I DAG FIRAR VI SAMERNAS NATIONALDAG

6 februari 2016

Statens exploatering och marginalisering av samer fortsätter. Att Sverige, trots påtryckningar från FN, vägrar ratificera FN:s deklaration om urfolks rättigheter visar tydligt statens oförmåga att ta samernas behov på allvar. Koloniseringen av samiskt territorium är inte en historisk företeelse. Den sker nu. Feministiskt initiativ utmanar bilden av Sverige som ett land med respekt för de mänskliga rättigheterna.

12670185_10153461794352399_1364334638950544883_n

Enligt FN:s deklaration om urfolkens rättigheter har urfolk rätt till sina traditionella marker och att deras resurser skall skyddas och bevaras. I Sverige är samer ett urfolk. Urfolks rättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. Men likt andra urfolk i runt om i världen kämpar samerna för rätten till sin kultur och sitt språk. Feministiskt initiativ vill att detta inte ska vara en kamp – statusen för samisk kultur och för det samiska språket i det svenska samhället måste höjas.

Vi vill se en hållbar utveckling präglad av global, ekonomisk, social och miljömässig rättvisa. Sverige behöver ställa om och ifrågasätta idén om ständig tillväxt, ökad konsumtion och kolonial exploatering av lands- och världsdelar. Först när vi gör upp med vår rasistiska och koloniala historia kan vi förstå vilken inverkan det har på människors tillgång till sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

Feministiskt initiativ verkar för att:

  • Sverige ratificerar ILO:169 konventionen om urfolks rättigheter.
  • Svensk lagstiftning anpassas efter FN:s urfolksdeklaration.
  • Att lokaldemokratin stärks så att befolkningars perspektiv kring gruvetableringar respekteras.