FRA-lagen är ett hot mot mänskliga rättigheter

16 juli 2008

Regeringen fick sin vilja igenom när förslaget om FRA-lagen röstades igenom i riksdagen. Men FRA är ett hot mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och det är dags för ett tydligt ställningstagande. Feministiskt initiativ förhandlar inte bort de grundläggande mänskliga rättigheterna och vill att lagen rivs upp.

FRA innebär att staten får full inblick i all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser – och därmed även i allas våra privata angelägenheter. Att öppna och läsa andras brev utan lov är ett allvarligt brott i Sverige som kan leda till två års fängelse. Men FRA-lagen innebär att Försvarets radioanstalt (FRA), som lyder direkt under regeringen, ges möjlighet att avlyssna telefonsamtal och läsa sms, e-post och chattinlägg. FRA-lagen ger en demokratisk stat verktyg att med lagliga medel kränka vår personliga integritet.

– Om en liknande lag som FRA skulle antas i ett icke-västerländskt land, skulle det anses vara ett allvarligt hot mot en demokratisk utveckling, säger Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ. Jag är kritisk till att Sverige, i demokratins och rättstatens namn, kan komma att bidra till en kraftig försvagning av skyddet för den personliga integriteten genom att anta FRA-lagen.

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, som är svensk lag sedan 1995, slår fast att alla har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Konventionens skydd är kraftfull – inskränkningar av dessa rättigheter är bara tillåtna om det är nödvändigt med hänsyn bland annat till nationell säkerhet. Konventionen innebär också att den som anser sig ha fått sina fri- och rättigheter kränkta ska kunna få en effektiv prövning inför en nationell myndighet.

– Som FRA-lagen är formulerad idag är det mycket tveksamt om den uppfyller kraven som ställs i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna eftersom den tillåter en väldigt omfattande övervakning på alldeles för vaga grunder, avslutar Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativ ställer sig i täten för de starka protesterna mot FRA-lagen och kommer att verka för att lagen ska rivas upp!