Frågor och svar:

VI FÖRÄNDRAR MAKTEN - Feministiskt initiativs statsbudget 2018

VI FÖRÄNDRAR MAKTEN - Feministiskt initiativs statsbudget 2018

Vad innehåller Feministiskt initiativs budget?

Feministiskt initiativs statsbudget är ett kraftfullt systemförändrande alternativ till regeringens budget. Nu tar vi steget. Vi visar intäkter och utgifter för fyra år framåt i en ambitiös och fullt finansierad satsning på ett mer jämställt, jämlikt och hållbart samhälle. Budgeten innehåller mer än 70 reformer där vi konkretiserar vår politik i prioriterade förslag. Kostnader och inkomster redovisas i sin helhet för de reformer vi vill genomföra, reform för reform.

Vår budget sträcker sig över 2018–2021, men visar planer på ett flertal långsiktiga reformer som löper över 8 eller 12 år. Tillsammans representerar de en satsning på välfärd, hållbarhet, mänsklig säkerhet och jämställda och jämlika villkor. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna. Vi förändrar makten och förnyar politiken. Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt att ta plats. Sverige är redo för ett rosa riksdagsparti.

Vad är en feministisk ekonomisk politik?

Feministisk ekonomisk politik handlar inte bara, eller ens i första hand, om nya inkomstkällor utan om att använda de ekonomiska och politiska resurser som finns för att nå de mål vi sätter upp. Politiken sätter ramarna för marknaden och ekonomin ska i högre grad styras med mänskliga rättigheter och ett hållbart användande av resurser som grund. Ekonomi är ett verktyg för att skapa ett inkluderande samhälle för alla och inte ett mål i sig.

En av anledningarna till att Feministiskt initiativ bildades är att partier och rörelser som sagt sig verka för generell jämlikhet konsekvent underprioriterat frågan om jämställdhet. Även andra former av diskriminering prioriteras inte tillräckligt högt i politiken. En antirasistisk feministisk ekonomisk politik säkerställer alla människors lika rätt till försörjning, ekonomisk jämställdhet och jämlikhet, lika möjlighet till utbildning, lika rätt till kroppslig integritet och hälsa samt  frihet från våld.

Vi visar att ekonomi och etik inte står i motsättning till varandra, att vi har råd att göra prioriteringar som baseras på en inkluderande välfärd, och att sådana prioriteringar i längden också är ekonomiskt hållbara. Det handlar inte om resursbrist, utan om hur resurser fördelas, om styrning och regelverk – och därför om politik.

Vilka politiska mål vill Feministiskt initiativ uppnå genom sin ekonomiska politik?

Riksdagen antog 2006 fyra jämställdhetspolitiska mål; en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 2016 antogs ytterligare två mål; om jämställd hälsa och jämställd utbildning. Inget av dessa sex mål har uppnåtts.

På liknande sätt så antog riksdagen 16 miljöpolitiska mål redan 1999 och en majoritet av dessa har inte heller uppnåtts trots att nästan 20 år gått.

Likadant ser det ut med många andra målsättningar inom skolpolitik, energipolitik, kulturpolitik och biståndspolitik. Feministiskt initiativ vill att riksdagens beslutade målsättningar ska bli mer än ord på papper. Vi vill se en politik som tar konsekvenserna av besluten och gör prioriteringar för att nå dem. Riksdagens mål är nåbara men det kräver att resurser frigörs och omfördelas.

Vilka ekonomiska satsningar föreslår Feministiskt initiativ i budgeten?

Den rosa tråden genom Feministiskt initiativs statsbudget 2018 är att när vi satsar i början så leder det till hållbarhet i längden. Välfärd är inte ett skyddsnät utan ett verktyg för att bygga ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av människor och miljö. Detta är kittet som håller oss samman.

En god förlossningsvård är en bra start på ett nytt liv för såväl föräldrar som barn. Förskola, skola och fritidshem med hög kvalitet lägger en ovärderlig grund för vuxenlivet. En generell arbetstidsförkortning svarar på dagens och framtidens utmaningar vad gäller fördelning av privilegier, fritid, betalt och obetalt arbete. En kraftfull politik för inkludering är nödvändig för att bygga ett samhälle där alla människor har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. En aktiv klimatpolitik är av yttersta vikt för att förhindra oåterkalleliga miljökatastrofer. En tillgänglig och förebyggande primärvård och äldrevård gynnar individens hälsa och hushållar med vårdens resurser. En reformering av pensionssystemet är absolut nödvändig och mest akut är det att se till att ingen pensionär faller under fattigdomsstrecket.

Vilka är de viktigast reformerna Feministiskt initiativ vill genomföra?

Vi vill ge alla möjligheter att färdas väl genom livets olika skeenden, från vaggan till graven. Vi behöver se välfärden, inte reducerad till ett skyddsnät, utan som verktyg i skapandet av jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Att satsa mycket i början leder till hållbarhet i längden.

