Styrelsens rekommendation till kongressen

1 februari 2008

Styrelsen för Feministiskt initiativ kommer att lämna en rekommendation till kongressen i maj att Feministiskt initiativ ska ställa upp i allmänna val. Det var inte ett enigt beslut utan ett majoritetsbeslut. En utmanande rekommendation! Det ställer krav på ny energi, fler medlemmar, bättre ekonomi och främst en ny fart på politikutvecklingen. Först i tur står EU politik. Tyvärr är det inte om detta som flest frågor har ställts utan om moraliska aspekter på Feministiskt initiativs bidrag från ”Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt”.

Feministiskt initiativ ansökte och beviljades år 2007 bidrag från delegationen för kvinnors organisering. Feministiskt initiativ har även ansökt inför år 2008. Delegationen har beviljat ett bidrag för 2008 med ett gemensamt överenskommet förbehåll att Feministiskt initiativ inte rekvirerar anslag före kongressens beslut. Feministiskt initiativ hade samma villkor inför år 2007 och kongressen beslöt då att inte ta beslut om att ställa upp i något val och bidraget rekvirerades.

Det fanns en debatt om att ställa upp i val och beslutet på kongressen var inte enhälligt. Beslutet som styrelsen nu har tagit var inte heller enhälligt. Feministiskt initiativs medlemsgrupp kan kanske analyseras utifrån åtminstone några aspekter (med bäring på den aktuella frågan om val):

  • vill främst att Feministiskt initiativ ska vara en folkbildande förening och utöva en politisk press direkt på partier och indirekt genom en förändrad opinion genom aktivism och en folkbildande verksamhet (några uttrycker att vi ska vara en professionell lobbyverksamhet)
  • vill främst att Feministiskt initiativ ska vara ett parti och vara ett politiskt alternativ
  • vill att Feministiskt initiativ är både och av ovanstående två inriktningar
  • det låga röstetalet i valet ses inte som ett nederlag. Detta första val för Feministiskt initiativ var bara en början och alla krafter och ork inkl. tron finns kvar att kunna bli ett politiskt parlamentariskt alternativ
  • det låga röstetalet, brist på ekonomiska förutsättningar och den alltmer synliga blockpolitiken känns oöverstigligt (en variant är att Feministiskt initiativ måste välja block för att ställa upp)

Var och en av oss medlemmar har säkert alla inslag av allt detta inkl. kombinationsmöjligheter och det finns säkert fler åsikter än de nämnda exemplen. För vissa finns en konstant övervägande åsikt och för andra pendlar det. Så är det att vara med i beslut om framtid. Så är det i en ny förening där ingen riktigt kan veta vartåt det kommer att gå. Än finns det mycket kvar att diskutera. Det som gäller vid varje beslutstilfälle är majoritetsbeslut. Media har en skyldighet att analysera och bevaka. Media har dock inte vare sig beslutanderätt eller tolkningsföreträde om en förenings framtid. Beslut om framtiden ägs av medlemmarna. I maj ska medlemmar besluta.

Ur Feministiskt initiativs stadgar: § 3 Föreningens syfte och mål
Feministiskt initiativ strävar efter att på demokratisk politisk väg undanröja könsorättvisor, skapa kvinnosolidaritet och föra det feministiska arbetet vidare mot ett samhälle där alla har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv.

Feministiskt initiativ ska bedriva aktivism och folkbildande arbete i enlighet med föreningens syfte. Det är inget val. Det är att uppfylla en stadga. Efter kongressen 2007 påbörjades arbetet att bygga en organisation för aktivism och folkbildning. Det var ett eftersatt område på grund av all energi till valet. Att efter kongressen ta tag i den uppgiften är helt självklart. Det arbetet motsvarar med all tydlighet det uppdrag som delegationen för kvinnors organisering har:

Statsbidragets syfte
Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina kravinriktningar, men har det gemensamt att de samlas under ett ”paraply” i en organisation för att driva en gemensam fråga. (faktablad: Information om organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering 2007)

Från delegationen kan man ansöka om tre bidrag: jämställdhetsbidrag (har inga krav på viss procentandel av kvinnor), organisationsbidrag och etableringsbidrag. Feministiskt initiativ ansökte om etableringsbidrag som syftar till att skapa en organisation. Bidraget kan ges i tre år och efter det kan föreningar söka organisationsbidrag om man har lyckats att etablera sig.

