Moderaternas bruna och rättsvidriga politik

25 februari 2009

Moderaternas migrations- och integrationspolitik är djupt rasistisk och strider mot Europakonventionen. Dessutom blundar regeringen för de verkliga boendeproblem som drabbar många nyanlända. Det skriver Veronica Svärd, socialarbetare och styrelseledamot i Feministiskt initiativ.

Kommer du ihåg moderaternas slogan Bryt utanförskapet! i valrörelsen 2006? Kommer du ihåg Reinfeldts hundögon samtidigt som han förklarade att den svenska migrations- och integrationspolitiken hade misslyckats? Nya moderaternas lösning som migrationsminister Tobias Billström nyligen presenterade är att invandrade är den grupp som ska följa svensk lag. Men regeringen behöver helt plötsligt varken följa den svenska grundlagen eller Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vad hände?

Rapporten ”Fler vägar in” genomsyras av attityden att invandrade är brottslingar som skriker efter rättigheter och vägrar acceptera skyldigheter – i motsatts till ”svenskar”. De bortser helt från det fakta att den stora majoriteten brottslingar är vita svenskfödda män.

Moderaterna vill återkalla beviljade medborgarskap som givits på felaktiga grunder. Men den svenska grundlagen godkänner varken landsförvisning eller återkallande av svenskt medborgarskap: Ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt medborgarskap i annat fall denne uttryckligt samtycker till detta och blir medborgare i annan stat (RF 2 kap 7 §). Vilket utanförskap är det som de avser att lösa genom en grundlagsändring som knappast berör någon?

Moderaterna menar att medborgarskapet är ett kvitto på ”svenskhet” och lojalitet mot nationen. Men om brott ska ligga till grund för återkallande av medborgarskap skulle majoriteten vara vita svenskfödda män. Jag har svårt att se vart dessa skulle deporteras.

De menar även att krav på att kunna svenska ska införas för att få bli medborgare. Analfabeter, en stor majoritet kvinnor på grund av den utbredda globala könsdiskrimineringen, göra sig icke besvär och kommer aldrig att få allmän rösträtt. Vad gäller för dövblinda, mentalt utvecklingsförsenade och personer med grav afasi? För upplysnings skull gäller Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som svensk lag sedan 1995 – diskriminering på grund av kön och språk är förbjudet, enligt artikel 14.

Moderaterna klampar vidare in i diskrimineringsträsket och vill tvångsförflytta invandrade till avsedda områden och förbjuda dem att flytta till områden där släkt och vänner ofta bor. Men alla som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och fritt välja sin bosättningsort – förslaget om inflyttningsstopp strider mot artikel 5 i Europakonventionen. Den tomma retoriken om det “fria valet” är som bortblåst när det kommer till “dom andra”.

Förutom att moderaternas politik är rättsvidrig, populistisk och djupt rasistisk så är den blind för de egentliga strukturella boendeproblemen. Som socialarbetare möter jag ofta nyanlända, och i princip alla har en ambition om ett gott och ekonomiskt självständigt liv när de väljer bostadsort, oavsett om det är Stockholm eller Ystad. Väldigt ofta upptäcker de att det goda livet de drömde om grusas på grund av en rasistisk arbetsmarknad, dålig utbildning och människor som tittar snett i affären. Många, också i flyktingkommunen Södertälje, vill därför flytta igen, till en bättre tillvaro på annan ort, men då visar sig nya problem.

Det är nämligen i princip omöjligt att flytta ut från en kommun om du inte har fått det där välbetalda arbetet. Utan fast anställning – ingen bostad. Ofta går det inte ens att ställa sig i en bostadskö, om du inte redan är bosatt i den kommun du vill till. Många kommuner tillåter inte förtur i bostadsköer ens på grund av starka medicinska eller sociala skäl. Gränserna är hårda och de strukturella bostadsbarriärerna sitter som berg. Det här är ett problem som nyanlända delar med funktionshindrade och långvarigt sjuka människor som konstant står utanför den reguljära arbetsmarknaden: De kan inte flytta till en annan kommun där de skulle kunna få stöd av anhöriga och kunna, ja just det, bryta sitt utanförskap. Problemet är inte att nyanlända har samma friheter som “vanliga” människor. Problemet är att friheten att flytta är för begränsad!

Moderaternas inkonsekventa och uttryckligen rasistiska förslag diskriminerar människor med annat nationellt ursprung och bryter alltså även mot artikel 14 i Europakonventionen.

Sverigedemokraterna tycks ha spelat ut sin roll nu när brunhögerns politik tas över av regeringen. Det är knappast lugnande att brunhögerns rasism var det som dolde sig bakom Reinfeldts hundögon, att Bryt utanförskapet! egentligen betydde Ut med invandrarna! Att de Nya moderaterna är det parti som står närmast Sverigedemokraterna är en gammal nyhet som passerat obemärkt förbi. De Nya moderaterna klingar nu allt starkare Ny demokrati och Sverigedemokrati.

Det är skrämmande att moderaterna vill riva upp Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Jag är den första att anmäla Sverige till Europadomstolen om riksdagen går i moderaternas linje. Kampen mot diskrimineringen har bara börjat och Feministiskt initiativ tänker försvara Europakonventionen i EU-valet. Skicka Feministiskt initiativ till Bryssel!

Veronica Svärd
styrelseledamot i Feministiskt initiativ
Bloggar på veronicasvard.wordpress.com

Artikeln är även publicerad i tidningen Arbetaren.