Inkludera jourerna i krisåtgärderna

8 april 2020

Våld mot kvinnor är ett av våra största säkerhetspolitiska problem och allting pekar på att våldet ökar under Coronapandemin.

Nu är det nödvändigt att Sveriges regering lyssnar på landets jourer som exempelvis Roks och Unizon och inkluderar dem i krisåtgärderna.

Berörda myndigheter, som polis och socialtjänst, måste ha en förhöjd beredskap och det är därtill viktigt att stödet till jourer och andra verksamheter som arbetar med frågan säkerställs, och även ökar, för att möta våldsutsattas behov av hjälp.