Nato måste skrotas!

7 april 2009

Detta är ett tal som Kirsti höll i samband med ett apellmöte med anledning av Natos fördelsedagsfirande 4 april 2009.

Vi i Fi har en klart uttalad hållning för fred och mot militarisering. I denna hållning ingår att vi i Fi är mot militära allianser. Fi är mot Nato. Detta är en födelsedag idag som det inte finns någon anledning att fira!

Vi måste komma ihåg att Nato egentligen är en kvarleva av det kalla kriget som inkluderar ett kärnvapenhot och som överlevt sig själv. Det firande som görs idag handlar egentligen om att fira 60 år av destruktivitet, förstörande och krigsinsatser som gjorts med förödande konsekvenser. Krigsinsatser som en global fredsrörelse försökte att stoppa! Idag är det alltför tyst om det Nato stått och står för! Det här tillfället är därför viktigt för att öka kunskapen och medvetenheten om Nato. Ett Nato som efter kalla kriget återuppfunnit sig själv, men borde skrotas och därefter fira det!

Vi i Fi anser att bygga säkerhet, hållbar fred och en väl fungerande demokrati är en av de största utmaningarna i världen idag. En feministisk vision för det globala samhället bygger på respekt för alla individers frihet från våld, mänskliga rättigheter och möjlighet till aktivt demokratiskt deltagande.

Att Nato sedan kalla kriget återuppfunnit sig själv motverkar Fi:s vision. Det är inte militära satsningar vi behöver utan lösningar på konflikter med förebyggande åtgärder. Vi måste investera i en hållbar fred som innebär nedrustning med inriktning på mänsklig säkerhet. Det står inte Nato för!

Vi hör ju och läser om rapporter från krig och konflikter runt om i världen, som vittnar om hur barn och andra civila, inte minst flickor och kvinnor, drabbas av våld. Våldtäkter används systematiskt vid konflikter med etniska dimensioner. Det sexuella våldet som drabbar kvinnor och flickor blir ett vapen, ett sätt att förnedra fienden, i ett system där den centrala föreställningen är att män ska skydda kvinnor och barn. Det är dock kvinnor och flickor själva som får bära skulden för det som drabbat dem. En skuld som sällan tar slut när kriget formellt anses avslutat. Det sexuella våldet är krigshandlingar som enligt internationell lag är olagliga. De skyldiga borde dömas! Men få resurser läggs på att göra rättssak av det våld som drabbar kvinnor och döma de skyldiga. I stället läggs resurser på militär uppbyggnad och kvinnors rätt och kvinnors frigörelse används för att rättfärdiga militära operationer. Nato-länderna svarade 2006 för 75 % av världens militära utgifter d.v.s. drygt 480 miljarder dollar. De pengarna kunde istället ha använts till satsningar på förebyggande åtgärder och uppbyggnad av system och strukturer för att stärka det civila samhället och medborgarna.

Vi i Fi arbetar för att motverka militära strukturer och attityder. För att åstadkomma detta måste kvinnors delaktighet i internationella organisationer och aktioner öka. Trots att FN:s säkerhetsråd resolution 1325 från 2000 lagt fast vikten av att kvinnor deltar i fredsskapande aktioner behandlas kvinnors villkor och jämställdhetsfrågor alltjämt som ett särintresse. Därmed upprätthålls den vita, heterosexuella, västerländska, manliga normen och dess syn på världens problem medan en stor del av världens befolknings åsikter och erfarenheter ignoreras.

I en feministisk vision är frågan om säkerhet och rätten till frihet från våld inte bara aktuell i krigssituationer. Hot om våld kommer inte bara utifrån.

De militaristiska värderingar som bl.a. Nato står för stärker värderingar och attityder att våld är något vi accepterar. Därför måste säkerhetsbegreppet utvidgas till att omfatta människors rätt till frihet från våld i alla situationer – mänsklig säkerhet! Därför måste Nato skrotas!

Rätten till frihet från våld och kroppslig integritet är starkt kopplad till demokrati. Vare sig en fri opinionsbildning eller allmänna val är möjliga om människor inte vågar tala eller om de av rädsla för våld inte törs gå till vallokalen eller välja det parti de själva önskar.

Nato är ett hot mot den demokratiska värdegrund vi i Fi står för tillsammans med organisationer så som Internationella Kvinnförbundet för Fred och Frihet som jag också är aktiv i. Nato är en odemokratiskt uppbyggd organisation som också därför borde skrotas. Nato bidrar till att stärka spänningarna i Europa bl.a. genom att installera ett missilförsvarssystem, genom sin olagliga kärnvapendoktrin och genom utsugning av sina medlemsländers resurser genom att de tvingas finansiera destruktiva militära system istället för samhällsuppbyggnad – en samhällsuppbyggnad som skulle säkerställa ett fredligt samhälle utan våld.

Nato att hålla en stor krigsmanöver i Norrbotten Luleå 8–16 juni 2009, som vi också måste uppmärksamma!

Säg nej till Nato, säg nej till krig!

För en hållbar fred och mot militarisering kommer vi i Fi

  • Att arbeta för att konfliktförebyggande institutioner upprättas inom ramen för både den europeiska och den globala säkerhetspolitiken.
  • Att motverka militariseringen inom EU och arbeta för att planerna på en gemensam armé, en försvarsallians och en obligatorisk militär upprustning (som Lissabonfördraget kräver) läggs ned.
  • Att militära interventioner i konflikter endast ska ske på mandat av FN.
  • Att verka för ett jämställdhetsperspektiv i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESDP) i linje med FN:s resolution 1325 och den europeiska resolutionen om kvinnors deltagande i fredlig konfliktlösning från november 2000.
  • Att säkerställa att minst 40 procent av alla befattningar inom förlikning, fredsbevarande, fredsgenomdrivande, fredsuppbyggande och konflikthantering innehas av kvinnor.
  • Att det på EU-nivå formuleras en uppförandekodex om skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp i humanitära kriser. 
  • Att EU ska stödja demokratiutveckling bland medlemsländerna och i världen.

Kirsti Kolthoff