Med röstetalet på kongressen och styrelsens analys efteråt var det självklart att, för det arbete som vi skulle göra enligt särskilt kongressbeslut om folkbildning, ansöka om medel som mer än väl överensstämmer med föreningens syfte. Styrelsen har även ansökt om medel för 2008. Vi vet inte kongressens beslut och vid ansökningstillfället var styrelsens åsikt inte vad helgens omröstning visar. Under hösten har ett utredningsarbete skett och en process hos styrelsen har varit fortlöpande. En styrelse kan inte gissa kongressens beslut (eller eget beslut om ett halvår). Om kongressen i maj igen inte anser att vi ska ta beslut eller anser att Feministiskt initiativ främst ska vara folkbildande så kan vi fortsätta finansiera uppbyggnaden av aktivism och folkbildning med medel som är specialdestinerade av riksdagen för det ändamålet. Om kongressen beslutar i enlighet med styrelsens förslag så kommer uppbyggnaden att fortsätta – utan bidrag från skatteintäkter. Feministiskt initiativs arbete med opinionsbildning eller ställningstagande om framtid kan inte vara och har aldrig varit avhängigt beslut från delegationen för kvinnors organisering. Vi anser inte heller att någon kan lägga skuld eller moraliska synpunkter på en nystartad förening som är i uppbyggnad under demokratiska former. I Feministiskt initiativ vill vi att de demokratiska formerna även i realiteten ska innebära aktiva medlemsbeslut.

Utöver det har Feministiskt initiativ synpunkter på hur det svenska systemet aktivt försvårar att nya politiska alternativ bildas. Det gäller dels begränsningen av delegationens möjligheter att ge bidrag till nya föreningar som till exempel Feministiskt initiativ där vi är i en process av många frågetecken och uppbyggnad av en bredd. Dels till system där till exempel alla valsedlar inte bekostas av eller distribueras ut av Valmyndigheten till vallokaler. Det borde vara en självklarhet när en förening har uppfyllt de av riksdagen fastställda kraven för partiregistrering till allmänna val. Många tror att partistöd utgår när en förening kallar sig parti och är registrerad hos Valmyndigheten. Partistöd utgår bara till de partier som har valts in i riksdagen.

Till sist så är vi i Feministiskt initiativ stolta att vid varje ansökningstillfälle till Delegationen har vi haft en undran om vi uppfyller kravet på ”minst 80 procent av medlemmarna är kvinnor”. Vid nästa ansökningstillfälle hade vi nog inte kunnat ansöka om bidrag! Det visar på att den feministiska agendan sprider sig och alltmer ses som en gemensam agenda till ett bättre samhälle. För Feministiskt initiativ är detta viktigt och för samhället är det fortsatt lika viktigt att stödja det kön dvs. kvinnor som oftast är det under privilegierade könet genom till exempel Delegationens bidrag och dess villkor. Politik är att se övergripande strukturer och ge lösningar på dessa. I riksdagen röstar vi inte om Lisa, Fatameh, Kalle och Armand. Vi röstar om system som göra allas liv möjliga och bra.

Vi ska väl till EU-parlament, riksdagen, landstings-/regionfullmäktige och kommunfullmäktige och ge förslag och rösta?!?

Stina Sundberg
talesperson Feministiskt initiativ
och kontaktperson till delegationen

PS
. ”De har all rätt till pengarna”, säger delegationens ordförande Gerd Engman till Expressen: