I skuggan av våldet

24 november 2005

Ny F!-rapport på FN:s internationella dag för utplånandet av allt våld mot kvinnor

Det är nu sex år sedan FN:s generalförsamling beslutade att göra den 25 november till den internationella dagen för utplånandet av allt våld mot kvinnor. Miljoner kvinnor utsätts för våld varje dag. Exempelvis drabbas var tredje skolflicka som vill lära sig att läsa och skriva av våld bara på grund av att hon är flicka. Mäns våld mot kvinnor utgör den yttersta och mest brutala formen av maktorättvisor mellan män och kvinnor. Könsbaserat våld är troligtvis också den mest utspridda och socialt accepterade kränkningen av mänskliga rättigheter. Kvinnor drabbas av våldet just på grund av att de är kvinnor i en samhällsstruktur som underordnar och diskriminerar kvinnor.
Radshika Comooraswamy, FN:s förra specialrapportör om våld mot kvinnor, påpekar i en rapport som presenterades år 2002 just detta att ”våld inom familjen är strukturellt betingat, och bottnar i föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning, med våld som ett led i mäns vidmakthållande av privilegier”.

I samband med denna dag släpper Fi en rapport om mäns våld mot kvinnor i Sverige. Rapporten kan laddas ner i sin helhet här.

Flera manifestationer och/eller aktiviteter kommer att ske denna dag. Du hittar dem i kalendariet. Eller på respektive lokalgrupps sida på www.femi.se .

Mot bakgrund av denna rapport vill F!:s styrelse:

  • En femårig folkbildningssatsning om mäns våld mot kvinnor. Människor som i sitt arbete har uppdraget att motverka och hantera mäns våld mot kvinnor behöver kvalificerade kunskaper och arbetsmetoder. Förebyggande åtgärder och hjälp till män som slår måste innefatta ett könsmaktsperspektiv.
  • Skärpning av socialtjänstlagen så att utsatta kvinnor och barn, oberoende av bostadsort, inte bara bör, utan SKA ha tillgång till hjälp, stöd, respektfullt bemötande och skyddat boende i sitt närområde. Det gäller också kvinnor och män som utsätts för våld i samkönade relationer. Hjälpsökande skall ha rätt till tolkhjälp.
  • Inför sanktioner mot kommuner som inte tar sitt ansvar att ge hjälp och stöd till kvinnor som utsätts för mäns våld.
  • Ge JämO – som har goda kunskaper om könsmaktsordningen – i uppdrag att utöva tillsyn över kommuners arbete med mäns våld mot kvinnor.
  • Stärk barns rättsäkerhet i familjer där barnen bevittnar våld mot mamma. Barnen ska få brottsofferstatus och pappans lämplighet som vårdnadshavare i dessa fall ska omprövas.
  • Staten ska ta ansvar för att det inrättas resursjourer som kan ta emot de mest utsatta kvinnorna, exempelvis missbrukande, psykiskt sjuka och prostituerade kvinnor.
  • Regeringen ska få uppdraget att tillsätta en utredning som ska beräkna de ekonomiska kostnaderna för mäns våld mot kvinnor i Sverige.
  • Utländska kvinnor och barn som i äktenskap eller samlevnad med män utsätts för våld ska få stanna i Sverige oavsett vistelsetid i landet, längd på eventuellt äktenskap, ålder, hälsotillstånd. Samma sak ska gälla kvinnor/män/ barn som finns i Sverige till följd av trafficking. Skyddet för kvinnor som anger brottslingar i samband med trafficking ska stärkas.
  • Förföljelse på grund av kön, sexuell läggning och könsuttryck ska vara asylgrundande skäl.
  • Asylsökande kvinnor ska synliggöras och få adekvat hjälp och stöd för att bearbeta eventuella erfarenheter av våld och övergrepp.

1 UNIFEM 2003.
2 UNFPA 2005.
3 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – Amnesty 2004.
4 Makt och privilegier – om könsdiskriminering och fattigdom, UD 2004.


F! i media, ang mäns våld mot kvinnor

”Kvinnovåldet sker oftast i hemmet”: www.svd.se
”Fi efterlyser utbildning mot kvinnovåld”: www.dn.se
”Använd Systembolagets vinst mot kvinnovåldet”: www.aftonbladet.se
”I skuggan av mäns våld”: www.nsd.se