Vad händer i våra tretton rosa kommuner?

14 september 2016

Under tre kunskapsfyllda kommundagar i Kiruna fick vi även möjligheten att fråga våra 80 kommunpolitiker hur de senaste två åren har varit. Svaren kan ni läsa här.

KIRUNA

Valresultat 2014: 1,67 % vilket resulterade i 1 mandat i kommunfullmäktige
Fi Kiruna har i skrivande stund 27 medlemmar varav cirka 10 är aktiva
I Kiruna är sitter Fi i ett majoritetsstyre tillsammans med S, V, M och Samelistan

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Kiruna, med ett ordinarie mandat och två ersättare. Fi har dessutom representation i nästan alla nämnder och styrelser: Kommunstyrelsen, Kultur och utbildningsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden, Valnämnden, Kiruna bostäder AB och Tekniska verken AB.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Att vår närvaro i de politiska rummen gör att samtalsklimatet ändras, att orden väljs lite mer omsorgsfullt och att det bland stela kostymer och gamla sedvänjor blivit lite av en tävling vem som kan tänka mest inkluderande. Vi är ett parti i Kiruna Stadshus vars förslag ingen öppet säger emot, vars yrkanden oftast bifalles (även av oppositionspartierna) och vars åsikter till och med efterfrågas, om det är frågor vi inte yttrat oss i.

Berätta mer om Fi Kiruna!
Vi kom in i kommunfullmäktige lagom till det ovanliga men väldigt spännande skedet där flytten av Kiruna centrum börjar realiseras. Det innebär en unik möjlighet att planera och bygga upp en stad på en ny grund och vi kommer att göra vårt bästa för att den ska bli så rosa som möjligt.

Vad händer framöver?
Just i nuläget när vintern börjar vara i antågande blir situationen för ett tiotal EU-medborgare i kommunen snabbt väldigt svår. Det blir för oss ett väldigt viktigt fokus nu i närtid, vi hoppas på att kunna komma fram till en lösning med våra samarbetspartier så snabbt som möjligt.

GOTLAND

Valresultat 2014: 2,51 % vilket resulterade i 1 mandat i regionfullmäktige
Fi Gotland har i skrivande stund 94 medlemmar varav cirka 35 är aktiva
På Gotland sitter i Fi i opposition
S, V och MP sitter i majoritetsstyre

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i regionfullmäktige på Gotland, med ett ordinarie mandat och två ersättare. Fi har dessutom representation i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt en nämndemannaplats i tingsrätten.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Att vi lyckats sätta press på övriga partier i frågor som annars tenderas osynliggöras – allra helst när det gäller mänskliga rättigheter för de allra mest utsatta. Det fanns inget stöd till utsatta EU-medborgare innan vi började driva frågan. Nu finns härbärge, anställd samordnare, och de får gå på SFI. Vi har också varit helt ensamma om att lyfta transpolitiska frågor, och fick igenom en jämställdhetsplan för regionen som för första gången i historien inkluderar fler än könen man och kvinna.

Berätta mer om Fi Gotland!
Vi har utmärkt oss på Gotland som det miljöpolitiskt starkaste alternativet, inte minst för att vi är det enda parti som ens vågar tala om tillväxt och omställning. Vi har arrangerat studiecirkel i ekofeminism och vill visa att feministisk miljöpolitik har en egen ideologisk grund.

Vad händer framöver?
Det kommande året kommer vi fördjupa oss i bland annat djurrättsfrågor och landsbygdspolitik – frågor som är viktiga i en jordbruksregion som Gotland, och där nya ideologiska perspektiv definitivt behöver få plats, och maktordningar granskas.

GULLSPÅNG

Valresultat 2014: 4,54 % vilket resulterade i 2 mandat i kommunfullmäktige
Fi Gullspång har i skrivande stund 18 medlemmar varav cirka 7 är aktiva
I Gullspång sitter Fi i opposition och har en valteknisk samverkan med M
S och C sitter i majoritetsstyre. V, MP, KD och L ställde ej upp i valet 2014

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Gullspång, med två ordinarie mandat och två ersättare. Fi har dessutom representation i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsutskottet, Vård- och omsorgsutskottet, Tekniska nämnden, Valnämnden, Avfallsnämnden, Folkhälsorådet och Bostadsbolaget.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Att vi har fler positioner i nämnder och styrelser än vi faktiskt har mandat för.

Berätta mer om Fi Gullspång!
Vi samverkar så gott det går, tänker långsiktigt och jobbar på enligt egen personlig förmåga. En av våra senaste framgångar är att vi har gett i uppdrag till förvaltningen att skapa en jämställdhetsplan med syfte att jobba mot regeringens fyra jämställdhetsmål. Vi  jobbar ständigt med att öppna upp de politiska dörrarna för kommunens invånare, demokrati.

