Tila on tarkka! Rasistit ulos – feministit sisään!

On aika luoda avoin EU, jossa ihmisoikeudet, tasa-arvo ja sosiaaliset oikeudet ovat esityslistan kärjessä. Toisten yrittäessä supistaa oikeuksiamme meidän on oltava siellä, missä päätökset tehdään. Feministeistä on pulaa valtakeskittymissä. Rasistit ulos, feministit sisään.

On aika luoda avoin EU, jossa ihmisoikeudet, tasa-arvo ja sosiaaliset oikeudet ovat esityslistan kärjessä. Toisten yrittäessä supistaa oikeuksiamme meidän on oltava siellä, missä päätökset tehdään. Feministeistä on pulaa valtakeskittymissä. Rasistit ulos, feministit sisään.

Euroopan parlamentin vaalit on nähtävä ympäri Eurooppaa tapahtuvan rasististen, natsististen ja fasististen puolueidenmobilisoinnin valossa. Monet niistä löytyvät jo Europarlamentista, ja joukon määrä uhkaa kasvaa. Jos rakenteellista syrjintää vastaan ei tehdä tarpeeksi töitä, rasistiset ja konservatiiviset voimat saavat tuulta purjeisiinsa. Kaikkien ihmisoikeuksien ja demokratian eteen tehtävän työn tavoitetasoa on nostettava. Euroopassa muodostuu nyt useita feministisiä puolueita ja pitkällä tähtäimellä päämäärämme on perustaa yhteinen feministinen puolueryhmä.

Feministiskt initiativ on vaaleissa vaihtoehtona kaikille meille, jotka haluamme muuttaa kehityksen suuntaa. Politiikkamme ydin on tasa-arvo, ihmisoikeudet ja kaikenmuotoisen syrjinnän poisto. Haluamme keskittää resurssit toisin ja panostaa hyvinvointiin, kestävään kehitykseen, saatavuuteen ja ihmisten turvallisuuteen.

Haluamme kyseenalaistaa Ruotsin ja Euroopan kuvaamista tasa-arvon paratiisina. Tämä vääristelty kuva vähättelee ongelmia ja on aidon muutoksen esteenä. Kuvan avulla nationalistit kuvailevat naisten sortamista kaukaisena ongelmana, jota esiintyy vain maailman muissa kolkissa.. Naisten oikeuksia käytetään hyväksi rasistisessa retoriikassa jonka tavoitteena on sulkea rajat. Samanaikaisesti nämä puolueet ajavat itse naisvihamielisintä politiikkaa. Nationalistit keskittyvät myös kulttuuriin, jota väitetään kansallisesti yhtenäiseksi ja näin sen avulla rakennetaan rajoja ihmisten välille.

Me haluamme maailman ilman rajoja, avoimen EU:n, missä pakolaisten ja paperittomien ihmisoikeudet on turvattu. Nykyinen migraatiopolitiikka mahdollistaa maailman rikkaiden osien asukkaita matkustamaan esteittä, kun taas pakolaiset panevat henkensä alttiiksi päästäkseen Eurooppaan. Tiukat viisumivaatimukset lujittavat valtioiden välistä vallan epätasapainoa ja mahdollistavat ihmisten hyväksikäytön. Korkeat muurit ja suljetut rajat johtavat ihmiskaupan lisääntymiseen ja sen myötä globaalin seksiteollisuuden.

Miesten väkivalta naisia kohtaan rajoittaa naisten toimintaa sekä kodeissa että julkisuudessa. Väkivallan torjumiseen tarvitaan feministinen analyysi politiikan kaikilla aloilla ja voimakkaita panoksia EU:ssa. Naisten palkka on alhaisempi, ja naisten työsuhteet ovat useammin epävarmat. Työmarkkinoista tulee tehdä turvalliset ja syrjintä täytyy lakkauttaa. Naisten odotetaan usein kantavan päävastuulapsista, sairaista ja vanhuksista. Kaikille naisille on tarjottava edellytykset yhdistää perhe- ja työelämä. Hyvin toimiva lasten- ja vanhustenhoito on äärimmäisen tärkeää tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

EU on tärkeä areena kestävän maailman luomisessa sekä ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Ilmastopolitiikan on perustuttava sekä globaaliseen yhteisvastuuseen että tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen jakamispolitiikkaan EU-maiden kesken.

EU:n ilmastopolitiikan tavoitetasolla on suuri vaikutus ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan sekä kansainvälisesti että Ruotsissa. Lähivuodet ovat kriittiset, jos aiomme pitää lämpötilan nousun kurissa. Muuten seuraukset ovat katastrofaaliset.

EU:n maatalouspolitiikka rahoittaa maanviljelyä, joka ei ole taloudellisesti eikä ekologisesti kestävää, mutta jossa eläinten hoito on puutteellista. Varojen ohjausta on uusittava eettisen ja kestävän maa- ja metsätalouden sekä kalastuksen edistämiseksi. EU vaikeuttaa köyhien maiden pääsemistä Euroopan markkinoille. Tämä on päinvastaista Robin Hood -politiikkaa. Me tahdomme sen sijaan taata köyhien maiden pääsyn EU-markkinoille.

EU:ssa vallitsevat demokraattinen vaje ja miesvalta on katkaistava politiikalla, joka näkee demokratian ja ihmisoikeuksien välisen yhteyden. Poliittinen päiväjärjestys Brysselissä muuttuu, kun feministien ja antirasistienmäärä kasvaa.

