Det är skarpt läge! Ut med rasisterna – in med feministerna!

Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa står högst upp på agendan. När andra försöker inskränka våra rättigheter måste vi finnas med där besluten fattas. Det behövs fler feminister i maktens rum. Ut med rasisterna och in med feministerna!

Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa står högst upp på agendan. När andra försöker inskränka våra rättigheter måste vi finnas med där besluten fattas. Det behövs fler feminister i maktens rum. Ut med rasisterna och in med feministerna!

Lättläst English Suomeksi Français Español Polski Română العربية ייִדיש

Valet till Europaparlamentet ska ses i ljuset av att rasistiska, nazistiska och fascistiska partier runt om i Europa mobiliserar. Flera av dem finns redan i Europaparlamentet och risken är stor att gruppen växer. Om inte tillräckligt görs för att motverka strukturell diskriminering får rasistiska och konservativa krafter luft under vingarna. Vi måste höja ambitionsnivån i arbetet för demokrati och allas mänskliga rättigheter. Fler feministiska partier tar nu form i Europa och vårt långsiktiga mål är att tillsammans bilda en feministisk partigrupp.

Feministiskt initiativ går till val på att vara ett alternativ för alla oss som vill se en annan utveckling. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill omfördela resurser och satsa på välfärd, hållbarhet, tillgänglighet och mänsklig säkerhet.

Vi utmanar bilden av Sverige och Europa som jämställdhetens paradis. Det är en falsk bild som förminskar problem och står i vägen för verklig förändring. Det är en bild som utnyttjas av nationalister för att utmåla kvinnoförtryck som ett främmande problem från andra delar av världen. Kvinnors rättigheter används som slagträn i en rasistisk retorik med syfte att stänga gränserna. Samtidigt bedriver samma partier själva den mest kvinnofientliga politiken. Fokus riktas också mot kulturen, som påstås vara nationellt enhetlig och utnyttjas för att konstruera gränser mellan människor.

Vi vill ha en värld utan gränser, ett öppet EU där flyktingar och papperslösa får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Den nuvarande migrationspolitiken gör att människor från den rika delen av världen kan resa obehindrat samtidigt som flyktingar riskerar sina liv för att komma till Europa. Stränga visumkrav befäster maktobalanser mellan stater och öppnar upp för exploatering av människor. Höjda murar och stängda gränser innebär att trafficking ökar och med den en växande global sexindustri.

Mäns våld mot kvinnor begränsar kvinnors handlingsutrymme såväl i hemmet som i det offentliga. För att avskaffa våldet behövs en feministisk analys på politikens alla områden och kraftfulla insatser inom EU. Kvinnor har lägre löner och oftare osäkra anställningar. Arbetsmarknaden behöver göras trygg och fri från diskriminering. Kvinnor förväntas ofta bära huvudansvaret för barn, sjuka och gamla. Alla kvinnor måste ges förutsättningar att kunna kombinera familjeliv med yrkesliv. En välutbyggd barn- och äldreomsorg spelar en avgörande roll för att uppnå det målet.

EU är en viktig arena för att skapa en hållbar värld och möta miljöutmaningar. Klimatpolitiken måste bygga på såväl global solidaritet som på en jämställd och rättvis fördelningspolitik mellan EU-länderna. Ambitionsnivån på EU:s klimatpolitik har stor inverkan, både på den internationella och på den svenska miljö och klimatpolitiken. De närmsta åren är kritiska om temperaturhöjningen ska kunna hållas under nivåer som annars får katastrofala konsekvenser.

EU:s jordbrukspolitik finansierar ett jordbruk som är ekonomiskt såväl som ekologiskt ohållbart, med en bristfällig djurhållning. Medlen måste styras om för att främja etiskt och hållbart jordbruk, skogsbruk och fiskenäring. EU försvårar för fattiga länder att nå den europeiska marknaden. Det är en omvänd Robin Hood-politik. Vi vill istället garantera fattiga länders tillgång till EU-marknaden.

Det demokratiska underskottet och mansdominansen i EU behöver brytas med en politik som ser sambanden mellan demokrati och mänskliga rättigheter. Med fler feminister och antirasister i Bryssel förändras den politiska dagordningen.

