Nu är det dags att höja kvinnors löner!

24 maj 2010

Marknaden styrs av utbud och efterfrågan, där efterfrågan styr utbudet. För kunden har alltid rätt. Den som har pengarna har makten.

 

Det gäller på alla nivåer i samhället, från hushållen till de multinationella företagen.

Marknaden styr i sin tur människors liv. Desto större tillgångar en person har, desto mer kan denne påverka marknaden och ju mindre tillgångar en person har, ju mer påverkas denne av marknaden.

De som har pengar köper av dem som tillhandahåller varor och tjänster mot pengar.

 

Nu ser det ut 
så i Sverige och i världen att marknaden är snedvriden. För den gruppen som oftast är kunder och därför har rätt, de som har störst tillgångar och därmed bestämmer över efterfrågan är framförallt männen. De tjänar i snitt 4.700 kronor mer i månaden än kvinnor, vilket motsvarar 70 miljarder varje år (siffror för Sverige från SCB 2008).

I förlängningen ger det ett land och en värld med patriarkal dominans på marknaden och i ekonomin, som i sin tur styr människors liv.

 

Fi har hållit en interaktiv 
omröstningen på hemsidan där alla människor oavsett partitillhörighet eller intressen har kunnat rösta fram de viktigaste jämställdhetsfrågorna i valrörelsen.

Jämställda löner vann. Så på demokratisk väg driver vi nu den frågan som den viktigaste.

Det finns tre sätt att nå jämställda löner.

1. Sänka mäns löner till samma nivå som kvinnors.

2. Sänka mäns löner och höja kvinnors löner samtidigt.

3. Höja kvinnors löner.

Eftersom vi har en internationell marknad att ta hänsyn till och få människor önskar sig lägre löner är förslaget på lösningen i den här frågan att höja kvinnors löner.

Det sker genom att inrätta en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade yrken.

En höjning av arbetsgivaravgiften med en halv procentenhet – en jämställdhetsavgift – läggs på alla arbetsgivare.

Samtidigt bidrar staten med samma summa, fyra miljarder kronor. Pengarna fördelas ut till arbetsgivare för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.

 

Fi är ett litet parti 
med stor vilja att förändra. Målen är tydliga: jämlikhet. Det innebär att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, status, åsikt eller funktionsnedsättning.

Jämlikhet enligt den liberala traditionen är individbaserad och villkorlig.

Jämlikhet enligt den socialistiska traditionen är kollektiv och gäller idealt lika för alla i samhället, där kollektivets och statens rättigheter konkurrerar med individens.

Därför behövs feminismen – den nya ismen i politiken. Vägen till jämlikhet är utstakad men vi behöver vara fler som går den.