Avoimet rajat

Niin kauan kun maailmassa on epäoikeudenmukaisuuksia, kuten sotaa, valtion sortoa, vainoa, köyhyyttä, väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja oikeudettomuutta, tulee aina olemaan ihmisiä, jotka päättävät matkustaa rajojen yli tai paeta löytääkseen suojaa ja parempaa elämää toisessa maassa. Tämä pätee sekä unionin sisä- että ulkopuolella. Feministiskt initiativ on sitä mieltä, että jokaisen ihmisen oikeus on elää elämänsä turvassa.

Rauhallinen Eurooppa

Kaikki suunnitelmat puolustusliitoista, yhteisestä armeijasta ja puolustusvoimien varustuksesta on lopetettava. Euroopan maiden tulee edistää rauhan luomista maailmaan oikeudenmukaisen kaupan ja diplomatian avulla sekä sijoittamalla pääomaa sosiaalisiin tarkoituksiin – ei sotilasliittojen tai aseohjelmien kautta. Aseiden vienti on lopetettava ja aseteollisuus on muutettava siviilituotannoksi.

Demokratian turvaaminen

Eräissä EU:n maissa demokratia taantuu. On luotava valvontamekanismi, joka pitää huolen siitä, että jäsenvaltiot noudattavat jäsenyyden kriteereitä. Jäsenyys tuo mukanaan velvollisuuksia. Ihmisoikeuksien loukkauksesta tulee seurata sanktioita.

Eurooppa ilman väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä

Miesten väkivalta naisia kohtaan on Euroopan suurin turvallisuusongelma. Haluamme nähdä Euroopan ilman ihmiskauppaa ja prostituutiota, ja siksi väkivallan vastaista työtä on tehostettava kaikissa muodoissa. Suosittelemme ruotsalaisen seksikauppalain vientiä muihin Euroopan maihin. Enemmän suojaa ja tukea väkivallasta kärsineille. Rikoksen tekijät on pantava syytteeseen ja lainsuojaa on lisättävä ennaltaehkäisevällä työllä ja tehokkaammalla tiedotuksella.

Esteetön Eurooppa

Vapaa liikkuvuus myös toimintarajoitteisille. Esteellisyys on katsottava diskriminoinniksi. YK:n toimintarajoitteisten oikeuksia käsittelevä konventio täytyy implementoida niin, että kaikki ihmiset, myös toimintarajoitteiset, voivat esteettä matkustaa, käydä töissä, opiskella ja osallistua vaaleihin ja demokraattisiin tapahtumiin EU:ssa.

Aktiivista tasa-arvotyötä

Yhden EU-komissaarin pitäisi olla vastuussa tasa-arvoasioista ja yhden antidiskriminoinnista. Parlamentin pitäisi priorisoida tasa-arvokysymyksiä ja nostaa niiden statusta. EU:n vuosittaisista talousarvioista pitäisi tehdä kattavat tasa-arvoanalyysit. Kaikille jäsenmaille ja EU:n elimille olisi annettava direktiivi siitä, kuinka naisten ja vähemmistöjen aliedustus päätös- ja valmisteluprosesseissa korjataan.

Seksuaalisuus, identiteetti ja lisääntymisterveys

EU-maiden määrä, joissa oikeus aborttiin supistuu sosiaalikonservatiivisten ja kansallisten voimien painostuksesta on kasvamassa. Vastaavat voimat rajoittavat hbtq-henkilöiden oikeutta perustaa perhe ja elää avoimesti ilman uhan ja väkivallan vaaraan. Sitä paitsi transhenkilöiltä viedään oikeus omaan kehoon muun muassa pakkosterilisoinnilla. On korkea aika alkaa pitää itsestään selvänä ihmisoikeutena, että kaikilla on seksuaalisuudesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta oikeus päättää omasta kehostaan ja elää avoimesti.

Päiväkoti ja lastenhoito kaikille lapsille

Pula päiväkodeista ja lastenhoidosta rakentuu ideaan miehestä pääasiallisena elättäjänä ja normina työelämässä. Tämä on vakava este tasa-arvoisille suhteille ja taloudelliselle kehitykselle. Päiväkotitoimintaa ja lastenhoitoa on laajennettava koko EU:ssa. Lasten oikeus hoitoon ja osallisuuteen on asetettava ensi sijalle.

Feministinen ilmastopolitiikka

Fi:llä on visio kestävästä energiajärjestelmästä, joka perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja minimaalisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Järjestelmässä resurssit jaetaan oikeudenmukaisesti ihmisten kesken sekä solidaarisuudessa tulevien sukupolvien kanssa. Meidän on muutettava asennetta ja kyseenalaistettava ainaisen kasvun ja lisääntyvän kulutuksen idea. Unionin on ohjattava resurssit uusiutuvan energian tuottoon, yhtenäiseen junaverkostoon sekä ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden käytön lakkauttamiseen. Fi haluaa edistää kestävää maanviljelyä, jossa eläinsuojeluasioilla on keskeinen asema. Paremmalla eläinten hoidolla ja paremmalla ilmastolla on selvä yhteys.

Feministinen talous

Näemme, kuinka yhä useammat Euroopan maat päättävät priorisoida lyhytkantaisia taloudellisia etuja ihmisoikeuksien sijaan. Tästä kärsivät etenkin yhteiskunnan kaikkein haavoittuvaisimmat ryhmät. Taloudelliset edut eivät saa koskaan ohittaa ihmisten tarpeita. Yhä useammat taloudellisesti ratkaisevat päätökset tehdään demokratian ulottumattomissa. Veroparatiisit on asetettava EU:n säännöstön alaisiksi ja keinottelutalous on lopetettava.