempel betalningstjänster, vid lagring av uppgifter, när vi skickar ut medlemsmail, vid utskick av opinionsundersökningar, utvärderingar, medlemsundersökningar,  och liknande. När vi delar dina personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde så ansvarar vi för dina personuppgifter på samma sätt som att behandlingen hade skett hos oss.

Feministiskt Initiativ kommer inte lämna ut dina personuppgifter till någon annan än våra personuppgiftsbiträden och endast i de syften och ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Din rätt till information

Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att begära ett registerutdrag över den behandling vi har avseende dina personuppgifter . Du har också rätt att begära att vi ändrar dina personuppgifter om det finns någon felaktighet. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade.

Vi kan dock inte radera uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara så som vissa uppgifter vid uppgifter vid donationer eller uppgifter vi behöver spara enligt Bokföringslagen (1999:1078).

Om du vill veta vad för uppgifter om dig vi har registrerade hos oss så kan du skriva till oss på:

Feministiskt initaitiv
c/o dgtlpost AB 100143
Agavägen 52
18155 Lidingö

Här är ett exempel på hur du kan skriva en ansökan om registerutdrag:

Till ………………………………………………………………..

(Myndighet, företag, organisation)

Härmed ansöker jag om information enligt GDPR.

…………………………………………………………………….

(Ort och datum)

…………………………………………………………………….

(Namnteckning)

…………………………………………………………………….

(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

 

Ändringar i integritetspolicyn

Feministisk Initiativ har rätt att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi kommer göra någon uppdatering som har en avgörande betydelse av vår behandling av dina personuppgifter så kommer vi att informera dig om detta via mail och på våran webbplats, innan den nya policyn träder i kraft.

Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på vår webbplats.

Uppdaterades senast: 20 maj 2018