Idag fattade F!s partikongress beslut om ny barnrättspolitik

26 mars 2017

F! vill att barnperspektivet ska stå i centrum inom flyktingpolitiken och att alla barn- och tvångsäktenskap ska upplösas.

– Vi ska verka för att alla äktenskap där någon av makarna är minderårig ska upplösas. Asylsökande barn som är gifta ska ha status som ensamkommande barn och skyddas från barnäktenskap, säger partiledare Gudrun Schyman.

– Barnperspektivet måste stå i centrum inom flyktingpolitiken. Vi kommer aldrig acceptera likgiltighet inför barns lidande. F! vill att Sverige ska ta krafttag för att värna barns rättigheter och skydda barn som far illa på grund av fattigdom, krig, diskriminering och sexuell exploatering, säger Gudrun Schyman.

–Barn måste få ses som sina egna personer och få möjlighet att framföra sina åsikter. Det gäller inom politiken, i skolan och i kontakt med myndigheter och rättsväsende där de ofta osynliggörs. Den barnsyn som präglar barnkonventionen måste genomsyra alla samhällsområden, säger Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativ vill inte bara göra hela barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll till svensk lag, utan även ge barnets rättigheter företräde framför nationell lagstiftning vid eventuella konflikter.

– Staten ska alltid ta hänsyn till barnets bästa när beslut fattas som får stor inverkan på barns liv, säger Gudrun Schyman.