EUs Antirasistiska grupp firar 1 år!

25 januari 2016

ARDI (Antiracism and Diversity Intergroup)

Intergruppen för antirasism, är en tvärpolitisk arbetsgrupp i Europaparlamentet som samlar ledamöter från de flesta politiska grupperna att arbeta tillsammans mot rasism. Intergruppen kommer att underlätta arbetet med att lägga gemensamma ändringsförslag med brett politiskt stöd i frågor som parlamentet ska besluta om.

anti-rasist-1

Soraya Post var en av initiativtagarna till intergruppen för antirasism för den här mandatperioden och är en av gruppens ordförande. Det fanns en intergrupp för antirasism även under den förra mandatperioden som leddes av andra ledamöter.

Under det första året har vi bildat en styrelse med en representant från varje grupp, vi har anställt en koordinator för intergruppen som arbetar heltid med gruppens aktiviteter, och vi har värvat medlemmar (ledamöter). Vi har gjort flera pressmeddelanden och uttalanden i egenskap av intergrupp (se hemsidan). Just nu har intergruppen 53 medlemmar, men vårt mål är i nuläget att åtminstone 200 av parlamentets 751 ledamöter ska gå med och ställa sig bakom intergruppen. Vi kommer efter eventet nästa vecka starta en kampanj för att värva fler ledamöter till intergruppen.

Intergruppens prioriteringar:

 1. Integrera antirasism i Europaparlamentets policyarbete, tex i migrationsfrågor
 2. Stödja och arbeta för genomförandet av antidiskrimineringsdirektivet som har förhandlats i rådet sedan 2008
 3. Att det antas nationella strategier för att bekämpa afrofobi, antiziganism, antisemitism, och islamofobi, liksom att säkerställa att de nationella strategierna för romsk inkludering implementeras i enlighet med icke-diskriminerande standards
 4. Stärka det juridiska skyddet både på EU-nivå och nationell nivå för alla former av hatbrott och hets mot folkgrupp och att säkerställa att brott med rasistiska motiv utreds och åtalas.
 5. Införa och implementera disciplinära åtgärder i Europaparlamentet mot rasistiska uttalanden i plenum och kommittéer av parlamentets ledamöter och andra politiska ledare
 6. Arbeta för mångfald på arbetsplatsen och i politisk representation

Intergruppens arbetsgrupper
I intergruppen finns mindre arbetsgrupper som leds av olika ledamöter och som har formats till stor del efter de enskilda ledamöternas särskilda kompetenser och engagemang. Soraya leder arbetsgruppen mot antiziganism.

 • Afrofobi
 • Rasism mot migranter
 • Antiziganism
 • Antirasism och mångfald på arbetsplatsen
 • Institutionell rasism
 • Intersektionalitet: Rasism och diskriminering på andra grunder inklusive kön, ålder, funktionsnedsättning, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck m.fl.
 • Islamofobi
 • Antisemitism

 

 

Anti-Racism and Diversity Intergroup_s (ARDI) launch agenda

European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup finns även på Facebook