Med ett mandat har vi lyckats med mycket i Europaparlamentet

Soraya Post är en av initiativtagarna och medordförande för ARDI, den tvärpolitiska arbetsgruppen i Europaparlamentet mot rasism. Hon är även aktiv medlem i de interna arbetsgrupperna i Europaparlamentet för HBTQ-personers rättigheter, för frågor som berör personer med funktionsvariationer samt barns rättigheter.

  • Vi har arbetat med att ta fram ett ramverk för Europaparlamentet som gör det möjligt att agera i varje fall och samtidigt opinionsbilda kontinuerligt för dödsstraffets avskaffande.
  • Vi har lyckats få till en betydligt mer feministisk utrikespolitik för hela EU. Vi fick igenom flera av våra viktiga ändringsförslag när Europaparlamentet 2015 antog en gemensam utrikespolitik. Bland annat drev vi igenom att säkerhetspolitiken alltid ska ha genusperspektiv och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.
  • Vi har deltagit i arbetet med att uppdatera Europaparlamentets arbetsordning. Enligt de nya reglerna, som trädde i kraft den 1 januari 2017, kan Europaparlamentariker som uttrycker sig på ett förolämpande, rasistiskt eller främlingsfientligt sätt i sitt arbete bland annat få ekonomiska sanktioner.
  • Vi är initiativtagare till den årliga romaveckan i Europaparlamentet. Det är ett tillfälle för experter, aktivister och politiker från Europa att utbyta idéer och utveckla strategier för att bekämpa antiziganism, den specifika typen av rasism som riktas mot romer.
  • Vi stödjer helhjärtat och öppet MeToo EP-uppropet som har lanserats av de anställda i Europaparlamentet – #Metoo är Fi-politik.
  • Vi har öppnat upp Europaparlamentet till alla olika grupper i vårt samhälle genom att organisera events. Dessa har genomförts med bland annat intersektionella feminister, människorättsaktivister, funktionshindrade kvinnor, HBTQ-aktivister samt romer som ber om hjälp på gator i Sverige. Vi har sett till att dessa människor kan göra sina röster hörda i maktens korridorer.
  • Vi har sett till att den socialdemokratiska gruppen i EUparlamentet fick sin första HBTQ-strategi.

Några av de rapporter och resolutioner där Soraya Post har varit föredragande eller skuggföredragande

Den första resolutionen någonsin där Europaparlamentet erkände och definierade antiziganismen i Europa, samt folkmordet på romerna under förintelsen som ett historiskt faktum. I resolutionen erkändes även den 2 augusti som den officiella minnesdagen förintelsen av romer.

Rapporten ställer fram krav och rekommendationer om hur alla EU:s medlemsländer måste ta sitt ansvar för att bekämpa antiziganism och fattigdom. Den kräver även att EU-kommissionen och medlemsstaterna inrättar sannings- och försoningskommissioner. Läs mer om detta.

Den europeiska skyddsordern berättigar att en skyddsåtgärd som utfärdats i ett EU-land ska kunna följa med, om de skyddsbehövande flyttar eller reser till ett annat EU-land. Rapporten uppmanar EU-kommissionen och medlemsstaterna att se till att informationen om EPO verkligen når offer för våld, aktörer inom icke-statliga organisationer och myndigheter som arbetar med dessa frågor. Den uppmanar även EU att ändra sin säkerhetspolitik så att den inbegriper mänsklig säkerhet och förebyggande av könsbaserat våld som en prioritet.

Strategin kräver bland annat att minimiåldern för äktenskap ska sättas till 18 år inom EU och resten av världen. Enligt FN:s uppskattningar lever nästan 700 miljoner kvinnor och 150 miljoner män i tvångsäktenskap som ingicks innan de var myndiga. Barnäktenskap är fortfarande ett problem som på ett oproportionerligt sätt drabbar unga flickor. Strategin kräver att EU bekämpar barnäktenskap på nationell, europeisk och internationell nivå och stödjer kvinnors och flickors rättigheter globalt.

Soraya har varit en drivande kraft i förhandlingarna med de andra politiska partierna för att få fram en gemensam resolution. Arbetet mot fascism och nazism kräver samarbete över partigränserna – ett åtagande från alla demokratiska krafter. Resolutionen fördömer skarpt nyfascistiska och nynazistiska organisationers terroristattacker, mord, psykiska våld, våldsamma fysiska attacker och demonstrationer i olika EU-medlemsstater. Den påminner även medlemsstaterna att det redan finns strafflagstiftning, ministerrådets rambeslut 2008/913/RIF. Denna utgör en rättslig grund för att införa sanktioner för juridiska personer som offentligt uppmanar till våld eller hat mot en minoritetsgrupp. Äntligen uppmanar vi medlemsstater att förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper.

Just nu arbetar Soraya med en ny rapport som handlar om hur EU kan stärka sitt konfliktförebyggande och medlande arbete. Hon har föreslagit temat själv eftersom vi med den ökande militaristiska retoriken idag, samt ett ökat osäkert säkerhetspolitiskt läge, måste kräva av EU att ta sitt ansvar för att motverka konflikter och arbeta för fred genom en feministisk säkerhetspolitik. En sådan politik sätter fred, samarbete, genusperspektiv på alla aktiviteter och kvinnors deltagande i centrum.

Europaparlamentets ledamöter tillhör olika politiska grupper. Feministiskt initiativ arbetar för att få till en feministisk grupp. Under den senaste perioden har vi varit en del av den socialdemokratiska gruppen (Progressiva förbundet av socialdemokrater) för att det är där vi fick bäst möjligheter att påverka och ge avtryck med vår politik.

I den socialdemokratiska gruppen har vi fått bra förutsättningar att driva våra hjärtefrågor – en antirasistisk och feministisk politik. Vi har också fått utrymme och inflytande i frågor som rör mänskliga rättigheter. Samarbetet har gått bra, vilket hänger mycket på att de europeiska socialdemokraterna är mer ideologiska än vad vi är vana vid här hemma. De har varit mycket positiva till Sorayas förslag och arbete.

2014 valdes Soraya Post till gruppens talesperson för romafrågor och 2017 blev hon vald till gruppens koordinator för DROI, utskottet för mänskliga rättigheter utanför EU. Soraya är även koordinator för ”urgencies” som är brådskande fall om brott mot mänskliga rättigheter utanför EU. Under varje plenarsession debatterar Europaparlamentet och antar uttalanden om tre sådana fall.