Hej, alla medlemmar!

28 september 2005

Det kommer många frågor om F! efter årsmötet. -Är vi/Fi ett parti nu? -Får vi partistöd när vi nu beslutat att ställa upp? -Hur gör vi som vill ha en lista lokalt?

Många vill veta mer, och eftersom det dröjer någon vecka innan vi får ett fullständigt protokoll som underlag för politiska sammanfattningar (läggs ut på hemsidan) och eftersom det också kommer att ta lite tid innan ni får nästa medlemsutskick, via post, så kommer här lite frågor med svar.

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är Feministiskt initiativ?
Feministiskt initiativ är en feministisk folkrörelse. Den politiska plattformen (oförändrad) ligger till grund för medlemskap. Grundstenar i verksamheten är feministiskt folkbildning och aktivism. Medlemmarnas aktiviteter formar och bär föreningen. Ännu ett verktyg för att åstadkomma samhällelig förändring är parlamentariska initiativ. Vi kan alltså gå in på den partipolitiska och parlamentariska arenan, men det är inte huvudmålet för föreningen. Vi/Fi är alltså inget traditionellt parti, i bemärkelsen valförbund. Vårt syfte är inte att etablera en ny 100-årig makt genom parlamentariska platser utan vårt syfte är förändring. Vi är ett demokratiinitiativ som ser att det är nödvändigt att föra in en ny dimension i politiken, för att på så vis vidga politikens patriarkala ramar och vitalisera demokratin. På mötet i Örebro beslutade Fi att ställa upp med en lista i valet till riksdagen nästa år, dvs år 2006. Medlemsgrupper som vill ta lokala eller regionala parlamentariska initiativ är fria att göra det.

Vad innebär det att vara medlem i F!?
Alla som stödjer den politiska plattformen kan genom att betala in 200:- bli medlem i Feministiskt initiativ. Du kan bli medlem för att du tycker att det är viktigt att stödja framväxten av ett feministiskt alternativ inom politiken och du kan bli medlem för att du vill vara med aktivt och arbeta. Som medlem kan du delta i utbildningar som Fi erbjuder (via Kvinnofolkhögskolan i Göteborg eller i cirklar via studieförbund), du kan vara med och utveckla feministiskt politik genom att delta i medlemsgruppsdiskussioner eller genom att du har kontakt med någon/ra av de arbetsgrupper som styrelsen fått i uppdrag att sätta igång, du kan göra din röst hörd (närvara, skriva motioner) vid kongresser och andra regionala/nationella konferenser/seminarier, du är med och väljer styrelse och andra förtroendeuppdrag och du kan vara med och utforma den (person)lista som ska finnas till riksdagsvalet år 2006.

Vad är en medlemsgrupp?
Medlemmar som bor inom samma geografiska område (stad/stadsdel, kommun/kommundel, region) kan gå ihop och bilda en medlemsgrupp. Man kan starta en studiecirkel tillsammans, göra utåtriktade möten och debatter, diskutera den kommunala budgeten med de feministiska glasögonen på näsan, delta på den lokala markanden och sälja bullar under banderollen ”Nu ska det bli andra bullar”, göra värvningsaktioner, mm. mm.
En medlemsgrupp kan också vara en grupp som samlas för att diskutera och fördjupa sig i ett särskilt politiskt område, t.ex. mäns våld mot kvinnor, villkor för kvinnors företagande, hbt-frågor, osv.
Medlemsgrupperna är alltså basen i föreningen Feministiskt initiativ. Folkbildningen och aktivismen formas och utvecklas där, på initiativ av medlemmarna. Lokala och/eller regionala parlamentariska initiativ beslutas i medlemsgruppen som också har fullt ansvar för att/hur en valrörelse genomförs, från registrering av lista, till att valsedlar finns på plats på valdagen.
Medlemsgrupper kan självklart ordna möten som är öppna för allmänheten och studiecirklar som är öppna för intresserade sympatisörer. Aktivism är ett utmärkt sätt att knyta nya kontakter och fånga upp nya medlemmar. En stor öppenhet och ett generöst lyssnande måste vara grunden för en förening som vill forma politiken utifrån kvinnors liv och vardag.

