Frågor och svar angående anklagelserna mot Victoria Kawesa

29 april 2017

Victoria Kawesa har fått en erinran från Linköpings Universitet, varför?
I november 2016 hölls en konferens G16, arrangerad av Nationella sekretariatet för genusforskning, dit Victoria var inbjuden som en av huvudtalarna. Victorias föredrag handlade om ”Svarta kroppar och vit vrede – reaktioner på Black Lives Matter i Sverige.” En del av den teoretiska delen i powerpoint-presentation bestod av ungefär 20 formuleringar hämtat ur doktoranden Therese Svensson magisteruppsats. Detta var inte angivet och Victoria informerade heller inte om detta muntligen. Eftersom Victoria inte angett källan blev hon anklagad för plagiat och frågan utreddes av Linköpings universitet. Detta ledde till att Per Gyberg, prefekten för Institutionen för Tema Genus vid Linköpings universitet hade ett disciplinärt samtal med Victoria som också fick en skriftlig erinran om att det var helt oacceptabelt att använda Therese Svenssons material på ett otillbörligt sett och att universitetet ser allvarligt på det inträffade. Vidare står det i erinran att institutionen granskat Victorias tidigare texter för att försäkra sig om att det var en engångsföreteelse, att institutionen varit i kontakt med jurister och ordföranden för universitetets disciplinnämnd för att försäkra sig om att rätt åtgärder vidtagits och att den därefter beslutat att inte gå vidare i ärendet.

Hur ser Victoria Kawesa på det inträffade?
Så här säger Victoria: Jag står helt för mitt misstag och jag borde varit mer noggrann. När jag fick reda på det, skrev jag omedelbart, genom min institution Tema Genus, ett brev direkt till Therese Svensson, vars citat jag använt utan att referera till hennes magisteruppsats, och bad om ursäkt. Jag har sett till att källan nu finns angiven på platser där min presentation är omnämnd på nätet. Jag fick en erinran av universitetet men jag blev inte fälld för plagiat. Det hela var otroligt oprofessionellt av mig och slarvigt. Jag var så stressad vid den tiden, dagen innan hade jag brutit ihop på ett samtal under konferensen. Det kan förklara varför jag gjorde fel, även om det inte försvarar det.

Så här står det bland annat i Victoria Kawesas skriftliga ursäkt till Therese Svensson som skickades genom institutionen Tema Genus via Linköpings Universitet den 5 december 2016: Jag har verkligen tabbat mig. Och jag skäms mycket över det. Att jag använt dina formuleringar utan att referera till dig är oetiskt och oacceptabelt. Jag är inte helt säker på hur jag kunde göra ett sådant misstag men det jag vet är att stress, ångest och ett oreflekterat mindervärdeskomplex inför min key note har med saken att göra. (…) Jag hoppas att du kan känna i alla fall lite upprättelse i och med denna ursäkt. Och jag vill också att du ska veta att jag ser allvarligt på att jag som svart akademiker tappat min väg och betett mig tvärtemot allt jag står för. Jag kommer se detta som en lärdom och en läxa. Jag hoppas att jag genom mina gärningar återigen kan förtjäna din respekt då jag verkligen beundrar och uppskattar ditt arbete Therese. Om du skulle vilja så vill jag gärna ses och prata. Jag åker gärna till Göteborg. Jag vill att du ska veta att min ursäkt inte bara är ord och att jag verkligen tycker att du förtjänar bättre. Säg bara till om du också tycker det vore en god idé. 

Hur ser Feministiskt initiativ på det inträffade?
Detta inträffade före Feministiskt initiativs kongress i mars 2017 då Victoria blev vald till partiledare. Att hon fått en erinran vid Linköpings universitet var redan då officiellt och hon hade också offentligt berättat om sitt misstag, att hon rättat till det enligt universitetets anvisningar samt bett skriftligen om ursäkt. Inför kongressen var valberedningen i kontakt med både Per Gyberg på Linköpings Universitet och Cecilia Rosengren vid Göteborgs Universitet, som menar att detta ärende är hanterat och klart. Valberedningen fick då också beskedet att Victoria hanterat händelsen mycket professionellt och gjort allt hon kunnat för att åtgärda sitt misstag.

