”Ett feministiskt initiativ för en hållbar framtid med fast mark och rent vatten”

18 maj 2014

"Fi menar att lokaldemokratiska processer i samband med gruvetableringar behöver stärkas och respekteras samt att vissa områden av naturintresse, vatten, rennäring, turism och urfolks fortlevnad väger tyngre än gruvvinster", skriver Sissela Nordling Blanco, Talesperson Feministiskt Initiativ.

BLANCO~1
Sissela Nordling Blanco
i Nyheter24

Idag demonstrerar vi mot regeringens mineralstrategi och den gruvboom regeringen förespråkar. Feministiskt initiativ ha en hållbar framtid med fast mark och rent vatten där vi värnar om natur och miljö, där vi ser till kommande generationers möjligheter att leva och verka för hållbara näringar och urfolks fulla rättigheter. Därför sluter vi upp för en hållbar gruvnäring på Sergels torg idag, 18 maj.

Likt Fältbiologerna som arrangerar denna manifestation har Feministiskt initiativ en vision om en hållbar värld bortom människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. Vårt synsätt har sitt ursprung i bland annat den kamp som förs av många kvinnor och urfolk överallt i världen för miljö, demokrati och mänskliga rättigheter.

Den syn och behandling av miljön som härskat i världen, inte minst inom gruvnäringen har traditionellt undantagits helhetssyn. Hållbar utveckling är en förutsättning för välfärd, men den mineralstrategin som antogs förra året motverkar en hållbar utveckling, i synnerhet landsbygdsutveckling. Den är dessutom inte förenlig med Feministiskt Initiativs vision om miljö, demokrati och mänskliga rättigheter.

Den nuvarande mineralstrategin stirrar blint på vinstintressen och vill göra Sverige till en ledande gruvnation i Europa, oavsett konsekvenserna. Mineralstrategin tar inte hänsyn till miljöaspekter  eller till att de som drabbas hårdast är grupper som redan har väldigt lite makt i samhället.. Det är inte en slump att man väljer att intensifiera prospekteringar särskilt i samernas territorier som svenska staten har en kolonial historia till, präglad av hänsynslös exploatering av människor och natur. Det är inte heller en slump att det i många länder är kvinnor som är gruvmotståndare, då de ser hur gruvetableringar undergräver deras säkerhet och rättigheter, samt försämrar deras livsvillkor. Detta sker bland annat genom att förgifta deras närmiljö, i synnerhet vattnet, med konsekvenser som innebär en risk för hälsan och tyngre arbetsbörda vid exempelvis matlagning och tvätt.

Mineralstrategin togs fram utan hänsyn till lokalsamhällenas och kommunernas demokratiska rätt att bli väl informerade och tillfrågade trots att gruvetableringar kommer att påverka deras liv. Den tog inte heller hänsyn till samernas kollektiva rättigheter som urfolk, erkända genom FN:s konvention om urfolksrättigheter ILO:169 som Sverige ännu vägrar att ratificera. 

Feministiskt Initiativ menar att lokaldemokratiska processer i samband med gruvetableringar behöver stärkas och respekteras. Vi anser även att vissa områden av naturintresse, vatten, rennäring, turism och urfolks fortlevnad väger tyngre än gruvvinster. Dessa platser, likt Natura2000-områden, måste därför vara fredade från exploatering. Feministiskt Initiativ vill se en hållbar utveckling präglad av global, ekonomisk, social och miljömässig rättvisa.  Vi behöver ställa om och ifrågasätta idén om ständig tillväxt, ökad konsumtion och kolonial exploatering av lands- och världsdelar. Den expansiva gruvexploateringen tar inte hänsyn till de oåterkalleliga konsekvenserna för nuvarande eller framtida generationers mänskliga rättigheter, miljö och välfärd. Vi behöver en antirasistisk feministisk politik för att vända riktningen.

Därför vill F!:
– Se över minerallagen och stärka miljöbalken.
– Gå igenom myndigheten Bergsstatens obegränsade makt att ge undersöknings- och provborrningstillstånd.
– Arbeta fram en hållbar mineralstrategi med ett intersektionellt maktperspektiv där återvinning av befintliga metaller prioriteras framför utvinning.
– Att lokaldemokratin stärks så att befolkningars perspektiv kring gruvetableringar respekteras.
– Att samernas rättigheter som har stöd i internationella konventioner och deklarationer respekteras.
– Att Sverige ratificerar ILO:169 konventionen om urfolksrättigheter

Sissela Nordling Blanco
Talesperson Feministiskt Initiativ