Vad händer framöver?
Då vi är en liten grupp aktiva medlemmar, men har många platser att fylla så kommer vi att jobba med att rekrytera. Börja planera valrörelsen och fortsätta jobba på med det politiska arbetet, med allt vad det innebär. Vi inväntar svar på några motioner, bland annat en angående en köttfri dag i veckan inom kommunens kost-verksamhetsområden.

GÖTEBORG

Valresultat 2014: 3,96 % vilket resulterade i 3 mandat i kommunfullmäktige
Fi Göteborg har i skrivande stund 726 medlemmar varav cirka 25 är aktiva
I Göteborg sitter Fi i minoritetsstyre tillsammans med S, V och MP

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Göteborg, med tre ordinarie mandat och två ersättare. Fi har dessutom representation i fullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund, valnämnden, valberedningen, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, idrotts- och föreningsnämnden, stadsdelsnämnden i centrum, stadsdelsnämnden samt funkisrådet i Örgryte- Härlanda och stadsrevisionen.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Vi har förändrat det politiska språket i Göteborg till att bli mer inkluderande ur ett intersektionellt perspektiv.

I den rödgrönrosa budgeten förbättrar vi livssituationen för några av de mest utsatta människorna i kommunen. Här märks bland annat ökat stöd till EU-medborgare och papperslösa, möjlighet till SFI och vuxenutbildning för papperslösa och asylsökande och mer pengar till MIKA-mottagningen som arbetar med personer som råkat ut för sexuell traumatisering.

Satsningar på kvinnojourer och kvinnofridsarbetet.

Förbättringar av den fysiska tillgängligheten i offentliga rum för personer med funktionsvariationer.

Vad gäller personal som är anställd i staden har vi fördubblat friskvårdsbidraget från 500-1000 kr. 2017 kommer bidraget att öka till 1200kr. Det gynnar särskilt de kvinnodominerade sektorerna.

Vi har utökat Vård- och Omsorgsprogrammet, med en extratermin språkstöd för de som behöver detta.

En satsning för fler socialsekreterare och arbete med bättre arbetsmiljö på 25 miljoner mer om året.

Vad händer framöver:
Vi fortsätter vårt politiska arbete. Vi är fortfarande i det läget att vi inte har betalda politiker eller tjänstepersoner utan alla arbetar ideellt. Vi har dock otroligt kreativa och kunniga kommunikationsstrateger som arbetar för oss. Arbete med valrörelsen är i full gång.

LUND

Valresultat 2014: 3,62 % vilket resulterade i 3 mandat i kommunfullmäktige
Fi Lund har i skrivande stund 178 medlemmar varav cirka 36 är aktiva
I Lund satt Fi i minoritetsstyre tillsammans med S, V, MP
Hösten 2015 lämnade V och Fi dock samarbetet och därför sitter Fi nu i opposition

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Lund. Vi kom in med två ordinarie mandat och två ersättare, men har nu efter att en miljöpartist gått över till oss tre ordinarie mandat. Fi har dessutom representation i Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden Lund stad samt Lund öster, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Valnämnden, Revisionsnämnden, Kommunförbundet Skåne, VA Syds ägarnämnd, Funktionshindersrådet, Integrationsrådet, Studentrådet, Kommunfullmäktiges valberedning, Demokratiberedningen samt en nämndemannaplats i tingsrätten.

Vilken är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Förhandlingarna i det valtekniska samarbetet med S, Mp och V där vi fick många nämndplatser, vilket har gett oss möjlighet att påverka och få insyn inom många olika områden. Vi har fått igenom viktig politik för transpersoner i Lunds kommun. Vi har lagt budget i styre men också lagt en helt egen budget!

Berätta mer om Fi Lund!
Vi har påverkat debatten! Våra ämnen talas om för att vi finns där. Vi är det feministiska samvetet och får därför stort inflytande när andras förslag utarbetas. Vi kan påverka politiken på flera sätt. Vi är välkomnande även gentemot personer från andra partier, det kan till och med sluta med att de byter parti!

Vad händer framöver?

Vi påbörjar nu arbetet med vår andra budget och lägger i en extra växel med flera rosa motioner på gång!

