Stan jest ostry! Rasiści out – feministki idą!

Nadszedł czas, aby stworzyć otwartą Europę, gdzie prawa człowieka, równouprawnienie i sprawiedliwość społeczna są priorytetami. Gdy inni starają się ograniczyć nasze prawa, musimy być tam, gdzie podejmuje się decyzje. Potrzebujemy więcej feministek w centrum władzy. Rasiści out – feminiści idą!

Nadszedł czas, aby stworzyć otwartą Europę, gdzie prawa człowieka, równouprawnienie i sprawiedliwość społeczna są priorytetami. Gdy inni starają się ograniczyć nasze prawa, musimy być tam, gdzie podejmuje się decyzje. Potrzebujemy więcej feministek w centrum władzy. Rasiści out – feminiści idą!

Wybory do Parlamentu Europejskiego powinny być postrzegane w świetle mobilizacji partii rasistowskich, nazistowskich i faszystowskich w Europie. Kilka z nich jest już w Parlamencie Europejskim i istnieje ryzyko, że ta grupa urośnie. Jeśli nie podejmie się wystarczających działań w celu zwalczania dyskryminacji strukturalnej, siły rasistowskie i konserwatywne dostaną wiatru w żagle. Musimy podnieść standardy demokracji i zadbać o przestrzeganie uniwersalnych praw człowieka. W Europie formuje się obecnie kilka partii feministycznych i naszym wspólnym długoterminowym celem jest stworzenie grupy partii feministycznych w Europarlamencie.

Inicjatywa Feministyczna startuje w wyborach, aby stanowić alternatywę dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć nowy kierunek.

Nasza polityka opiera się na równouprawnieniu, prawach człowieka i wolności od wszelkich form dyskryminacji. Chcemy zmienić zasady podziału zasobów i postawić na dobrobyt, zrównoważony rozwój, dostępność i bezpieczeństwo ludzi.

Podważamy obraz Szwecji i Europy, jako raju równouprawnienia.

Jest to fałszywy obraz pomniejszający problemy i utrudniający prawdziwą zmianę. Jest to obraz używany przez nacjonalistów, by przedstawiać ucisk kobiet, jako obcy problem,, z innych części świata. Prawa kobiet są wykorzystywane jako pałka rasistowskiej retoryki w celu zamknięcia granic. Jednocześnie te same partie prowadzą najbardziej mizoginiczną politykę. Uwaga skierowana jest także na kulturę, która jako rzekomo narodowo jednorodna, wykorzystana jest do tworzenia granic między ludźmi.

Chcemy świata bez granic, otwartej Europy, gdzie prawa człowieka są przestrzegane wobec uchodźców i „nielegalnych” migrantów.  Obecna polityka imigracyjna sprawia, że ludzie z bogatej części świata mogą podróżować bez przeszkód, podczas gdy uchodźcy ryzykują życie, aby przyjechać do Europy.  Surowe wymogi wizowe pogłębiają dysproporcję sił między państwami i prowadzą do wykorzystywania ludzi.  Wysokie mury i zamknięte granice oznaczają, że handel żywym towarem rośnie, a wraz z nim globalny przemysł usług seksualnych.

Przemoc mężczyzn wobec kobiet ogranicza wolność kobiet do działania, zarówno w domu jak i poza nim.  Aby wyeliminować przemoc, potrzeba feministycznej analizy wszystkich obszarów polityki i energicznych działań w UE.  Kobiety mają niższe zarobki i częściej niepewne zatrudnienie.  Rynek pracy musi być bezpieczny i wolny od dyskryminacji.  Od kobiet często oczekuje się, że będą ponosić główną odpowiedzialność za dzieci, chorych i starszych.  Wszystkie kobiety muszą mieć możliwość łączenia życia rodzinnego z zawodowym.  Dobrze rozwinięta opieka dla dzieci i osób starszych odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu.

UE jest ważną areną tworzenia zrównoważonego świata, musi sprostać wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska.  Polityka klimatyczna musi opierać się na solidarności, zarówno globalnej, jak i na równej i uczciwej dystrybucji pomiędzy krajami UE.  Poziom ambicji wobec polityki klimatycznej UE ma duży wpływ zarówno na krajową, jak i międzynarodową politykę ochrony środowiska i klimatu.  Najbliższych kilka lat ma krytyczne znaczenie dla zachowania poziomu wzrostu temperatury poniżej granicy, której przekroczenie mogłoby mieć katastrofalne skutki.

Polityka rolna UE finansuje rolnictwo, które jest ekonomicznie, jak i ekologicznie nie do utrzymania, przy niewystarczającym poziomie hodowli zwierząt.  Fundusze należy przekierować do promowania etycznego i zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.  UE utrudnia biednym krajom dotarcie do rynku europejskiego.  To odwrócona polityka Robin Hooda.  Zamiast tego, chcemy zapewnić dostęp najuboższych krajów do rynku UE.

Deficyt demokracji i męska dominacja w UE muszą być przełamane polityką zapewniającą powiązania między demokracją i prawami człowieka.  Im więcej feministek i anty-rasistów w Brukseli, tym bliżej do zmiany programu politycznego.

