Insamling till förmån för civilbefolkningen i Gaza

8 januari 2009

Europeiskt Feministiskt Initiativ uppmanar till donationer till förmån till offren för konflikten i Gaza. Nedan följer en svensk översättning, samt det ursprungliga meddelandet på engelska.

Europeiskt Feministiskt Initiativ IFE–EFI, ett feministiskt nätverk vars verksamhet går bortom geografiska och etniska gränser, gjorde en 29 december 2008 ett uttalande, som spreds över Europa, USA, Mellanöstern och Medelhavsområdet. Uttalandet, med rubriken Nu räcker det!, innehöll krav på ett omedelbart slut på den militära aktiviteten i Gaza och att blockaden av Gaza omdelbart hävs. Dessutom framfördes krav på att en långsiktig global process för nedrustning och avmilitarisering omedelbart initieras av USA och EU. Denna process måste skapa politiska och sociala ramverk för att en ny och effektiv fredsprocess ska kunna äga rum i Mellanöstern, där civilpersoner, fredsaktivister, kvinnorättskämpar, organisationer för mänskliga rättigheter, ickekyrkliga och frisinnade tänkare och intellektuella tillsammans med andra progressiva krafter och politiker, kan skapa egna möjligheter till samverkan och effektivt påverka formandet av deras egna samhällen, med respekt för FN-resolutioner som UNSCR 1325 och internationell lag.

Europeiskt Feministiskt Initiativ förstärker nu vårt uttalande. De militära illdåden pågår fortfarande. Den israeliska regeringen har beordrat sin armé att fortsätta offensiven i Gaza, och försöker osynliggöra protesterna från fredsaktivister och feministiska aktivister i Israel, liksom det växande motståndet bland den israeliska allmänheten. Den israeliska regeringen utsätter fullt medvetet en och en halv million människor i Gaza för en oerhårt svår situation, utan vatten, elektricitet och vatten, genom sina militära handlingar. Tusentals människor är nu i akut behov av medicinsk omvårdnad.

Vi fortsätter att kräva att USA och EU starkt fördömmer mördandet och massförstörelsen i Gaza som beordrats av den israeliska regeringen, och omedelbart avbryter allt militärt samarbete med staten Israel, och sätter ytterligare tryck på Israel med ekonomiska medel.

Kära civilbefolkning i Europa,

Låt oss dra oss till minnes att Europeiska unionen är tänkt att vara ett fredsprojekt som ska ge världen en möjlighet till global utveckling som inte är militär!

Låt oss dra oss till minnes att vi är alla ansvariga som människor och medborgare om vi håller våra ögon slutna för vad som händer i världen, och att våra handlingar idag kan förändra morgondagen!

Vi vädjar idag till alla privatpersoner i Europa att akut bidra, donera pengar och hjälpa de tusentals människor som lider i Gaza! Snälla, donera nu! Ditt ekonomiska bidrag idag räddar liv i morgon! Våra feministiska systerorganisationer i Libanon, Jordanien och Egypten kommer att kunna tillhandahålla och leverera läkemedel och andra förnödenheter så snart ditt ekonomiska bidrag når dem! Visa din solidaritet och ditt stöd!

Vi vädjar till hela Europas folk, feministiska organisationer, fredsrörelser, fackförbund och rörelser för mänskliga rättigheter, att organisera sig och donera nu! Varje bidrag, litet som stort, hjälper till att tillgodose de akuta humanitära behoven hos tusentals civila i Gaza. Om våra europeiska regeringar inte klarar av att agera nu, kan i alla fall vi som privatpersoner göra det!

Hjälp är ett politiskt ställningstagande! Donera nu!

Europeiskt Feministiskt Initiativ för ett annat Europa

Kontaktadress: [email protected].

Donera:
Initiative féministe européenne
CREDITCOOP PARIS ALESIA
RIB : 4259 00005 21029246002 62
IBAN : FR76 4255 9000 0521 0292 4600 262
Code B.42559
BIC : CCOPFRPPXXX


European Feminist Initiative IFE-EFI, a feminist network whose actions go beyond geographical and ethnic borders issued on December 29th 2008 across Europe, USA, Middle East and Mediterranean region an urgent statement Enough! with which we demand that the military actions in Gaza be immediately stopped, the blockade of Gaza immediately lifted and a long term disarmament and demilitarisation processes urgently initiated globally by the USA and European Union governments. Processes that will create political and social framework and space for different and effective peace process in The Middle East to take place, where civilians, peace and feminist activists, women’s human rights and human rights organisations, secular and liberal thinkers and intellectuals together with other progressive forces and politicians will create own opportunities to participate and effectively influence the shaping of their societies; in the light of the respect of The United Nation resolutions, including UNSCR 1325 and respect of the international law.

European Feminist Initiative reinforces our statement. Today the military monstrosities have not ended. Israeli government has ordered Israeli army to continues with an offensive into Gaza ignoring and trying to make invisible the protests of the peace and feminist movements in Israel, ignoring and trying to make invisible the growing resistance of Israeli civilians. The government of Israel with its military actions and with full awareness is leaving one million and a half people in Gaza in dire straights, without water, electricity, food. Thousands are now lacking urgent medical help and medication.

We continue to lobby and demand that:
USA and EU governments firmly condemn the killing and mass destruction in Gaza ordered by Israeli government and apply immediate end of military cooperation with Israeli state and pressure on the economical level

Dear Civilians of Europe,

Let us remember that European Union should be a peace project that would provide the world with a different alternative for global development, other than military!

Let us remember that we are all responsible as human beings and citizens if we would keep our eyes closed to what is happening in this world and that our action today can make a difference tomorrow!

We appeal today in emergency to all the civilians of Europe to contribute, donate and help the thousands of suffering civilians in Gaza! Please, donate now! Your financial contribution today will help to save a life tomorrow! Our sister feminist organisations in Lebanon, Jordan and Egypt will be able to provide and deliver medical and hygienic supplies as soon as they get your financial contribution! Show your solidarity and support!

We appeal to all the people of Europe, feminist, peace, trade unions and civil movements to organize and to donate now! Every contribution, small as big will contribute to effectively address the immediate humanitarian needs of thousand of civilians in Gaza. If our governments cannot act now, we the civilians of Europe can!

Help is a political choice! Timing is a political action! Donate now!

European Feminist Initiative for another Europe

Contact: [email protected]

Donate:
Initiative féministe européenne
CREDITCOOP PARIS ALESIA
RIB : 4259 00005 21029246002 62
IBAN : FR76 4255 9000 0521 0292 4600 262
Code B.42559
BIC : CCOPFRPPXXX