Var med i pensionsuppropet!

2 mars 2017

Skicka tillbaka det orangea kuvertet!

För många kommer pensionen som en chock. Mer än hälften av de kvinnor som idag går i pension blir fattigpensionärer och beroende av garantipension. Långt under EU:s gräns för fattigdom.

Unga bränner sina chanser redan innan de fått sitt första fasta jobb med tjänstepensionsavtal eftersom det är allt svårare att ta sig in i arbetslivet och många pluggar länge. Dagens  pensionssystem är svårt att förstå – och att veta hur stor pensionen blir är näst intill omöjligt.

Vår pension är ett hopplock av statlig allmän pension, kollektivavtalade tjänstepensioner, privat pensionssparande och om den är tillräckligt låg, olika former av ekonomiskt stöd.

Det är ett system utformat efter en traditionellt manlig norm. Systemet bygger på värderingen att det bara är lönearbete som ska avgöra hur stor pensionen blir. Hela vägen, hela livet. Nitlotten i det systemet drar kvinnorna.

En annan grupp som drabbas är utrikes födda, som ofta har svårt att nå full pension eftersom rätt till full garantipension kräver 40 års arbete eller bosättning i Sverige. Feministiskt initiativ menar att det är statens ansvar att trygga invånarnas ekonomi. Vi kan inte vänta på jämställda löner innan vi gör något åt pensionssystemet. När inkomstklyftorna i pensionen ökar så kommer allt fler bli beroende av ekonomiskt stöd. Pensionssystemet måste reformeras nu.

Detta vill F!
Höja garantipensionen – en pension ska minst nå till EU:s nedre gräns för fattigdom.
Skrota PPM – använd pengarna för att stärka det allmänna pensionssystemet istället för att spekulera med dem på börsen.
Grunda den allmänna pensionen på den genomsnittliga inkomsten under de 20 bästa åren. 30 år ger full pensionsrätt. Barnår, studier, arbetslöshet och sjukdom ska inte straffa sig i pensionskuverten.
Avskaffa pensionsgruppen – släpp pensionsdebatten fri i de offentliga samtalen.
Skriv om direktiven till AP-fonderna så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och internationella klimatmål. Vi vill inte att pensionspengar investeras i projekt som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter och viktiga miljömål.

Skicka tillbaka det orangea kuvertet!
Just nu skickar Pensionsmyndigheten ut de orangea kuvert som innehåller besked om den allmänna pensionen. Visa att du inte är nöjd genom att skicka tillbaka kuvertet till pensionsmyndigheten med uppmaningen “Gör om, gör rätt”. Ladda ned, skriv ut och riv eller klipp av underdelen på papperet, och fäst på det orangea kuvertet. Lägg på närmaste brevlåda. Vi är många som har fått nog. Bli en del av pensionsuppropet!

Bakgrund/sammanfattning
Dagens pensionssystem är utformat efter den manliga normen att det krävs heltidsarbete i 40 år för att uppnå full pension. Att kvinnor är föräldralediga mer, deltidsarbetar mer, studerar mer, har lägre lön och oftare lämnar arbetslivet i förtid är några av de faktorer som slår hårt på pensionerna. Trots denna insikt utgår dagens system från att samhället skall förhålla sig neutralt till hur människor ”väljer att jobba”. Därför är människors pension över grundnivån enbart beroende av hur mycket som har betalats in i premier.

Denna neutralitet från samhället i förhållande till hur människor ”väljer att jobba” grundas på en felaktig uppfattning om att samhället är fritt från diskriminering. Vi är beroende av att vi själva och våra medmänniskor jobbar, och med vår produktion och våra skatter bidrar till att samhället fungerar. Feministiskt initiativ  anser att vi behöver ett pensionssystem som återspeglar detta och som tydligt ger två av varandra oberoende informationer: 1) Vad samhället förväntar sig av varje enskild medborgare, och 2) underlag för ställningstagande till vad var och en kan och vill och har möjlighet att påverka.

Pensionssystemet bygger alltså på värderingen att det bara är lönearbete som ska avgöra hur stor pensionen blir. För utrikesfödda är det ofta svårt att nå full pension. Även för dem som arbetat i Sverige sedan trettioårsåldern är det omöjligt att komma ikapp. Feministiskt initiativ tycker inte att det är rimligt utan vill se över möjligheten att låta de bästa 20 åren i yrkeslivet styra slutpensionen. Vidare bör andra beräkningsgrunder än 40 års heltidsarbete tas i beaktande för att uppnå full pension.

Feministiskt initiativ anser att det ska finnas en ekonomisk trygghet för alla på ålderdomen, genom ett lättförståeligt och förutsägbart gemensamt finansierat trygghetssystem som heter allmän pension. Feministiskt initiativ har inget emot att de som tjänar mer också får ut mer i pension. Det får dock inte vara på bekostnad av att allt fler grupper, exempelvis kvinnor, invandrade, sjuka, arbetslösa eller dem med osäkra anställningar, får ständiga försämringar.

”Ekonomisk självständighet i livet och livet ut” är ett av de nationella jämställdhetsmålen. Det betyder både jämställda/rättvisa löner och pensioner. Men vi kan inte vänta på jämställda löner innan vi gör något åt pensionssystem.

Det är väldigt svårt för oss alla att få en helhetsbild över vilken pension som kan förväntas. Dessutom är det många faktorer som påverkar det slutliga ekonomiska utfallet ända in i det sista, vilket gör att pensionen också är mycket oförutsägbar fram till den dagen arbetslivet lämnas. Faktorer som utvecklingen på börsen, den förväntade livslängden i årskullen, den egna hälsan samt möjligheten att stanna i arbete är några faktorer som kan ha stor inverkan på den slutliga pensionen.

Slutligen vill Feministiskt initiativ avskaffa Pensionsgruppen. Pensionsgruppen är en sluten maktsfär bestående av ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, som 1994 enades om det pensionssystem vi har idag. Systemet togs fram av en arbetsgrupp som bildades 1991 och vars arbete togs över av en genomförandegrupp i samband med att det nya pensionssystemet antogs 1994, med representanter för de partier som antagit förslaget.

Pensionssystemet som infördes -94 har först nu slagit igenom med full kraft. Det poängterades att systemet var könsneutralt, det behandlade kvinnor och män exakt lika. Vad nuvarande pensionssystem är blint för är att en skev fördelning av såväl det betalda och obetalda arbetet, som löneinkomster mellan kvinnor och män, fortfarande består. Kvinnor och män gör olika livsval, mer eller mindre frivilligt och ofta starkt påverkade av sociala normer och förväntningar.

Sedan nyligen ingår även en ledamot från Miljöpartiet i egenskap av regeringsparti. Pensionsgruppen speglar med andra ord inte riksdagens sammansättning och debatter. Konfliktlinjer är inte tydliga för dem som står utanför gruppen. Det är ett demokratiskt problem att en så central politisk fråga med så avgörande konsekvenser för alla medborgare avhandlas i en så sluten grupp.

Som feminister kräver vi reformer nu!
Underlag och källor