Nu räcker det!

30 december 2009

Ett meddelande från Europeiskt Feministiskt Initiativ angående Israels bombningar av Gaza. Nedan följer en svensk översättning av meddelandet, och sen den engelska originalversionen.

”Den blodigaste dagen i Gaza på 40 år, sen sexdagarskriget.” Nästan 300 döda och 700 skadade redan, och ändå är det bara början enligt den israeliska ledningen. Idag är civila i Gaza fast mitt i total förödelse, utan mat, utan elektricitet, utan läkemedel, utan kontakt med yttervärlden, i en katastrofal och omänsklig situation. Mer än en halv miljon palestinier har kollektivt bestraffats och har blivit fråntagna all möjlighet till försörjning i över ett år.

Europeiskt Feministiskt Initiativ stämmer tillsammans med andra medborgarrättsliga, mänskliga rättighets- och feministiska rörelser in i ett globalt upprop, som ett svar på och emot detta fruktansvärda brott.

Militarism och våld föder våld. Feminister vet detta alltför väl. Europeiskt Feministiskt Initiativ kräver ett omedelbart slut på Israels bombning av Gaza och på alla militära operationer från både Israels och Hamas sida och uppmanar båda sidor att återuppta fredssamtalen. Ett omdelbart slut på den ekonomiska blockaden av Gaza krävs också. Nu!

Men vi uppmanar också EU och USA att omedelbart vidta åtgärder för att avväpna och avmilitarisera sina egna stater och stater i resten av världen. EU och USA har ett huvudansvar för att sätta igång denna avväpningsprocess globalt, inklusive upplösandet av NATO, för att få till stånd en fullständig avväpning i Mellanöstern och åstadkomma det utrymme som krävs för att i samförstånd komma fram till sant fredliga politiska lösningar, där det civila samhället, mänskliga rättighets-, medborgarrättsliga och fredsaktivister tillsammans med progressiva politiker och tänkare alla får säga sitt.

FN-resolutionerna som berör rivning av bosättningar och tillbakadragning från de palestinska ockuperade områdena, måste omedelbart implementeras. Både den israeliska och den palestinska regeringen borde omedelbart öppna för dialog. En dialog som innebär ett självkritiskt tillvägagångssätt och ett erkännande av ”den andra”. En dialog som baseras på UNSCR1325 och som bereder utrymme för kvinnor och feminister från det civila samhället vid förhandlingsbordet. Från alla sidor. Nu!

Lilian Halls–French
President, Europeiskt Feministiskt Initiativ


Enough!

”The bloodiest day in Gaza in 40 years, since the six days war.” Almost 300 dead and 700 injured already and it is only a beginning according to the Israeli leaders. Today civilians in Gaza are left in the middle of a massive destruction, without food, without electricity, without medicines, without connection to the world, in a disastrous and inhuman situation. More than one and half million Palestinians are being collectively punished and have been deprived of the basic livelihood for more than a year.

European Feminist Initiative joins all civil, human rights and feminist movements in an urgent action across the globe, in response to and against this horrendous crime.

Militarism and violence breed violence. Feminists know this too well. European Feminist Initiative demands an immediate stop of the Israeli bombing of Gaza and of all military actions from both Israeli and Hamas’ sides and urges the parties to resume the peace negotiations. An immediate end of the economic blockade of Gaza is needed. Now!

But we also urge European Union and USA to take immediate actions to put an end to the armaments and militarization of their own societies and the societies across the world. European Union and USA have a major responsibility to start a disarmament process globally, including the dissolution of NATO, so that to facilitate a full stop of armaments in the Middle East and the opening the space for participatory researching of truly peaceful political solutions, where civil society, human rights, civil and peace activists together with progressive politicians and thinkers have a say.

The UN resolutions related to the dismantling of the settlements and the withdrawal from the Palestinian occupied territories must be urgently implemented. Both Israeli and Palestinian governments should immediately open space for dialogue. Dialogue that means a self-critical approach and recognition of “the other”. Dialogue that is based on UNSCR1325 and provides space for women and feminists from the civil society to come to the negotiating table. From all sides. Now!

Lilian Halls–French
President of European Feminist Initiative