Otwarte granice

Tak długo, jak świat jest naznaczony niesprawiedliwością – jak wojna, represje, prześladowania, ubóstwo, przemoc, nadużycia seksualne i wyj€cie spod prawa – znajdą się ludzie, którzy zdecydują się podróżować za granicę lub szukać schronienia i godnego życia w innym kraju .  Dotyczy to zarówno wewnątrz Unii jak i poza nią. Członkinie i członkowie Feministkt initiativ uważają, że każdy człowiek powinien mieć prawo i szansę żyć w poczuciu bezpieczeństwa.

Pokojowa Europa

Zlikwidować wszystkie plany sojuszu obronnego, wspólnej armii i zbrojeń wojskowych. Kraje Europy mają przyczynić się do pokoju na świecie poprzez sprawiedliwy handel, dyplomację i inwestycje społeczne – nie przez sojusze wojskowe i programy zbrojeniowe.  Zaprzestać eksportu broni i przestawić przemysł zbrojeniowy na produkcję cywilną.

Ochrona demokracji

W niektórych krajach europejskich proces demokratyczny się cofa. Potrzebny jest mechanizm kontroli w celu zapewnienia, że państwa członkowskie nadal spełniają kryteria wymagane do uzyskania członkostwa.  Członkostwo wymaga zobowiązań. Łamanie praw człowieka powinno być podstawą do sankcji.

Wolność od przemocy i wyzysku seksualnego

Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest największym w Europie problemem bezpieczeństwa.  Chcemy Europy wolnej od handlu ludźmi i prostytucji, a zatem należy zwiększyć wysiłki przeciwko wszelkim formom przemocy.  Rozszerzyć szwedzkie prawo dotyczące kupowania seksu na resztę Europy.  Należy zwiększyć dostępność ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy, ścigać przestępców i zwiększyć wiedzę prawną poprzez podnoszenie kwalifikacji i profilaktykę.

Europa dostępna

Swoboda przemieszczania się w Europie, również dla osób niepełnosprawnych. Niedostępność powinna być klasyfikowana jako dyskryminacja, konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych musi być realizowana tak, żeby wszyscy ludzie, bez względu na stopień sprawności, mogli podróżować, pracować i studiować w UE, a także brać udział w wyborach i procesach demokratycznych bez barier.

Aktywna praca dla równouprawnienia

Ustanowić stanowisko komisarza UE ds. równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji Zapewnić równości płci status priorytetu w Parlamencie Europejskim.  Wszechstronna analiza rocznych budżetów UE pod względem wrażliwości na płeć.  Wszystkie państwa członkowskie oraz wszystkie instytucje UE muszą otrzymać dyrektywy odnośnie niedoreprezentacji kobiet i mniejszości w procesach podejmowania decyzji i planowania.

Seksualność, tożsamość i zdrowie reprodukcyjne

W coraz większej liczbie krajów UE ogranicza się prawo do aborcji pod presją konserwatystów społecznych i sił nacjonalistycznych. Podobne siły przyczyniają się do blokowania praw osób LGBT do zakładania rodzin i otwartego życia, bez zastraszenia i przemocy.  Osoby transgenderowe są pozbawione prawa do własnego ciała, włączając przymusową sterylizację.  Najwyższy czas, aby zacząć widzieć samostanowienie nad własnym ciałem i prawo do otwartego życia bez względu seksualność, tożsamość płciową i ekspresję, jako niezbywalne prawo człowieka.

Przedszkole i opieka nad dziećmi dla wszystkich

Brak przedszkoli i opieki dla małych dzieci oparty jest na przekonaniu, że to mężczyzna utrzymuje rodzinę, i stanowi normę w życiu zawodowym. To poważna przeszkoda w budowaniu relacji równościowych i rozwoju gospodarczym. Sieć przedszkoli i system opieki nad dziećmi powinny być rozbudowane w całej Unii Europejskiej. Prawa dzieci do opieki i uczestnictwa powinny stać na pierwszym miejscu.

Feministyczna polityka klimatyczna

F! ma wizję zrównoważonego systemu energetycznego opartego na odnawialnych zasobach i minimalnej emisji gazów cieplarnianych. Jest to system, w którym zasoby są rozdzielane sprawiedliwie między ludźmi, w solidarności z przyszłymi pokoleniami.  Musimy się przestawić i zakwestionować ideę stałego rozwoju i wzrostu konsumpcji.  Unia musi kierować środki na inwestycje w odnawialne źródła energii, zintegrowaną sieć kolejową, a także na likwidację energii jądrowej i stosowania paliw kopalnych.  F! promuje zrównoważone rolnictwo, w którym kwestie dobrostanu zwierząt są istotnym, na bieżąco aktualizowanym priorytetem. Istnieje wyraźny związek między lepszymi warunkami hodowli i lepszym klimatem.

Ekonomia feministyczna

Widzimy, że coraz więcej krajów europejskich przedkłada krótkoterminowe interesy gospodarcze nad prawa człowieka. Najbardziej dotyka to społeczności wykluczonych.  Interesy gospodarcze nie powinny mieć pierwszeństwa przed potrzebami człowieka.  Coraz więcej istotnych ekonomicznie decyzji znajduje się poza zasięgiem demokracji.  Raje podatkowe należy poddać regulacji UE, a gospodarka spekulacyjna musi zostać zlikwidowana.