Styrelsens förslag till valplattform EU-valet 2009

5 februari 2009

Detta är styrelsens förslag till valplattform för Feministiskt initiativ inför valet till Europaparlamentet 2009.

Valet till Europaparlamentet ska ses i ljuset av de stora ojämlikheterna mellan män och kvinnor, i Europa och i världen: Män äger 99 procent av all egendom och får 90 procent av alla inkomster, trots att kvinnor utgör mer än hälften av jordens befolkning och utför två tredjedelar av allt arbete.

I Europa avskaffades under 1900-talet de flesta formella och juridiska hindren för jämställdhet. Kvinnors kamp resulterade i rösträtt, ökad representation och sociala reformer som möjliggjorde ett ökat deltagande i arbetslivet. Men fortfarande präglas alla europeiska länder av samma patriarkala struktur som den övriga världen: Kvinnor har huvudansvaret för barn, gamla och sjuka. I politik, vetenskap och näringsliv dominerar män, och kvinnors insatser premieras med lägre löner och sämre möjligheter till befordran. Kvinnor tvingas leva i rädsla för mäns våld och reduceras till sexobjekt i reklam och media. De patriarkala värderingar som upprätthåller dessa förhållanden går hand i hand med rasistiska värderingar, diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner samt föreställningen om heterosexualitet som det självklara sättet att leva.

Samma struktur präglar även det svenska samhället. Samtidigt som många i Sverige har insikter om könsmaktsordningen och landet utmärker sig på många områden när det gäller jämställdhet, ligger löneskillnaderna fast och det patriarkala våldet mot kvinnor ökar.

Bildandet av Feministiskt initiativ och vårt deltagande i 2006 års riksdagsval uppmärksammades av feminister över hela världen. Nu tar vi nästa steg i arbetet för att etablera feminismen som utgångspunkt för politisk handling och parlamentarisk representation.

EU behöver en politik som stärker kvinnors rättigheter och motverkar alla former av diskriminering. Varken kön, klass, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet ska kunna vara grund för olika behandling. För att nå det målet behövs det fler feminister i Bryssel och en tydligare feministisk röst i Europaparlamentet.

I EU:s politiska institutioner är mansdominansen kompakt, med mindre än en tredjedel kvinnor i parlamentet. Samtidigt är behovet stort av andra röster och andra utgångspunkter än de som formuleras när vita heterosexuella män är ensamma om att sätt normen. Vi behövs i den europeiska politiken eftersom den politiska dagordningen bara kan förändras genom att fler feminister, kvinnor som män, erövrar politisk makt i EU.

I Sverige finns det många politiker och partier som kallar sig feminister. Skillnaden mellan Feministiskt initiativ och andra partier är att feminismen för oss inte är endast ytterligare ett angeläget perspektiv som adderas i efterhand till en redan formulerad politisk utgångspunkt såsom socialism, liberalism eller grön ideologi. Vi väljer istället att låta feminismen utgöra själva utgångspunkten. Därmed låter vi oss inte begränsas i vår politik för jämställdhet och ickediskriminering av lojalitet med ideologier som formades av män för flera generationer sedan.

Med feminismen som utgångspunkt kan vi också tydligare se de missförhållanden som leder till att halva mänskligheten diskrimineras på grund av sitt kön. När vi ser på Europa med feminismen som utgångspunkt ser vi:

