Kvinnors kloka val?

28 augusti 2008

Vi lever i valfrihetens tidevarv. Och när det kommer till användning av bilar gör kvinnor uppenbarligen mycket kloka val. Vi äger inte bil i lika hög uträckning som männen och vi kör inte bil lika mycket. Om vi har bil köper vi oftare ”miljöbilar” än männen. Det finns säkert många orsaker till dessa kloka val, men jag lyfter här fram tre skäl med helt olika dimensioner.

    Att äga och åka bil är direkt förödande för den egna ekonomin. Sannolikt urholkar bilåkandet också på lång sikt den nationella och globala ekonomin om man (män) skulle våga räkna på alla kostnader.

  • Att äga och åka bil bidrar till negativ miljöpåverkan på många olika sätt. Försämrad livsmiljö med buller, avgaser och allmänt ökad svårframkomlighet är några aspekter som påverkar kvinnor och barn i stor utsträckning. Oacceptabel förbrukning av alla sorters naturresurser och bidraget till global uppvärmning får långgående konsekvenser för kommande generationer.
  • Att köra bil eller att åka med medför tre gånger högre risk för kvinnor jämfört med män att få pisksnärtskada. vid en olycka visar en ny doktorsavhandling. En kvinna riskerar således i betydligt högre grad att utsättas för livslångt lidande, försämrad ekonomi och livskvalité jämför en man efter en trafikolycka.

Orsaken till den höga risken för kvinnor att få pisksnärtskador visade sig vara att bilar fortfarande utformas efter en manlig måttstock!? Bilsätena passar helt enkelt inte kvinnors kroppsmått- och konstitution. Och detta trots att det under bilens 100-åriga historia de senaste 60 åren funnits en konvention om mänskliga rättigheter som lyfter fram alla människors lika rätt och värde t.ex. vad gäller rätten till liv och hälsa.

Menar biltillverkarna att de inte behöver ta hänsyn till kvinnors rätt till hälsa? Även om vi kvinnor i vår klokskap i stor utsträckning håller oss borta från bilar så kan man misstänka att samma manliga norm även används vid tillverkning av säten i de bussar som befolkas av kvinnor.

Vilka kloka val kan vi då göra? Gå och cykla, som merparten av jordens kvinnor? Jag ser med spänning fram emot den proposition om transportinfrastrukturen för framtidens resor och transporter som regeringen utlovat under hösten för att få tips om hur vi kvinnor bör agera för att ta oss fram på ett säkert sätt.

Vi vet ju också att många kvinnors kamp för att få pisksnärtskador erkända både inom vården och hos försäkringsbolagen varit långvarig och hård. Man skulle kunna dra paralleller med den kamp kvinnor fört för att få hjärtvården att förändras. Kanske vi ska kräva att försäkringsbolagen listar vilka fordon som är kvinnovänliga så att vi får konkreta råd för att fortsätta att göra kloka val.

Jag vill ge en stor eloge till alla som på olika sätt genom väl utförda studier och analyser bidrar till att visa på kvinnors livsvillkor. Det är svårt att tro att de fria valen existerar som en reell möjlighet i vardagslivet när avhandlingar, som den om bilars utformning, så entydigt visar att strukturellt skilda förutsättningar för kvinnor och män genomsyrar våra liv ända in i minsta bilsätesdetalj.

Vetenskapliga studier om hur vi sitter i bilar ger också ännu ett litet men tydligt bidrag till att slå hål på myten om att feminism inte kan utgöra en grund för politiskt arbete och att kalla Feministiskt initiativ för ett enfrågeparti slår bara tillbaka på den som uttalar en sådan åsikt.

Karin Jansson

P.S. Den avhandling jag utgått ifrån återfinns att ladda ner på www.diva-portal.org är skriven av Bertil Jonsson och heter Interaction between humans and car seats: studies of occupant seat adjustment, posture, position, and real world neck injuries in rear-end impacts.

www.naturvardsverket.se kan man ladda ner en excelfil som bl.a. visar skillnaden mellan män och kvinnor nybilsköp och dessas klimatpåverkan.

Information om regeringens kommande infrastrukturproposition kan hämtas på www.regeringen.se