Jämkad version motion 160 förslag

Yrkande

 • Att hela texten i avsnittet G.3 Våld och förtryck i namn av heder ersätts med följande text:

Frihet från våld och förtryck och rätten att bestämma över sitt liv och sin kropp är en grundläggande mänsklig rättighet som måste säkras. Ökade resurser till skolans elevhälsa och kompetensutveckling av skolans personal ska främja ungas möjligheter att få nödvändig hjälp och stöd. Förbättringar inom rättsväsende och ökade resurser till jourerna och socialtjänsten ska även komma utsatta för detta slags våld till del, men särskilda insatser behövs också.

Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och val av partner. Familjens heder anses enligt dessa begränsande normer vara överordnad individens frihet och kopplas till särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män förtrycks genom att exempelvis tvingas delta i förtrycket av sina systrar eller utsättas för våld om de lever ut sin sexualitet som inte ingår i heteronormen. Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion. Både kvinnor och män kan såväl delta i, som själva utsättas för förtryck i namn av heder. Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra alla berättelser om våld och förtryck.  

Idag finns en större beredskap att ge skydd från fortsatt våld. Kunskaperna bland myndigheter och professionella har ökat och ny lagstiftning syftar till att skydda alla barn mot äktenskap. Insatserna är dock inte tillräckliga.

Förtryckets kollektiva karaktär innebär utmaningar för rättsväsende och socialtjänstens familjeorienterade arbetssätt. När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta.

Mot bakgrund av att hedersrelaterat våld och förtryck utnyttjar offrets beroendeställning till familj, släkt och sociala sammanhang och att det tar sig specifika uttryck bör heder som motiv till brott införas som försvårande omständighet i straffmätningen. Redan idag beaktas ofta hedersmotiv som försvårande, men tillämpningen behöver bli mer rättssäker, genom att tydliga kriterier utreds och uppställs.

Feministiskt initiativ vill att polis och åklagare ska markera misstänkt hedersmotiv på ett särskilt vis genom så kallad ”flaggning”. På så sätt kan brottens omfattning kunna kartläggas, kunskapen öka och insatserna bli mer ändamålsenliga. Flaggning sker redan idag vid misstänkt våld i nära relation. Eftersom våld kan utföras av förövare som inte är närstående måste praxis i domstol av begreppet ”närstående” även kunna inkludera personer som ingår i offrets vidare sociala kontext.

Unga gifts bort utomlands, i typfall under sommarlovet. Mer resurser behöver avsättas för att öka skyddet mot barn- eller tvångsäktenskap. Efter förebild från Norge och Storbritannien vill Feministiskt initiativ inrätta en särskild enhet inom Polisen, med uppdrag att förebygga, motverka och i de fall en ungdom förs ut ur landet för att giftas bort – hitta och hämta hem hen. Tyngdpunkten ska dock ligga på det förebyggande arbetet i samverkan med andra myndigheter, och enheten ska ha befogenhet att spärra pass inför misstänkt tvångsgifte.

Feministiskt initiativ arbetar för att alla ingen ska få sitt liv begränsat genom hot, våld, övergrepp och förtryck i hederns namn. En antirasistisk feminism synliggör dessutom hur patriarkala strukturer i samverkan med strukturell rasism påverkar hedersproblematiken.

 1. Fi ska verka för att relevanta professionella som pedagoger, elevhälsopersonal, kuratorer på ungdomsmottagningar, polis och utredare inom sociala barnavården ges fortbildning om barn- och tvångsäktenskap och andra brott i namn av heder och religion, ur intersektionella perspektiv. Utbildningen ska inkludera riskbedömning.
 2. Fi ska verka för att skolans uppdrag för att säkerställa alla barns rättigheter utvecklas och tillämpas. I uppdraget ska det ingå att informera alla barn, unga och föräldrar om deras rättigheter.
 3. Fi ska verka för att barn och ungdomar som är utsatta för våld och förtryck i namn av heder ska erbjudas möjlighet att byta skola.
 4. Fi ska verka för att polis, skola och socialtjänst kan höja ambitionerna och skapa en bättre samverkan vad gäller att motverka barnäktenskap.
 5. Fi ska verka för att ökade resurser avsätts till att hämta hem och skydda unga, som i typfallet gifts bort utomlands under skollov.  
 6. Fi ska verka för att en särskild enhet mot barn- och tvångsäktenskap inrättas inom Polisen, med uppdrag att förebygga och motverka dessa brott. Enheten ska samverka med andra myndigheter och organisationer i Sverige och internationellt, och ha befogenhet att spärra pass vid misstanke om förestående resa för tvångsgifte.
 7. Fi ska verka för att råd, stöd och informationsmaterial tas fram för pojkar och unga män som utsätts för förtryck i namn av heder i de fall då de tvingas delta i förtrycket av sina släktingar.
 8. Fi ska verka för att begreppet närstående i kriterierna för brottsrubriceringarna grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning uttryckligen ska inkludera släktingar och andra personer i den utsattas nätverk.
 9. Fi ska verka för  att heder som motiv till brott beaktas som försvårande vid straffmätning. Detta ska ske på ett rättssäkert sätt utifrån tydligt fastställda kriterier.
 10. Fi ska verka för att flaggning används vid utredningar om misstänkta brott med hedersmotiv.