  • …en gemensam europeisk säkerhetspolitik som inte skyddar kvinnor, vare sig vid militära konflikter eller i vardagen. Kvinnors kroppar skändas systematiskt vid militära konflikter och samhälleligt sönderfall. Varje år dör fler kvinnor av mäns våld i hemmet än antalet människor som dör i väpnade konflikter.
  • …hur religiös fundamentalism och patriarkala normer vinner inflytande, med krav på inskränkta aborträttigheter och fortsatt diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Kvinnor sätts på piedestaler i den heliga familjens namn, samtidigt som de fråntas medborgerliga och mänskliga rättigheter.
  • …att den europeiska ekonomin – oavsett den nuvarande lågkonjunkturen – riskerar att haverera till följd av en allt djupare befolkningskris. I många EU-länder föds allt färre barn när samhället inte erbjuder social service till rimliga kostnader i form av heltäckande förskola och skola, samtidigt som allt fler kvinnor utbildar sig och vill vara fullt delaktiga i arbets- och samhällslivet.
  • …hur arbetsmarknaden avregleras och fackförbundens inflytande minskas. Den svenska modellen svajar i mötet med EU-direktiv om privatiseringar och avreglering och tjänstedirektivets krav på fri etableringsrätt inom allt fler områden. Kvinnor är underst i arbetsmarknadens hierarki och betalar ett högt pris med otrygghet och dubbelarbete.
  • …hur invandrade behandlas som andra klassens medborgare och hur kvinnor från hela världen utnyttjas i otryggt hemarbete och i brutal slavhandel för sexuella ändamål.
  • …hur klimatfrågorna underordnas kortsiktiga tillväxtambitioner formulerade av extremt mansdominerade grupper och hur traditionella tekniktyngda samhällslösningar står i vägen för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Livsstilen hos ett litet fåtal välbärgade män orsakar klimatbelastningar som försämrar framtidsutsikterna för miljarder kvinnor och män.

Feministiskt initiativ har utarbetat ett omfattande europeiskt handlingsprogram i dokumentet En feministisk politik för den europeiska unionen. Här är några av de frågor vi vill driva i Europaparlamentet:

Gör fri abort till en mänsklig rättighet. I många EU-länder inskränks aborträtten under trycket från familjefundamentalistiska och religiösa krafter. De mänskliga rättigheterna har en viktig ställning inom EU. Nu är det hög tid att börja se självbestämmande över den egna kroppen som en självklar mänsklig rättighet!

Aktivt jämställdhetsarbete. Inrätta en EU-kommissionär för jämställdhet och en för antidiskriminering. Gör genomgripande jämställdhetsanalyser av EU:s årliga budgetar. Ge jämställdhetsfrågorna status och prioritet i parlamentet.

Bygg ut barnomsorgen i hela EU. Bristen på barnomsorg och idén om mannen som familjeförsörjare är ett allvarligt hinder för jämställda relationer och ekonomisk utveckling i de allra flesta medlemsländer. Ett första mål bör vara att barnomsorg tillhandahålls för 90 procent av alla barn inom EU.

Stoppa sexslaveriet. Intensifiera arbetet mot handeln med kvinnor och barn för sexuella ändamål. Utred hur legaliseringen av prostitution i många medlemsländer påverkar handeln med sexslavar. Exportera den svenska sexköpslagen till övriga Europa.

Jämställd representation inom hela EU-organisationen. Alla medlemsländer och organ bör få direktiv om att genomföra åtgärdsprogram där kvinnor och minoriteter är underrepresenterade i beslutsprocessen.

Fokus på mäns våld mot kvinnor. Våldet mot kvinnor är Europas största säkerhetsproblem och utgör systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom att lyfta frågan till den högsta politiska nivån kan EU bidra till framsteg i många medlemsländer. Analysera och redovisa våldets samhällsekonomiska kostnader på EU-nivå.

Ett sekulariserat EU, där kyrka och stat hålls åtskilda. Det är orimligt att kyrkor och andra religiösa sammanslutningar ges en särställning i förslaget till EU:s nya konstitution, Lissabonfördraget. Katolska kyrkan och andra familjekonservativa krafter ska inte åka gräddfil i politiken.

Motverka militariseringen av EU. Lissabonfördragets planer på en försvarsallians, en gemensam armé och militär upprustning måste stoppas. Europas länder bidrar till fred i världen genom mångfald, solidaritet och diplomati – inte genom militärallianser och vapenprogram.

En könsmedveten klimatpolitik. Klimatpolitiken i EU bör inkludera en könsanalys som uppmärksammar skillnader i livsstil mellan en liten grupp högkonsumerande män och det stora flertalet män och kvinnor. Utmana de rika männens överkonsumtion baserad på miljöskadliga transporter, miljöfarlig teknik och ohållbar produktion.