Förbjud barnmisshandel i EU!

6 oktober 2008

I 12 av EU-medlemsländer är det tillåtet att misshandla barn. Feministiskt initiativ anser att det är dags att totalförbjuda barnmisshandel i hela EU. Det är ett led i att bredda dagens enfaldiga fokus på säkerhetspolitik för stater till att se individers rätt till säkerhet i vardagen.

Inför EU-valet 2009 har det gått 20 år sedan FN:s barnkonvention antogs. I många EU-länder har en hel generation barn hunnit växa upp utan att säkras rättsligt skydd. Miljontals barn får fortfarande lära sig att våld är en acceptabel uppfostringsform och ett sätt som även de som vuxna ska hantera konflikter på.

Enligt barnkonventionens artiklar 6 och 19 skall konventionsstaterna vidta alla lämpliga lagstiftnings-, utbildnings- och sociala åtgärder för att skydda barn mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, utnyttjande, sexuella övergrepp, medan barn är i förälders eller annan persons vård. Vi vet genom forskning att misshandlade barn oftare får egna svårigheter som ångestsymptom, missbruk och osocialt beteende på sikt. Fysisk misshandel kan leda till livslånga neurobiologiska förändringar, exempelvis damp eller adhd, skador i inre organ eller svåra funktionshinder. Forskning visar också att misshandeln ökar risken för kriminalitet och ohälsa hos barnet vilket leder till stora samhällskostnader.

Barnkonventionen handlar om säkerhetspolitik för barn och är livsviktig. Feministiskt initiativ anser att det är hög tid att EU tar barns säkerhet på allvar.

Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga år 1979. Men av EU:s 27 medlemsländer har bara 15 länder ett lagstadgat förbud mot aga. Sju länder har åtagit sig att införa ett förbud, men i Storbritannien, Malta, Belgien, Frankrike och Polen är det fortfarande fullt tillåtet att misshandla sina barn. Paradoxalt nog var Polen det land som 1979 tog initiativet till FN:s barnkonvention som antogs av FN:s generalförsamling 1989.

Lagstiftning har en normerande verkan. I Sverige har andelen föräldrar som är positiva till barnmisshandel minskat från 55 % till 10 % sedan det förbjöds. Kroppslig bestraffning mot barn sjönk också fram till 2001, då den sjunkande tendensen tyvärr stannade av. Fortfarande dör 7 barn om året i Sverige pga misshandel.

EU:s mansdominerade ledning satsar stora delar av våra gemensamma resurser på att utveckla militärt samarbete som ytterligare spär på våldsmentaliteten. Våld leder till mer våld. Våld leder till mänskligt lidande. Det militära våldet är utarmande och förödande för ett välfärdssamhälle. Feministiskt initiativ vill istället att vi satsar våra gemensamma resurser på konfliktlösning på icke-våldsprincipen. Feministiskt initiativ vill också att vi flyttar fokus från staters säkerhet till individers säkerhet.

Forskning visar att män är mer positiva till militärt våld än kvinnor. Män utövar också betydligt oftare våld mot barn, kvinnor och mot andra män. Män är dessutom mindre benägna att motverka våld mot barn. Många pojkar får tidigt lära sig att våldsamt beteende mot andra är okej och ofta till och med önskvärt. Det behöver inte fortsätta vara så.

Barnaga ses i stora delar av EU fortfarande som en ”familjeangelägenhet” som andra inte ska lägga sig i. Sambandet mellan mäns våld mot barn och mäns våld mot kvinnor är starkt. ”Familjebråk” som det fortfarande kallas trots att det handlar om förtryck.

Feministiskt initiativ menar att det är hög tid för ett totalförbud av barnmisshandel i hela EU. Det är dags att kvinnor släpps fram på ledande positioner i EU:s institutioner och är med och formar en ny syn på säkerhetspolitik. Individens säkerhet mot övergrepp i hemmet och i samhället, genom hela livet ska stå i fokus, även barns. Vi vill att vår nya generation barn får lära sig att våld inte är acceptabelt.

Gudrun Schyman, talesperson
Stina Sundberg, talesperson
Veronica Svärd, styrelseledamot

Artikeln är publicerad i en kortare version i Aftonbladet.