MALMÖ

Valresultat 2014: 3,23 % vilket resulterade i 2 mandat i kommunfullmäktige
Fi Malmö har i skrivande stund 344 medlemmar varav cirka 50 är aktiva
I Malmö sitter Fi i opposition
S och MP sitter i minoritetsstyre

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Malmö, med två ordinarie mandat och två ersättare.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Vi har jobbat hårt för att vara en kritisk parlamentarisk röst mot kommunens del i införandet av ökade gränskontroller. Vi har även med alla metoder debatterat, synliggjort, demonstrerat, motionerat mot kommunens kränkningar av socialt utsatta romers rättigheter och försökt få fram trygga boendealternativ och information på rätt språk till de berörda. På pappret har vi fått igenom att tjänstepersoner ska benämnas just så, könsneutralt. Två motioner har vi också lämnat in som vi ser fram emot debatterna för: vegetabilisk norm för skolmat och könsneutrala badmöjligheter.

Berätta mer om Fi Malmö!
Trots att vi saknar insyn i nämnder och kommunstyrelse påverkar vi det politiska samtalet. Vi är också stolta över att vi hela tiden hållit aktivismen stark även efter att vi valts in i kommunfullmäktige, och har väldigt mycket medlemsverksamhet med öppna föreläsningar, fikakvällar m.m. varje vecka.

Vad händer framöver?
Kommande tiden kommer vi titta mycket på demokratisering. Hur kan den lokala demokratin bättre stå emot fascism? Hur skapas bättre insyn och deltagande i kommunen när nu den kommunala politiken har så stor makt? Hur utvidgas medborgardemokrati till invånardemokrati – alltså en demokrati för alla människor som är här, inte villkorad till medborgarskap.

NORRKÖPING

Valresultat 2014: 1,66 % vilket resulterade i 1 mandat i kommunfullmäktige
Fi Norrköping har i skrivande stund 84 medlemmar varav cirka 15 är aktiva
I Norrköping sitter Fi i opposition
S, C, L och KD sitter i majoritetsstyre

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Norrköping, med ett ordinarie mandat och två ersättare. Fi har dessutom representation i Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Valnämnden och Upplev Norrköping AB.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Vi har nyligen fått igenom två motioner, en om tredje alternativ utöver kvinna och man i kommunens blanketter och en om att ta fram en handlingsplan för att motverka rasism och annan diskriminering!

Berätta mer om Fi Norrköping!
Vi planerar att få med oss flera partier från oppositionen på en gemensam motion om att anställa en jämställdhetsstrateg och inrätta ett jämställdhetsutskott.

UPPSALA

Valresultat 2014: 3,19 % vilket resulterade i 2 mandat i kommunfullmäktige
Fi Uppsala har i skrivande stund 243 medlemmar varav cirka 30 är aktiva
I Uppsala sitter Fi i opposition
S, V och MP sitter i majoritetsstyre

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Uppsala, med två ordinarie mandat och två ersättare. Fi har dessutom representation i Jämställdhetsrådet, Valberedningen Uppsala kommunfullmäktige samt tre nämndemannaplatser i tingsrätten.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Vi har lyft debatten i kommunfullmäktige och givit frågan om mänskliga rättigheter på lokal nivå samt mänsklig säkerhet och social hållbarhet ett större utrymme.

Berätta mer om Fi Uppsala!
F! Uppsala är en kommungrupp som växte ur ett studentinitiativ å ena sidan och en gedigen gräsrotsrörelse å andra sidan, och som förde samman aktivister som verkat autonomt samt inom föreningsliv, arbete och utbildning för att bredda det samhällspolitiska samtalet med intersektionell och feministisk analys.

Vad händer framöver?
F! Uppsala lägger nu årets rosa budgetförslag för 2017 och mellanvalsperioden går mot sitt slut. Valspurten inför 2018 är på intågande och F! Uppsala förbereder sig inför att agera motkraft mot ett allt hårdare politisk klimat i kommunen där människans utsatthet kriminaliseras och människor förföljs och nekas sina grundläggande mänskliga rättigheter.

UMEÅ

Valresultat 2014: 3,90 % vilket resulterade i 3 mandat i kommunfullmäktige
Fi Umeå har i skrivande stund 144 medlemmar varav cirka 12 är aktiva
I Umeå sitter Fi i opposition och har en valteknisk samverkan med V
S, MP, M, C, L, KD och Arbetarpartiet sitter i majoritetsstyre

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Umeå, med tre ordinarie mandat och två ersättare. Fi har dessutom representation i Jämställdhetsutskottet, För- och grundskolenämnden, Individ- och familjenämnden, Kulturnämnden, Äldrenämnden samt en nämndemannaplats i tingsrätten.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Vår främsta framgång var när en majoritet av fullmäktige i mars biföll vår enskilda motion om att utreda möjligheten till medlemskap i ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism), Unescos (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) antirasistiska nätverk i Europa.