Öppna gränserna

Så länge världen är präglad av orättvisor – som krig, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, sexuella övergrepp och rättslöshet – kommer det att finnas människor som väljer att resa över gränser eller fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Det gäller inom såväl som utom unionen. Feministiskt initiativ anser att det ska vara varje människas rätt och möjlighet att leva ett liv i trygghet.

Ett fredligt Europa

Lägg ner alla planer på en försvarsallians, en gemensam armé och militär upprustning. Europas länder ska bidra till fred i världen genom rättvis handel, diplomati och sociala investeringar – inte genom militärallianser och vapenprogram. Avskaffa vapenexporten och ställ om vapenindustrin till civil produktion.

Skydda demokratin

I vissa EU-länder går demokratin bakåt. Det behövs en kontrollmekanism för att se till att medlemsländerna följer de kriterier som krävs inför ett medlemskap. Ett medlemskap ska medföra skyldigheter. Kränkningar mot mänskliga rättigheter ska utgöra grund för sanktioner.

Frihet från våld och sexuell exploatering

Mäns våld mot kvinnor är Europas största säkerhetsproblem. Vi vill se ett Europa fritt från trafficking och prostitution och därför måste arbetet mot alla former av våld intensifieras. Exportera den svenska sexköpslagen till övriga Europa. Öka tillgången på skydd och stöd för våldsutsatta, lagför förövare och öka rättssäkerheten genom kunskapshöjning och förebyggande arbete.

Ett tillgängligt Europa

Fri rörlighet inom Europa också för personer med funktionsnedsättning. Otillgänglighet ska klassas som diskriminering och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste implementeras så att alla människor, oavsett funktionalitet, ska kunna resa, arbeta och studera i EU, samt delta i val och demokratiska processer utan hinder.

Aktivt jämställdhetsarbete

Inrätta en EU-kommissionär för jämställdhet och en för antidiskriminering. Ge jämställdhetsfrågorna status och prioritet i parlamentet. Genomgripande jämställdhetsanalyser av EU:s årliga budgetar ska göras. Alla medlemsländer och alla EU-organ måste få direktiv om att åtgärda underrepresentationen av kvinnor och minoriteter i besluts- och beredningsprocesser.

Sexualitet, identitet och reproduktiv hälsa

I ett ökande antal EU-länder inskränks aborträtten under trycket från socialkonservativa och nationalistiska krafter. Liknande krafter bidrar till att hbtq-personers rättigheter att bilda familj och leva öppet utan risk för hot och våld inskränks. Dessutom fråntas transpersoner rätten till sin egen kropp genom bland annat tvångssterilisering. Det är hög tid att börja se självbestämmande över den egna kroppen och rätten att leva öppet oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck som en självklar mänsklig rättighet.

Förskola och barnomsorg för alla

Bristen på förskola och barnomsorg bygger på idén om mannen som huvudförsörjare och norm i arbetslivet. Detta är ett allvarligt hinder för jämställda relationer och ekonomisk utveckling. Förskola och barnomsorg behöver byggas ut i hela EU. Barns rättigheter till omsorg och delaktighet ska sättas främst.

En feministisk klimatpolitik

Feministiskt initiativ har en vision om ett hållbart energisystem byggt på förnybara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. Vi behöver ställa om och ifrågasätta idén om ständig tillväxt och ökad konsumtion. Unionen måste rikta resurser till satsningar på förnybar energi, ett samordnat tågnät samt att avskaffa kärnkraften och användningen av fossila bränslen. F! vill verka för ett hållbart jordbruk i vilket djurskyddsfrågor värnas och utvecklas. Det finns ett klart samband mellan bättre djurhållning och bättre klimat.

En feministisk ekonomi

Vi ser hur fler och fler europeiska länder väljer att sätta kortsiktiga ekonomiska intressen före mänskliga rättigheter. Särskilt de mest utsatta samhällsgrupperna drabbas. Ekonomiska intressen får aldrig gå före mänskliga behov. Allt fler ekonomiskt avgörande beslut har ställts utanför demokratins räckvidd. Skatteparadisen måste underställas EU:s regelverk och spekulationsekonomin ska avskaffas.