Regeringens a-kassereform diskriminerande mot kvinnor!

13 december 2006

Uttalande från Feministiskt initiativs styrelse

Den 20 december 2006 fattar Riksdagen beslut om Regeringens proposition om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Feministiskt initiativs styrelse ställer sig bakom de protester som finns mot Regeringens förslag. Vi menar att Regeringens a-kassereform både direkt och indirekt diskriminerar kvinnor.

Den föreslagna a-kassereformen går ut på att a-kasseavgiften ska höjas, samtidigt som reglerna för rätt till ersättning vid arbetslöshet ska skärpas. Dessutom ska ersättningsnivåerna sänkas.

De som drabbas hårdast av dessa förändringar är de lågavlönade, långtidssjukskrivna, och deltidsarbetslösa, merparten av vilka är kvinnor. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning är det nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män att man har en arbetstid om 1–19 timmar per vecka, och alltså endast i absoluta undantagsfall uppfyller kraven på 80 arbetade timmar per månad. Dessutom har kvinnor generellt sett en högre sjukfrånvaro, ett högre uttag av tillfällig föräldrapenning och stannar i högre utsträckning hemma för vård av sjukt barn, vilket bekräftar att kvinnor är överrepresenterade bland dem som inte kommer att kunna uppfylla kraven för att få rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Feministiskt initiativ menar att detta direkt diskriminerar kvinnor på arbetsmarknaden.

Enligt en granskning som gjorts av bland annat TCO strider Regeringens förslag mot EG-rättens förbud mot könsdiskriminering i arbetslöshetsförsäkringen. Detta för att kvalifikationskraven i förslaget drabbar en betydligt större andel kvinnor än män och för att kopplingen mellan arbetslinjen och de diskriminerande bestämmelserna inte är tillräckligt konkret för att den ska uppfylla EG-domstolens krav och räknas som en legitim social- eller arbetsmarknadspolitisk målsättning. Regeringens förslag kan heller inte anses lämpligt och nödvändigt, eftersom det vänder sig mot de deltidsarbetande, vilka har små möjligheter att på eget initiativ öka sin arbetstid.

Feministiskt initiativs styrelse anser att Regeringens förslag på a-kassereformer tillsammans med andra förslag, såsom vårdnadsbidraget, bidrar till en försämrad jämställdhet i Sverige.

Feministiskt initiativs styrelse

För mer information:
Feministiskt initiativs pressjour 070-610 01 91