Vad händer med politiken efter mötet i Örebro?
Den styrelse som mötet i Örebro valde fick en mängd arbetsuppgifter. En omedelbar uppgift var att sätta igång arbetsgrupper för fortsatt politikutveckling.
Den interimistiska styrelsen hade föreslagit ett antal arbetsgrupper och inom de grupper som diskuterade under mötet i Örebro kom förslag på flera till. I avvaktan på det färdiga protokollet har styrelsen identifierat och initierat
(gett ansvar till en styrelseledamot) grupper för;

 • feministisk ekonomi
 • företagande
 • hushållsnära tjänster
 • arbetsmarkand/forskning/vuxenutbildning
 • antirasism/migration
 • miljö/ekologi/energi
 • kvinnors ohälsa
 • boende/byggande/stadsplanering
 • försvars- och säkerhetspolitik
 • organisation/demokrati
 • makt och media
 • utbildning och kompetensutveckling
 • våld mot kvinnor och hatbrott
 • intersektionalism
 • grupp för särskilt utsatta kvinnor
  (missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa).

Styrelsen kommer att utse ett antal personer för varje grupp, som får i ansvar att leverera en rapport till början av nästa år. En kort genomgång av politikområdet, en kort presentation av andra aktörers (partier & intresseorganisationer) ståndpunkter och en feministiskt analys och argumentation för den politik som man vill att F! ska driva. Gruppen får fria händer att ta in kunskap och ska naturligtvis ta medlemmarnas kunskaper i anspråk. När personerna är utsedda (arbete pågår) kommer namn på kontaktperson för varje grupp att finnas både på hemsidan och i First Class.

Hur får jag som medlem information?
Alla medlemmar kommer att få ett första välkomstbrev med allmän information, på posten. Fortsatt och löpande information kommer dels att finnas på First Class och dels på hemsidan. Det som finns på First Class är endast för betalande medlemmar. Det som ligger på hemsidan är tillgängligt för en bred allmänhet. Hemsidan är F!:s anslagstavla utåt, First Class inåt. En del information kommer naturligtvis att finnas på bägge ställena men t.ex. styrelsens protokoll och ett forum för intern debatt kommer bara att finnas på First Class.
För snabb information, t.ex. när något som slagits upp stort i media behöver förklaras, ska information gå ut via mejl. Medlemsregistreringen håller på att byggas upp på ett sådant sätt att det ska vara möjligt. Samtidigt vet vi att alla medlemmar inte har mail, varför vi också måste ha ett register för postsändningar. Det bästa vore naturligtvis om varje lokal grupp kunde ansvara för information till ”sina” mejl-lösa medlemmar. Det kommer att komma mer information om detta, i ett medlemsutskick (till alla medlemmar per post) om någon vecka. Vi räknar med att behöva göra den typen av medlemsutskick några gånger per termin men vi behöver minimera postutskicken eftersom de kostar mycket pengar.

Hur mycket pengar har F!?
Att döma av en del frågor finns det en förställning om att F! får pengar, partistöd, i och med att vi fattat beslutet att ställa upp i valet nästa år. Så är det inte. F! har inga pengar från någon annan stans än från oss själva. Det vill säga det är medlemsavgifter och frivilligt arbete som ska finansiera vår verksamhet. Allt vi gör måste vi betala själva. Hela valrörelsen, inkl tryckning av valsedlar. Vi kommer att behöva 11 miljoner valsedlar och det kostar 275.000:- + moms. Bara för att ta ett litet exempel. En lågbudget- valrörelse, för ett litet parti, kostar idag runt 3-4 miljoner. Vi har alltså inga pengar och ingen personal. Alla arbetar frivilligt och gratis. Vi har en medlemstelefon (service för nya medlemmar och media) som cirkulerar mellan styrelsemedlemmarna. Vi har hittills inget kontor, inga datorer, inget kansli. Vi ska nu försöka bygga upp ett frivillig-kansli som kommer att behöva växa i takt med att F! växer. Och växa kan vi bara göra genom att fler kommer med. Därför är medlemsvärvning högprioriterat.
Vi behöver vara runt 10.000 medlemmar för att kunna b