En tillgänglig valrörelse där alla kan delta

7 april 2018

Detta borde vara en självklarhet men uppropet från sju ordföranden från funktionsrättsrörelsen till samtliga partisekreterare i riksdagen står än så länge obesvarat från samtliga riksdagspartier. För Feministiskt initiativ är funktionsrättsperspektivet prioriterat vilket visar sig i såväl vår politik som i kunskaper, erfarenhet och representation på valbara platser till riksdag, kommun och landsting.

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse och vår politik grundar sig i att försvara mänskliga rättigheter. Vi vill förändra makten, förnya politiken och säkra demokratin genom att trygga allas rätt att ta plats. En grundläggande del i detta är naturligtvis att säkra tillgängligheten för att alla ska kunna utöva sin demokratiska rätt, delta i valrörelse och rösta.

Vår funktionsrättspolitik är grundad på en syn på funktionalitet som något som blir ett problem först i mötet mellan en person med normbrytande funktionalitet och en otillgänglig omgivning, som till stor del präglas av fördomar och snäva funktionsnormer. Det betyder att det är samhället som i sin utformning skapar funktionshinder för personer och därmed också bär ansvaret – funktionshinder är inget individuellt problem. (Feministiskt initiativ använder ordet normbrytande funktionalitet istället för funktionsnedsättning då många uppfattar ordet nedsättning just så negativt som ordet ju faktiskt uttrycker.)

Rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet är något vi tar upp inom alla politiska områden och själva arbetar med internt. Vi har en särskild funktionsrättspolitisk arbetsgrupp som säkrar att detta perspektiv prioriteras och en funktionsrättspolitisk talesperson, Denise Cresso, vars roll under valrörelsen är att lyfta just dessa frågor och väl inne i riksdagen arbeta för att stärka rättigheterna för personer med normbrytande funktionalitet.

 

 

 

 

Maria Pettersson,
partisekreterare

 

 

Denise Cresso,
funktionsrättspolitisk talesperson