Feministisikt initiativ kommer att rösta emot TTIP

8 juli 2015

TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership. Det är ett avtal som förhandlas mellan EU och USA sedan 2013.

Avtalet omfattar handel med varor och tjänster, investeringar och offentlig upphandling av allt från kommunal till statlig verksamhet. Avtalet beskrivs som ett frihandelsavtal, dvs. att man sänker eller tar bort handelstullar mellan länderna. Idag är tullarna mellan EU och USA redan relativt låga. Det nya avtalet handlar alltså inte så mycket om att sänka avgifterna för handel mellan USA och EU utan snarare om att man tar bort eller minskar skillnader i standarder eller regleringar av de produkter och tjänster som avtalet omfattar (så kallade icke-tariffa handelshinder). Eftersom USA och EU har väldigt olika standarder och regleringar på flera områden kan gemensamma regler innebära att EU-länderna blir tvungna att acceptera en lägre standard när det gäller bland annat miljö- och konsumentskydd. Om EU och USA i slutändan kommer överens om ett avtal skapar det världens största område för frihandel där företags rättigheter går före staters rättigheter.

Feministiskt initiativ kommer att rösta emot TTIP.

Feministiskt initiativ är emot handelsavtal mellan EU och USA och mellan EU och andra länder inom ramen för WTO när de innebär:

► Svårare för stater att skydda sektorer från privatisering

► Sänkt miljö-, djur- och konsumentskydd

► Storföretag kan stämma stater för demokratiska beslut som påverkar företagens investeringar negativt (dvs. tvistlösninsgmekanismen ISDS)

► Ökad import av fossila bränslen från USA skulle ha en negativ inverkan på EU:s utsläppsmål

► Enklare att introducera GMO-produkter och andra förbjudna produkter på den europeiska marknaden

► Lägre standarder för kemikalier som används vid tillverkning av produkter på grund av markanta skillnader mellan USA:s och EU:s kemikalielagstiftningar

► Ökad konsumtion av billiga varor som produceras under sämre villkor för arbetare och miljön

► Patenträttigheter utökas och riskerar att hindra teknologisk, vetenskaplig och kulturell utveckling

► TTIP försvårar för EUs medlemsstater att använda offentlig upphandling som redskap för social utveckling, ekologisk hållbarhet och skydd för fackliga och mänskliga rättigheter

 

Vad är det vi ska rösta om i Europaparlamentet?

I förhandlingarna med USA:s regering företräds EU av Europeiska kommissionen på uppdrag av EU:s medlemsländer. Europaparlamentet har inget direkt inflytande över förhandlingarna men kan lämna rekommendationer till Europeiska kommissonen när som helst under processen. På onsdag kommer Europaparlamentet att rösta om ett förslag till uttalande där Europaparlamentet framför sina rekommendationer till förhandlingarna, dvs. uttrycker en åsikt om förhandlingarna hittills och vad parlamentet vill att förhandlingarna resulterar i.

När förhandlingarna är avslutade måste avtalet godkännas av både ministerrådet och Europaparlamentet. Europaparlamentet kommer då att rösta ja eller nej till avtalet som helhet.

Det finns inget bestämt datum då förhandlingarna ska vara färdiga. Antagligen kommer processen ta ett par år till. Europaparlamentet har rätt att uttala sig om förhandlingarna när man vill och den här veckans omröstning om TTIP-förhandlingarna blir första gången för det parlament som tillträdde 2014.

I det här läget handlar omröstningen alltså inte om att parlamentet ska säga ja eller nej till handelsavtalet. Nu är det bara fråga om att uttala sig med rekommendationer om de pågående förhandlingarna.

Förslaget till uttalande som parlamentet ska rösta om har tagits fram av parlamentets utskott för internationell handel där alla politiska grupper finns representerade. Uttalandet ska röstas om i plenum, dvs. med alla Europaparlamentets ledamöter, på onsdagen den 8 juli.

 

Hur röstar Feministiskt initiativ?

Förslaget till uttalande från Europaparlamentet är överlag positivt till TTIP som ett sätt att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen i EU. I förslaget sägs också att TTIP inte bara ska vara till för att minska hinder för handel utan att avtalet också ska bli ett verktyg för att skydda arbetstagare, konsumenter och miljön. Trots att förslaget ställer en rad krav för att Europaparlamentet ska kunna godkänna TTIP anser Feministiskt initiativ inte att det är tillräckligt. Feministiskt initiativ anser att ett avtal måste ha sin utgångspunkt i respekten för de mänskliga rättigheterna, miljön och grundläggande demokratiska principer om självbestämmande. Och det är vi inte ensamma om i parlamentet.

Det har kommit in ca 150 ändringsförslag på förslaget till uttalande som parlamentet ska rösta om. En del av ändringsförslagen föreslår att Kommissionen helt ska avbryta förhandlingarna om ett avtal med USA, och en del av förslagen föreslår att lyfta områden ur avtalet där EU har bättre regleringar än USA. Feministiskt initiativ kommer att stödja dessa ändringsförslag och rösta emot uttalandet som helhet om förslagen om att avbryta förhandlingarna inte godkänns.