Hur ser Feministiskt initiativ på att Therese Svensson nu polisanmält händelsen?
Eftersom Feministiskt initiativs styrelse, liksom Victoria Kawesa inte har tagit del av någon polisanmälan, kan vi inte kommentera den i sak. Det vi kan konstatera är dock att en polisanmälan i sig inte behöver leda till en förundersökning samt att händelsen som föranlett anklagelsen tidigare har utretts på det sätt som Universitetet bedömt vara relevant. Om hennes misstag ska bedömas på ett annat sätt är inte Feministiskt initiativs sak att bedöma. Detta påverkar inte vårt förtroende Victoria Kawesa.

Vad handlar Cecilia Gärdings anklagelser om?
Cecilia Gärding menar att Victoria, som då arbetade för CinemAfrica, tog hennes projektidé och använde hennes namn utan medgivande för fyra år sedan. Detta utreddes redan då 2013, genom juridiska ombud, med resultatet att det inte fanns några bevis på att så var fallet. Cecilia Gärding har, enligt uppgift, polisanmält saken. Se CinemAfricas uttalande om frågan.

Hur ser Victoria Kawesa på det inträffade?
Så här säger Victoria: Jag har inte plagierat Cecilias projektidé och hennes anklagelser saknar fog och grund. Underlaget som låg till grund för den ansökan som skickades in till Ungdomsstyrelsen 27 mars 2013 bifogades till ansökan och projektidén var en naturlig följd av CinemAfricas verksamhet.

Projektet Bryt rasistiska stereotyper handlade om att motverka afrofobi och att genom film som metod visa på hur svarta framställs i film, framförallt från filmer producerade i USA. Ansökan behandlar inte, och nämner inte heller, rasstereotyper inom svensk filmhistoria eller rasstereotyper mot minoriteter utan ansökan handlar specifikt om svartas utsatthet och att bryta afrofobiska stereotyper.

 Projektet har sin början i ett seminarium som hölls 30 september 2012 på Bio Rio med CinemAfrica, Bio Rio och ABF som arrangörer. Redan tidigare under hösten hade CinemAfrica engagerat sig i arbetet att motverka rasistiska stereotyper mot svarta människor och CinemaAfricas styrelse fattade formellt beslut att agera i frågan genom att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan för att motverka de rasistiska stereotyper som debatterats i anslutning till filmen Lilla Skär och de små brokiga. Detta beslut fattades på styrelsemötet 13 september 2012, och är protokollfört.

Som expert i frågor om afrofobi, fick jag i uppdrag att skriva en ansökan för CinemAfrica till Ungdomsstyrelsen om afrofobiska stereotypa bilder i film från USA. Cecilia skrevs in i ansökan som samarbetspartner då hon ingick i arbetsgruppen, och hade föreslagit sig själv som en av föreläsarna inför mötet med CinemAfricas styrelse den 31 januari 2013.

Vid arbetsgruppens första möte, den 16 februari 2013, höll Cecilia på eget initiativ en föreläsning, om ett ofärdigt material om ’rasstereotyper av minoriteter inom svensk filmhistoria’. Vi fick aldrig ett skriftligt underlag från Cecilia. Hur skulle jag då ha kopierat eller stulit hennes material, projektidé om det enda underlaget som Cecilia presenterade för CA var en föreläsning?

Trots att våra projektidéer skiljer sig avsevärt åt i perspektiv, innehåll samt metod, anklagade Cecilia Gärding, mig och CinemAfrica för upphovsrättsligt intrång och anlitade ett juridiskt ombud. CinemAfrica anlitade också ett juridiskt ombud, och efter flera mejlväxlingar under hösten 2013, misslyckades Cecilia och hennes ombud att inkomma med något bevis som styrker hennes anklagelser om upphovsrättsligt intrång.

Hur ser Feministiskt initiativ på att Cecilia Gärding polisanmält händelsen?
Eftersom Feministiskt initiativs styrelse, liksom Victoria Kawesa inte har tagit del av någon polisanmälan, kan vi inte kommentera den i sak. Det vi kan konstatera är dock att en polisanmälan i sig inte behöver leda till en förundersökning samt att händelsen som föranlett anklagelsen tidigare har utretts av juridiskt ombud på det sätt som de inblandade instanser och organisationer bedömt vara relevant.