Berätta mer om Fi Umeå!
I Umeå tillhör vi en av de mest aktiva oppositionspartierna och vi har utövat stort reellt inflytande, inte minst i frågor som rör antidiskriminering. Vi sätter våra hjärtefrågor på dagordningen och på det sättet utövar vi makt.

SVALÖV

Valresultat 2014: 2,08 % vilket resulterade i 1 mandat i kommunfullmäktige
Fi Svalöv har i skrivande stund 15 medlemmar varav 8 är aktiva
I Svalöv sitter Fi i opposition och har en valteknisk samverkan med C, V och MP
S, M och L styr i minoritet.

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Svalöv, med ett ordinarie mandat och två ersättare. Fi har dessutom representation i Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Bildningsnämnden och Valberedningsnämnden.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Antalet platser vi förhandlat fram. Att vi tvingat andra partier att beakta frågor som de tidigare struntat i. Vår närvaro är en ständig påminnelse om Fi:s politik och vi ser att frågor om mänskliga rättigheter alltid finns med i debatten. Genom vårt sätt att tala och komma med konkreta förslag och lösningar så påverkar vi debattklimatet även om det inte alltid syns i besluten. En stor framgång var när sittande koalition månaden efter att de röstat ner vår motion om prideflaggor och normkritisk utbildning inom alla enheter i kommunen knyckte den och, efter lite puts, lade fram den som sin egen. Vi har drivit på gällande beslut av CEMR-deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions) och bredband på landsbygden.

Berätta mer om Fi Svalöv!
Vi är en liten aktiv grupp som gärna vill ha fler aktiva medlemmar. Vi söker en aktivistansvarig och någon som vill hjälpa till med kommunikation :-)

Vad händer framöver?
Vi har lagt fram en motion om att kommunen ska ta fram en anti-rasistisk handlingsplan för alla anställda som vi hoppas kommer antas snarast. Vi fortsätter att vitalisera politiken och skapa möjligheter för utveckling av demokratin i vår kommun. Nu i höst kommer Gudrun och pratar om fredspolitik. I vår planerar vi att ha ordna en helg om jämställdhetsperspektiv på landsbygd samt att bjuda in övriga partier till en debatt om vad demokrati innebär.

STOCKHOLM

Valresultat 2014: 4,64 % vilket resulterade i 3 mandat i kommunfullmäktige.
Fi Stockholm har i skrivande stund 1 436 medlemmar varav cirka 50 är aktiva
I Stockholm sitter Fi i majoritetsstyre S, MP och V.

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Stockholm, med tre ordinarie mandat och två ersättare samt ordförandeposten i Rådet för mänskliga rättigheter. Fi har dessutom representation i arbetsmarknadsnämnden, lulturnämnden, kyrkogårdsnämnden, socialnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden, idrottsnämnden, valnämnden, valberedningen kommunfullmäktige & kommunstyrelsen, stadsrevisionen, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, Stockholm vatten AB, Stiftelsen August Strindberg samt stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Södermalm och Älvsjö.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Det mest genomgripande är att vi  fick igenom Rådet för mänskliga rättigheter, där vi har ordförandeposten. Genom det har vi möjlighet att sätta fokus våra allra viktigaste frågor och försäkra att staden arbetar jämställt, normkritiskt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt. I budgeten för 2017 har vi fått igenom sådant som SL-kort för unga jobbsökande, familjekollo för utsatta familjer och  skyddat boende för traffickingoffer – med mera!

Berätta mer om Fi Stockholm!
Fi Stockholm är än så länge en intregrerad del av Fi Storstockholm. Det betyder att vår organisation egentligen bara består av politiker, medan aktivisterna kommer från flera av Storstockholms kommuner. Vi har ett politikutskott, PU, som består av alla Fi-politiker i fullmäktige, nämnder, råd, bolag, stiftelser, etc.  Vi har också aktiva grupper i flera av stadsdelarna och hoppas på att få igång flera.

Förutom politikerna har vi också ett kansli i Stadshuset, som vi inte skulle klara oss utan. De är experter på våra prioriterade frågor och ser till att vi för fram vår politik på bästa sätt.

Vad händer framöver?
I Stadshuset och stadsdelarna fortsätter vi på vårt inslagna spår, med fokus på mänskliga rättigheter, ungas organisering och förortens villkor.

Vi har precis påbörjat arbetet med att göra Fi Stockholm till en egen organisation, och en stor del av det är att hitta riktigt bra former för medlemsinflytande och aktivism.

