Feministbrev 49

18 november 2008

Till alla feminister från Gudrun Schyman

Jämställdhet gör världen rikare!

Det kanske är på sin plats att påpeka i tider av finansiell turbulens. Feminism minskar faktiskt fattigdomen. Det här är inte ett provokativt påstående utan ett konstaterande som gjorts i FN:s Milleniemål. Där är jämställdhet med. Både som Mål och som Medel. Man menar att satsningar på kvinnors rättigheter och ekonomiska självständighet ger ökad utveckling och ökat välstånd i hela samhället.

För fattigdom handlar inte bara om bristen på pengar, mat och bostad utan också om bristen på självbestämmande och bristen på möjligheten att påverka. Rätten att bestämma över sitt eget liv är grundläggande för alla.

En stor del av världens kvinnor har inte tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, saknar möjligheter att försörja sig och står utan trygghet och säkerhet i det samhälle och i den familj de lever. Kvinnor saknar valmöjligheter, makt och materiella resurser. Könsdiskrimineringen är, enl. FN, en av de största orsakerna till fattigdom, i en värld där den globala situationen är att 99 procent av världens samlade förmögenheter ägs av män och 90 procent av inkomsterna tillfaller män. Varje år dör fler kvinnor av mäns våld i hemmet än antalet människor som dör i väpnade konflikter. För unga kvinnor är risken att smittas av HIV tre gånger större än för unga män. I världens parlament är 85 procent män.

Traditionella könsroller står i vägen för samhällelig utveckling och stänger ute kvinnor från vitala områden. Den insikten är nödvändig kunskap om man vill förändra. För att förstå att det ser olika ut och hur det ser olika ut mellan kvinnor och män, måste man göra en analys av makt- och relationmönster mellan kvinnor och män. T.ex.;

  • uppmärksamma att den grupp i Sverige som under årtionden tillåtits ”halka efter” ekonomiskt är ensamstående kvinnor med barn. Att stärka ekonomin i den gruppen, t.ex. genom höjda underhållsbidrag och/eller genom införa ett grundavdrag i inkomstbeskattningen, kostar småpengar men är uppenbarligen inte politiskt intressant.
  • protestera mot att EU inte ser det som lika viktigt för kvinnor att ha ett arbete med en lön att leva på, som för männen. I Lissabonstrategierna är ambitionen lägre när det gäller kvinnors sysselsättning än för männen.
  • se att konsekvensen av mansdominansen inom EU blir att nödvändiga välfärdsreformer, t.ex. reformer som ska möjliggöra för bägge föräldrarna att kombinera sitt föräldraskap med yrkesarbete, uteblir. Resultatet blir att fler och fler kvinnor avstår från att föda barn, med följden att färre ska försörja fler, allt äldre personer. Det blir kris i befolkningsfrågan och ekonomisk stagnation.
  • kräva att varje kvinna, världen över, garanteras full bestämmanderätt över sin egen kropp. Varje år dör 600 000 kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa och rättigheter är frågor och aborträtten måste erkännas som en mänsklig rättighet.
    Ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser – både människor och miljö. Men ekonomisk teori och fördelning av resurser har kommit att ensidigt inriktas på försäljning av varor och tjänster på marknaden. Det är hög tid att förändra förlegade nationalekonomiska modeller och ifrågasätta resonemang om resursfördelning genom ständigt ökad materiell konsumtion.

Den pågående finanskrisen är en konsumtionskris som måste ses som ett symptom på att ett förändrat synsätt skjutits upp alldeles för länge. Visst måste det vara möjligt att faktiskt forma ett modernt hållbart samhälle i en global gemenskap som kan hantera gemensamma problem?! Att bryta mansdominansen inom finansen är ett steg i rätt riktning. Delad makt ger dubbel kunskap. Män med makt kostar skjortan!

Gudrun