Framtiden är fossilfri!

14 mars 2022

Feministiskt Initiativ verkar för att Sverige minskar sina växthusgasutsläpp till nära noll år 2030. Det kan inte ske genom skattesänkningar och subventioner av fossila drivmedel! Istället verkar Fi för en miljöanpassning av skattesystemet och en utfasning av alla subventioner som är skadliga för miljön och klimatet. Dessa resurser vill vi istället använda för att fasa ut fossil energi och på olika sätt främja utvecklingen av hållbar ekonomi.

Vi behöver övergå till en cirkulär ekonomi som inspireras av naturens egna kretslopp. Grundpelare i en cirkulär ekonomi är återvinning, återbruk, begränsad konsumtion, förnybar energi och en lokalisering av ekonomin från det globala till det lokala. En ökad inhemsk produktion av ekologisk mat och förnybar energi är en förutsättning för ett hållbart Sverige, för mat- och energisuveränitet och för en mer levande landsbygd. För att kunna begränsa vår konsumtion ser det som nödvändigt att utveckla delningsekonomin och den kollaborativa konsumtionen.

Vi ska ha en tillgänglig kollektivtrafik i hela landet, där tåg är billigare än flyg och hela tågnätet byggs ut. Målet med planeringen av kollektivtrafiken är att det ska gå att leva ett fritt liv utan egen bil. Det är dock viktigt att politiken tar hänsyn till de skilda förutsättningar som finns i landet och landsbygdsbons behov behöver tas hänsyn till vid omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Feministiskt Initiativ verkar för extra ekonomiska investeringar till gles- och landsbygder i omställningen till ett förnyelsebart och fossilfritt samhälle, där hänsyn tas till lokala förutsättningar i hela landet och för att kollektivtrafik och transportpolitik möjliggör åretruntbosättning på landsbygden. Grundläggande för levande landsbygder är att kunna försörja sig och bo i landsbygder.

Istället för att ge stöd generellt stöd till alla som äger en bil vill vi verka för att bilismen minskar och att privatbilismen främst i storstäder ersätts med cykel, gång och kollektiva färdmedel, genom högre kostnader som dyrare parkeringsplatser samt stopp av motorvägsbyggen.

Feministiskt initiativ vill använda skatterna till att omfördela mellan rika och fattiga och bygga en stark välfärd med utbildning, sjukvård och bostäder tillgängliga för alla. Vi vill se en beskattning som motverkar klimatförändringarna och belönar hållbara verksamheter. Därför föreslår Feministiskt initiativ en omfattande skattereform för att skapa ett rättvist skattesystem i enlighet med följande principer:

• Omfördela för jämställdhet mellan kön.
• Omfördela för bättre folkhälsa, från resursstarka till resurssvaga.
• Omfördela för helhet, från storstad till lands- och glesbygd.
• Omfördela för hållbarhet, från icke-hållbara lösningar till klimatsmarta lösningar.

Det är en politik för framtiden. Framtiden är fossilfri!