523 år av förtryck och av motstånd!

12 oktober 2014

I dag på Ursprungsfolkens motståndsdag har det gått 523 år sedan Columbus och hans besättning landade på en kontinent som de skulle komma att kalla “Amerika”. Detta ödesdigra datum blev inledningen för mer än 500 år av folkmord, plundringar och hård exploatering av människor och natur.

Denna historiska händelse banade även vägen för att rasismen som ideologi förstärktes för att rättfärdiga övergreppen mot ursprungsfolk. Kontinenten och dess befolkning ansågs ha blivit ”upptäckta” som om de människor som bott där och organiserat samhällen under tusentals år inte funnits innan. Urfolken förvägrades förutom rätten att vara människor, även rätten att själva benämna sig eller den kontinent och platser som de bebott sedan urminnestider. Deras kulturer, språk, kunskaper, jordbrukstekniker och världssyn ansågs underlägsna erövrarnas och därefter inte värda att tas vara på.

De invaderade folken utsattes även för nya patriarkala strukturer. Folk som hade vördat Moder Jord och andra kvinnliga gudomligheter var tvungna att acceptera en religion som hävdade att det gudomliga hade enbart manliga gestaltningar. Kvinnor som hade haft rätt till att förfoga över marken, ärva från sina förmödrar, vara politiska och andliga ledare blev nu tvungna att acceptera att de måste lyda och tiga i församlingen och acceptera att de räknades till kolonialherrarnas ägor. Koloniseringen innebar även att folk som praktiserat fria kärleksrelationer och där ingen typ av kärlek ansågs vara ”synd” blev fördömda och därmed även dömda att utrotas på grund av homofobiska föreställningar.

Sammanfattningsvis innebar den koloniala invasionen av den amerikanska kontinenten införandet av ett globalt exploateringssystem som lade grunderna för kapitalismen och kolonialismen där Europa kunde plundra och exploatera de övriga kontinenterna och stärka sin bild av överhöghet.

Idag, fem sekler efter invasionen fortsätter rasism, patriarkat och kapitalistiskt exploatering av den amerikanska kontinenten om än under andra former. Svenska löntagare dras in i exploateringen genom att våra pensionspengar används i gruvinvesteringar i Peru och Guatemala som förorenar miljön och kränker urfolks rättigheter. Ursprungsfolken berövas idag mark av transnationella företag med nationalstaternas godkännande. Tillsammans med afroättlingar drabbas de av rasism och systematiska kränkningar av rättigheter. Även här i Europa, inte minst i Sverige, utsätts migranter från Latinamerika för kriminalisering av den enkla anledningen att de tagit sig hit för att söka bättre livsvillkor genom arbete – något som aldrig drabbat de miljontals europeiska emigranter som genom historien flytt från hunger, misär och politiskt eller religiöst förtryck i Europa.

Men det är inte bara förtryck som karaktäriserat dessa fem sekler, utan också en ihärdig kampvilja och motstånd mot det koloniala oket och alla former av förtryck.

Urfolk av alla åldrar och kön har under dessa år sett till att bevara, bejaka och utveckla sina kulturer och försvara naturen. Afroättlingar har utvecklat kulturformer inspirerade av det afrikanska arvet men även med helt nya uttryck. Tillsammans med fattiga mestiser och vita har de stått emot statskupper, nykoloniala invasioner, diktaturer och den nyliberala marknaden. Kvinnor står idag i främsta ledet till vattnets och livets försvar i urfolksterritorier sida vid sida med kampen för sina kroppar och rättigheter. Det formuleras avkoloniserande tolkningar av feminismen, som gör upp med eurocentriska traditioner.

Det finns mycket att lära av Latinamerikas starka folkrörelser som format den världsregion som nu har flest kvinnor som statschefer, där det finns länder som går före i kampen för transpersoners rättigheter, länder som tillerkänt naturen rättigheter och länder som erkänt sig vara mångnationella.

523 år av kolonisering är lika många år av motstånd och kamp mot kolonisering!

Sissela Nordling Blanco
Gudrun Schyman
Stina Svensson

talespersoner för Feministiskt initiativ