Här är några av de viktigaste reformerna vi vill genomföra:

Ökad skattekraft och omfördelning

 • Påbörja en utfasning av de skattesubventioner som omfördelar från dem som har lite till dem som har mycket, exempelvis jobbskatteavdrag, ränteavdrag och RUT/ROT-avdrag
 • Införa en transaktionsskatt på finansmarknaden i samarbete med andra EU-länder för ökad finansiell stabilitet
 • Återinföra förmögenhetsskatt och en låg statlig fastighetsskatt
 • Arbeta mer aktivt mot skatteflykt och stänga skatteparadis

Liv och arbetsliv

Arbetsliv och pension

 • Arbetstidsförkortning: Påbörja en reduktion av normalarbetstid till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildningar i bristyrken
 • Höjd garantipension: En kraftigt höjd lägstapension för att garantera ekonomisk grundtrygghet för äldre
 • Jämställda löner: Omformulera Medlingsinstitutets direktiv, starta en jämställdhetsfond och eliminera lönegapet mellan män och kvinnor

En inkluderande och trygg skola

 • Kvalitativa insatser i förskolan: Mindre barngrupper, kompetenshöjning hos personalen
 • Kvalitativa insatser i skolan: Satsningar på elevhälsa, fritidshem, bemannade skolbibliotek, gratis kulturskola och fortbildning av personal

God vård genom hela livet

 • Stärkt förlossningsvård, öppna nedlagda förlossningsavdelningar
 • Stärkt primärvård
 • Utökat antal vårdplatser för äldre

Inkludering och förebyggande arbete

 • Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt missgynnade områden: Sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet ska göra Orten till en tryggare plats
 • Bostad för alla: Satsning på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt missgynnade, satsning på ”Bostad först” vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer

Hållbar utveckling i miljö- och klimatfrågor

 • Solidarisk klimatpolitik: Klimatskatter på kött och flyg, sänkt moms på frukt och grönt, omställning mot avgiftsfri kollektivtrafik samt satsningar på järnväg

Mänsklig säkerhet

 • Mänsklig säkerhet: Omrustning från ett militärt territorialförsvar till en mer effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhällshot
 • Kvinnofrid: Garanterad långsiktig finansiering till skyddade boenden och jourverksamheter. Satsning för kunskapsbaserade och mer effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrättande av specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscentrum mot människohandel för sexuella ändamål

Öppna gränser

 • Stärkt asylrätt: Ökat antal kvotflyktingar, återinförande av familjeåterförening, amnesti för asylsökande som väntat länge

Hur ska feministiskt initiativs reformer finansieras?

Vi har inga andra pengar än vad någon annan har. I stället omfördelar vi resurserna och utformar vi ekonomiska verktyg och strategier som främjar en jämställd, jämlik och hållbar samhällsutveckling. Detta gör vi på tre sätt:

 1. Vi höjer nivån och progressiviteten i skattesystemet
 2. Vi tar fram nya intäkter via skatt på finanssektorn, energi och på resursanvändning i syfte att styra globaliseringen i en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning
 3. Vi ger viktiga samhällsorgan, myndigheter och verk nya direktiv som leder deras verksamhet och åtgärder i önskad riktning

Skatt, liksom välfärd och ekonomi, är verktyg i byggandet av ett demokratiskt, jämställt, jämlikt och hållbart samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av miljö och människor. Med en antirasistisk feministisk fördelningspolitik omfördelar vi makt och resurser från gruppen män till gruppen kvinnor samt skapar vi en stark välfärdsstat, ekonomisk grundtrygghet för alla, internationell solidaritet, en rättvis beskattning mellan grupper och inkomstslag och en transparent skattepolitik.

Hur ser Feministiskt initiativ på utgiftstak?

Vi vill ändra på riksdagens regelverk för statsbudget. Varken utgiftstak, överskottsmål eller avsaknad av investeringsbudget är det bästa sättet att hantera statsbudgeten, statens viktigaste styrmedel, på. Det sätter ekonomism i centrum och omöjliggör en bred ideologisk diskussion om vilket samhälle vi vill se. Därför vill vi att dela upp statens budget i en driftsbudget och en investeringsbudget. Investeringsbudget skall inte ingå under utgiftstak, utan det skall vara möjligt för staten att med lånade medel investera långsiktigt i samhällsbyggande och invånare.

Även det nyligen reviderade överskottsmålet i statens finanser är problematiskt då det bakbinder politikens makt och låser fast den ekonomiska politik vid så kallad svångremspolitik. Det politiska utrymmet för mer expansiv stimulanspolitik måste breddas, och vi vill därför se över att slopa överskottsmålet. För att detta ska ske krävs en längre process med bred politisk enighet. Därför väljer vi att i vår budget hålla oss till riksdagens beslutade ramverk för statsbudget.

Är det en vänster- eller högerbudget?

Ett öppet, jämställt och jämlikt samhälle, fritt från diskriminering, kräver en ny politik som sätter mänskliga rättigheter i fokus. Det gäller även den ekonomiska politiken. Vår budget grundar sig på en antirasistisk feministisk ekonomisk politik. Den traditionella nationalekonomin vilar på generaliserade och patriarkala antaganden om ekonomiskt beteende och värde vilket gör att den skapar och förstärker en strukturell ojämställdhet och ojämlikhet. I vår feministiska ekonomiska analys gör vi mer än att analysera och föreslå åtgärder mot den ekonomiska ojämställdhet som råder mellan män och kvinnor. Vi föreslår genomgripande systemförändringar för ett hållbart samhälle med värdiga villkor för alla. Den klassiska höger-vänsterskalan i politiken förmår inte att synliggöra alla de maktstrukturer som både begränsar människors individuella rättigheter och hindrar en samhälleligt hållbar utveckling.

En levande demokrati står under ständig förändring. Makten behöver alltid utmanas av människor som organiserar sig för att föra in nya kunskaper och erfarenheter. Feministiskt initiativ är en demokratirörelse, vuxen ur gräsrotsrörelser. Vi är en del av en demokratisk process när vi visar hur hierarkiska, rasistiska och patriarkala maktstrukturer står i vägen för såväl mänsklig som samhällelig utveckling. Med vår antirasistiska feministiska ekonomiska politik och budget förändrar vi makten. Vi gör det tillsammans!