SIMRISHAMN

Valresultat 2014: 8,89 % vilket resulterade i 4 mandat i kommunfullmäktige
Fi Simrishamn har i skrivande stund 54 medlemmar varav cirka 12 är aktiva
I Simrishamn sitter Fi i opposition, och har en valteknisk samverkan med M och V
S, C, L, MP och Österlenpartiet sitter i majoritetsstyre

Feministiskt initiativ sitter sedan 2010 i kommunfullmäktige i Simrishamn, med fyra ordinarie mandat och två ersättare. Fi har dessutom representation i Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens två arbetsutskott, Barn- och utbildningsnämnden och dess utskott, Socialnämnden och dess utskott, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Myndighetsnämnden, Simrishamns Näringslivsutveckling AB, revisionen samt en nämndemannaplats i tingsrätten.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Vi är den kommungrupp som redan är inne på sin andra mandatperiod och vi har stort stöd,  nästan nio procent. Sedan vi kommit in i maktens rum har vi lyft viktiga frågor som jämställdhet och solidaritet med marginaliserade grupper. Vi har bidragit till att diskussionsklimatet höjts och att våra röster blivit hörda i politiken för vi ser till att använda våra 4 platser i fullmäktige optimalt, så som vi lovat våra väljare. Vi är även mer aktiva i våra nämnder jämfört med de andra oppositionspartiernas representanter.  Vi har även sett till att CEMR-deklarationen hämtats upp från nedersta byrålådan och påminner oförtröttligt om att både den och barnperspektivet  ska användas i alla beslut. Vi har även varit föremål för en forskningsstudie som i sin bredd är läsvärd för alla kommunens politiker, ja för kommunpolitiker i hela landet! Vi har bidragit till att rätten till heltid nu äntligen genomförs, Simrishamn har legat längst ner i ligan när det gäller detta! Vi har haft många öppna event bland annat med Maud Edwards, Professor och forskare, Pierre Schori (som bland annat talade om sitt engagemang för att stoppa stoppa Värdlandsavtalet och Sveriges närmande till NATO) och Stina Oskarsson (regissör och vass antimilitärist).

Vad händer framöver?
Vi kommer bland annat ha ett öppet medlemsmöte och homeparty med Gudrun Schyman och i januari träffas vi alla på F! Österlen där även Ystad, Tomelilla och Sjöbo ingår, på vår årliga tredagars internatkonferens där vi denna gång ska planera inför kommande kongress  samt börja lägga upp strategier inför valrörelsen.

SALA

Valresultat 2014: 2 % vilket resulterade i 1 mandat i kommunfullmäktige.
F! Sala har i skrivande stund 23 medlemmar varav cirka 13 är aktiva.
I Sala sitter F! i opposition, och har en valteknisk samverkan med S, V och MP.
C, M, KD, L och Salas Bästa sitter i minoritetsstyre.

Feministiskt initiativ sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige i Sala, med ett ordinarie mandat och två ersättare. F! har dessutom representation i Kommunstyrelsen, Demokratiberedningen, Vård- och omsorgsnämnden samt en insynsplats i Kommunstyrelsens ledningsutskott.

Vilka är era främsta framgångar i det kommunpolitiska arbetet?
Att vi kom in! Vi mobiliserade våra krafter, bildade kommunförening, organiserade oss och tog ett mandat i fullmäktige på tre månader. Vi väcker frågor som har med jämställdhet att göra, arbetar ständigt för de marginaliserade grupperna och deltar aktivt i debatten. Vi lägger motion på motion till fullmäktige, jobbar mer intensivt med detta än många av de andra etablerade partierna. Hittills har vi fått två motioner bifallna: en om att ta bort en paragraf i Sala kommuns ordningsstadga som krävde polistillstånd för att samla in pengar och en om transinkluderande ansökningar, blanketter och enkäter. Tyvärr styr “Allians för Sala” med stöd av SD här, vilket sporrar oss till att jobba hårt för ett skifte nästa val.

Berätta mer om Fi Sala!
Vi har nu i höst genomfört “NyF!ken Sala”, en hel vecka med föreläsningar, konserter och teaterföreställningar; gratis för allmänheten och med fokus på bland annat jämställdhet och anti-rasism.

Vad händer framöver?
Vi fortsätter oförtrutet, som förut, med att ställa frågor och interpellationer och lägga motioner i kommunfullmäktige. Vi bjuder också in till Fika med F! några gånger per år, som vi gjort sedan begynnelsen. Dessutom räknar vi med att anordna och delta i ytterligare evenemang under det kommande året. Vi kommer också att lägga en hel del av vår tid på att arbeta fram ett kommunpolitiskt program som alla i F! Sala kan känna sig väl förankrade i.

 

Som feminist är du aldrig ensam