Frågor och svar om Feministisk initiativs politik mot våld i namn av heder

Varför säger Feministiskt initiativ ”i namn av” – förnekar ni att hedersvåld finns?

– Nej, tvärtom. Det är en markering att vi inte accepterar förövarens försök till rättfärdigande av våldet. Hedersmotiv är ingen ursäkt. Vi slår ingen på fingrarna för att den använder andra ord än vi, men vi ansluter oss till de organisationer och forskare som hellre säger ”våld i namn av heder” än ”hedersvåld”, eftersom vi inte heller säger ”svartsjukevåld”, ”fyllevåld”, ”lägenhetsbråk” eller ”utvidgat självmord”. Ibland säger vi även ”hedersrelaterat” eftersom det är etablerat bland myndigheter och många forskare. Ord är viktiga men ännu viktigare än begreppsdiskussionen är de konkreta åtgärderna och politiken mot våldet – låt oss berätta om och diskutera dem!

Vad vill Feministiskt initiativ göra mot hedersrelaterat förtryck och våld, barnäktenskap och tvångsäktenskap?

Feministiskt initiativ vill att:

  • Alla äktenskap där någon av makarna är minderårig ska upplösas. Asylsökande barn som är gifta ska ha status som ensamkommande barn och skyddas från barnäktenskap. Nolltolerans mot barnäktenskap ska tillämpas. Läs mer. 
  • Begreppet närstående i kriterierna för brottsrubriceringarna grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (som avser upprepade kränkningar) ska uttryckligen inkludera släktingar och andra personer i den utsattas nätverk. Straffet för fridskränkningsbrotten ska höjas till minst ett års fängelse. Mer om det härDetta vill vi alltså i likhet med bl a Terrafem, Systerjouren Somaya och Vänsterpartiet istället för att införa en särskild brottsrubricering, som vi tror kan innebära gränsdragningsproblem och öka rättsosäkerheten. Allt våld är oacceptabelt – oavsett motiv.
  • Pedagoger, elevhälsopersonal, kuratorer på ungdomsmottagningar, polis och utredare inom sociala barnavården ges fortbildning om barn- och tvångsäktenskap och andra brott i namn av heder och religion, inklusive riskbedömning.
  • Skolans uppdrag för att säkerställa alla barns rättigheter ska utvecklas och tillämpas. I uppdraget ska det ingå att informera alla barn, unga och föräldrar om deras rättigheter.
  • Barn och ungdomar som är utsatta för våld och förtryck i namn av heder ska erbjudas möjlighet att byta skola.
  • Skolan ska förstatligas och vara helt konfessionsfri. VI kräver alltså inte att alla religiösa skolor ska stängas, då de ofta kan vara en frizon för utsatta minoriteter, men vi vill att det bättre säkerställs att undervisningen är konfessionsfri.
  • Inrätta en specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap, med förebild från Norge och Storbritannien.  Mer om det här. Ett liknande förslag drev Nyamko Sabuni, men vann inget gehör för i Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) eller bland andra partier. Se här på DN Debatt och Aftonblandet.
  • Polis, skola och socialtjänst ska höja ambitionerna och skapa en bättre samverkan vad gäller att förebygga barn- och tvångsäktenskap.
  • Ökade resurser ska avsättas till att hämta hem och skydda unga, som i typfallet gifts bort utomlands under skollov.
  • En nationell kartläggning ska genomföras, med syfte att få kunskap om omfattningen av förtryck och våld mot unga inom familj- och släktskapsrelationer. Kartläggningen ska innefatta kontroll och begränsningar exempelvis gällande val av partner, oavsett om förtrycket utövas i namn av heder eller utan hänvisning till heder. Uppdaterat OBS! Socialstyrelsen har just påbörjat en nationell kartläggning av hedersrelaterat förtryck och våld. I skrivande stund är det oklart exakt vad de inkluderar i detta (om det uttalat måste vara hedersmotiv eller om det avses alla möjliga begränsningar av ungas handlingsutrymme).

Utöver dessa specifika åtgärder mot våld i namn av heder har Feministiskt initiativ högre ambitioner än något annat parti mot våld, exempelvis vad gäller att säkra långsiktig finansiering till skyddade boenden och behandlingsinsatser för både utsatta och förövare, åtgärder som kommer alla våldsutsatta till del. Sverige har råd att prioritera mänskliga rättigheter. Feministiskt initiativ verkar för en omfördelning av resurser från militär säkerhet till mänsklig säkerhet som frihet från våld i vardagen. Det har vi alltid gjort, även innan vår nuvarande mer genomarbetade politik specifikt mot hedersrelaterat förtryck utvecklades.

Läs mer om vår politik här.

Varför sägs det återkommande av olika debattörer att Feministiskt initiativ relativiserar eller förnekar problemen?

Feministiskt initiativ har alltid sagt att allt våld är oacceptabelt, oavsett motiv, att våld aldrig kan ursäktas med hänvisning till religion eller kultur. Däremot har det tagit tid att utveckla konkreta förslag för alla områden.  Att själv kunna välja sin partner, välja att ingå eller inte ingå äktenskap, välja att lämna en relation, välja att bära eller inte bära hijab är självklara rättigheter.

Feministiskt initiativ grundades 2005 och är ett ungt parti. 2012 inleddes ett arbete med en genomgripande utveckling av hela politikområdet våld – inklusive det i namn av heder. Vi kontaktade relevanta organisationer, talade med brottsoffer, tog del av forskning, förslag och rapporter. Ett femtiotal förslag klubbades igenom på kongressen 2013. På kongressen 2017 reviderades politiken ytterligare, och i vår första statsbudget (oktober 2017) konkretiserades flera av förslagen i stora satsningar (t ex specialenheten mot barn- och tvångsäktenskap, som vi är ensamma om att driva).

Feministiskt initiativ har varit aktivt i debatten länge och skrivit mycket, men verkar ändå ha haft svårt att nå fram i dessa frågor. Delvis kan det bero på ibland onödigt komplicerade resonemang och otydlighet från vår sida, oavsiktliga missförstånd från debattörer, men också på ämnets laddning då det är relaterat till frågor kring integration, migrationspolitik och kriminalpolitik.

Vidare finns det dessutom många starka intressen som har mycket att vinna på att feminister i allmänhet och Feministiskt initiativ vi synnerhet framstår i dålig dager. Det finns en rad organisationer som arbetar med dessa frågor. Vissa av dem är mer partipolitiskt oberoende än andra. Vissa debattörer och politiska motståndare anser att hijab i sig alltid innebär förtryck, att mer restriktiv flyktingpolitik är svaret eller att religionen islam är ett problem i sig – dessa håller vi såklart inte med, men det betyder inte att vi blundar för förtryck som utövas i religionens eller traditionens namn. Relaterat till det, läs här!