Feministiskt initiativ rekvirerar statsbidrag

17 april 2007

På grundval av beslut som fattades under Feministiskt initiativs kongress den 24–25 mars beslöt Feministiskt initiativs nyvalda styrelse under den gångna helgen att rekvirera det tidigare sökta etableringsbidraget på 400 000 kronor från Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

Delegationen har tidigare beslutat att bevilja etableringsbidraget under villkor att Fi inte under år 2007 beslutar om att ställa upp i val. Fi:s kongress i mars gav styrelsen i uppdrag att till en extrakongress under 2008 ta fram ett beslutsunderlag om förutsättningarna för att ställa upp i kommande val eller inte. Beslutsunderlaget ska bland annat ta hänsyn till organisationens ekonomi och medlemsantal. Detta innebär alltså att Fi beslutar om att delta i kommande val eller inte på extrakongressen 2008.

Det är många förutsättningar som måste finnas på plats om vi ska kunna besluta om att ställa upp i ett val. Idag behövs ett nytt feministiskt folkbildningsprojekt med syftet att föra ut kunskap och skapa handling, och det är den verksamheten som vi nu ska bedriva. Etableringsbidragets syfte och villkor ligger därför i linje med den verksamhet som kongressen beslutade om.

Redan vid starten i april 2005 slog Feministiskt initiativ i sina stadgar fast att organisationen har två ben. Det ena fokuserar på folkbildning och det andra möjliggör att ställa upp i parlamentariska val. Följande formulering finns i Fi:s stadgar alltsedan organisationens bildande: ”Feministiskt initiativ vill sätta de feministiska frågorna högst på den politiska dagordningen. Aktivism, opinionsbildning och folkbildning är grunden i denna strävan där även parlamentariska initiativ är viktiga byggstenar.”

Fi är en unik organisation. Vi är en folkrörelse som kan ta parlamentariska initiativ om medlemmarna beslutar så. Ingen annan organisation är uppbyggd på detta sätt. Feministiskt initiativ är i detta sammanhang en hybrid – något nytt. Det bekräftades i kongressbesluten i mars om att innevarande års verksamhet ska koncentreras på organisering och folkbildning. Hur vi agerar i kommande parlamentariska val blir en fråga för kommande kongresser.

Frågor och svar om Fi:s etableringsbidrag

Vad ska Fi använda etableringsbidraget till?

Etableringsbidraget kommer att användas till produktion av studiematerial, cirkelledarutbildningar, studiecirklar, medlemskommunikation och styrelsearbete.

Hur stor del av Fi:s intäkter utgör etableringsbidraget?

Etableringsbidraget på 400 000 kronor är ungefär 50 procent av intäkterna i Fi:s budget för 2007. Budgeten beslutades på kongressen i mars.

Vad händer med etableringsbidraget om Fi under 2008 beslutar att ställa upp i kommande val?

Så här skriver Delegationen på sin webbplats (publicerat den 23 februari i år):
”Får Fi aldrig ställa upp i val?
Det är upp till Fi:s medlemmar att besluta om de ska ställa upp i val. Om de däremot vill behålla etableringsbidraget får Fi under 2007 inte fatta ett beslut om att ställa upp i något kommande allmänt val – i praktiken 2009 och 2010. De blir då återbetalningsskyldiga. Om beslut om att ställa upp i val istället fattas under 2008 får de behålla bidraget för 2007 men kan inte beviljas bidrag för 2008.”
Läs mer på www.sou.gov.se

Betyder rekvireringen automatiskt att Fi får etableringsbidraget?

Nej, men det är en förutsättning för att etableringsbidraget ska betalas ut av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Så här skriver Delegationen på sin webbplats (publicerat den 23 februari i år):
”Varför beviljades Fi bidrag?
Den 19 januari 2007 beviljades Fi 400 000 kronor i etableringsbidrag. Utifrån de uppgifter som Fi lämnat i sin ansökan om bidrag anser delegationen att de framför allt är en ideell kvinnoorganisation och att de inte är ett politiskt parti enligt den definition som förordningen ger. Bidraget har villkorats med att ”om organisationen under 2007 beslutar sig för att ställa upp i EU-parlamentsvalet 2009 eller riksdagsvalet 2010 så ska hela bidraget betalas tillbaka till delegationen.” Fi väntar med att rekvirera sitt bidrag till efter organisationens kongress i mars eftersom de då vet vilka beslut som medlemmarna har fattat.”

Läs mer på www.sou.gov.se

Kan en medlemsgrupp eller avdelning inom Fi för egen del under 2007 besluta att ställa upp i kommande val?

Nej. Kongressens beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ställa upp i kommande val, och att Fi ska ta ställning till detta på en extrakongress 2008. En medlemsgrupp eller avdelning i Fi kan inte sätta sig över kongressens beslut.