Följ FN konventionen och förbjud nazistisk organisering

21 mars 2017

Idag, den 21 mars, är det FN:s internationella dag mot rasdiskriminering.

FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering instiftades redan 1965 (CERD) till minne av massakern i Sharpville, Sydafrika, där 69 människor sköts ihjäl av polisen i protester mot apartheid.

Sverige ratificerade den 1972, men uppfyller inte sina åtagande och har vid ett flertal tillfällen fått kritik av FN:s rasdiskrimineringskommitté för detta.

Konventionen kräver av alla undertecknande stater att de avskaffar organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering. Sverige vägrar fortfarande att förbjuda nazistisk organisering. I FN-kommitténs senaste rapport om Sverige, uttrycks en oro över att rasistiska och extremistiska organisationer tillåts att fortsätta verka i Sverige.

Feministiskt initiativ har länge krävt att Sverige tar till sig kritiken och omprövar beslutet om förbud av nazistisk organisering. Deras förekomst utgör ett allvarligt hot mot vår demokrati och innebär en begränsning av det offentliga rummet för alla oss som är föremål för deras hat och våld. Hbtq-personer, rasifierade personer, romer, judar, muslimer men även politiska motståndare som feminister och antirasister, är några av de många grupper som hotas. När ska vi slippa se nazistiska organisationer få tillstånd att demonstrera och ta över våra gator och torg?

Vi står inför stora utmaningar och vi behöver hopp för att orka ändra riktningen. Det har alltmer blivit svårare att leva i Sverige som en icke-vit svensk på grund av den pågående normaliseringen av rasism. Vi lever i en tid som gör det nödvändigt att bryta synen på att rasism och rasideologier är något som finns bara hos högerextrema grupperingar.

Rasism är något som är institutionellt och strukturellt och genomsyrar hela samhället. Rasism är ett maktmedel för att förtrycka, dominera och utöva våld på människor som inte passar in i den vita västerländska normen. Rasistiska strukturer verkar diskriminerande genom att de som rasifieras har sämre materiella villkor och mindre makt att påverka, känna trygghet och delaktighet i samhället.

I Sverige har vi stora problem med rasism och diskriminering inom arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, i hälso- och sjukvården samt i skolan samtidigt som Sverigedemokraterna fortsätter slå rekord i varenda opinionsmätning.

Vi måste fortsätta det envisa arbetet för att inte låta historien upprepa sig. För mig som antirasisitisk talesperson för Feministiskt initiativ är antirasistisk feminism vägen framåt. Världen behöver en feminism grundad i global demokratirörelse som handlar om universella mänskliga rättigheter och frihet från diskriminering i alla dess former. Feministiskt initiativ uppmanar att regeringen att agera och ta till sig FN:s kritik. Vi behöver konkreta politiska åtgärder för att vända riktningen mot en samhällsutveckling som inkluderar alla. Vi måste våga agera kraftfullt när yttrandefriheten, demokratin och de mänskliga rättigheterna hotas och Sveriges framtid står på spel.

Feministiskt initiativ menar att:

  • Sveriges riksdag i enlighet med FN:s rekommendationer behöver ompröva beslutet om förbud av nazistisk organisering.
  • Den lagstiftning som finns ska tillämpas, vilket kräver att arbetet mot hatbrott måste få mer resurser, att polisen ska inte kunna utreda sig själva och att en oberoende part för att utreda brottsanklagelser inom kåren ska tillsättas.
  • Rättsväsendet behöver obligatorisk utbildning i antirasism, genus och normkritik.
  • Läroplanen måste förnyas med antirasistiska mål. Alla elever som gått ut grundskolan ska ha lärt sig att icke-diskriminering, lika rättigheter och möjligheter är grundläggande demokratiska principer. Politiska partier med rasistiska budskap har inte i skolan att göra.


Victoria Kawesa
,
Antirasistisk talesperson