Nominera mera!

4 januari 2007

Valberedningen vill nu uppmana alla som vill nominera sig själv eller någon annan till Feministiskt initiativs styrelse, talespersoner och revisionsnämnd att skicka in nominering/ar enligt instruktionen nedan.

Vem kan nomineras?
De som kan nomineras är medlemmar i föreningen (undantag revisorer). Samtliga nominerade ska ha skickat in del 1 i formulären (se nedan), så att valberedningen har enhetliga uppgifter om alla kandidater till posterna och får en försäkran på att samtycke till nomineringen skett/finns.

Vem kan nominera?
De som kan nominera är enskilda medlemmar i föreningen. Det är även möjligt för medlemmar att skicka in gemensamma nomineringar, det vill säga där mer än en medlem nominerar en och samma person. Vid gemensamma nomineringar ska samtliga personer som skriver under vara vidtalade och ha samtyckt.

Hur nominera?
Om du vill nominera dig själv, fyller du i del 1 i formulären och skickar in. Om du/ni vill nominera en annan medlem, fyller du/ni i del 2 av formulären och ser till att personen du/ni nominerar också nominerar sig själv genom att fylla i del 1 i formulären och skicka in.

Sista datum för nominering är den 10 januari 2007. Då ska samtliga uppgifter om kandidaterna vara valberedningen tillhanda.

Mer information om de nominerade, valberedningens arbete och förslag kommer tillsammans med handlingarna till årsmötet i början av mars 2007. De som nominerar sig/nomineras bör vara närvarande vid årsmötet.

När valberedningens information om de nominerade kommit medlemmarna till kännedom ligger det i samtligas intresse att de nominerade använder tillgängliga kommunikationskanaler såsom First Class mm för att kommunicera med andra medlemmar. Vi vill också be er att sprida denna information vidare. Kontakta gärna oss om ni har några frågor eller synpunkter på vårt arbete. Vi i valberedningen nås på [email protected]

Utdrag ur Feministiskt initiativs stadgar
Angående valet till revisorsnämnd:
§ 12 Revisorsnämnden.
På kongressen väljs en revisorsnämnd bestående av tre (3) ledamöter. En av ledamöterna ska vara ekonomisk revisor. Nämnden har att granska styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskapsår. Revisorsnämnden ska verkställa revision samt avge revisionsberättelse till kongressen. Ledamöter till revisornämnden väljs för två (2) år i taget av kongressen. Vid avsägelse eller frånfälle av ledamot i revisorsnämnden under mandatperiod ersätts denna av den kandidat som fick flest röster av de icke invalda kandidaterna vid senaste kongressen. Om kandidater saknas förklaras posten vakant. Revisorsnämndens beslut fattas med enkel majoritet.

Angående valet till Feministisk Initiativs styrelse och talespersoner:
§ 10 Nationella Styrelsen.
Nationella styrelsen är föreningens högsta beslutande och verkställande organ mellan kongresserna. Nationella styrelsen har till uppgift att demokratiskt förvalta och främja föreningens verksamhet och stödja medlemmars aktivism. Nationella styrelsen ska bestå av minst elva (11) högst femton (15) ledamöter. Ledamöter väljs för två (2) år i taget av kongressen. Kongressen väljer minst två (2) högst tre (3) talespersoner för föreningen. Talespersonerna är ledamöter av styrelsen. Högst en fjärdedel (1/4) av styrelsens ledamöter ska vara män.

Intresseanmälan
Anmäl intresse så här:
• Kopiera texten nedan (del 1 vid egen nominering, del 2 vid nominering av annan person)
• Klistra in texten i ett mejl
• Fyll i alla uppgifter, max 2 sidor (samtliga kandidater ska ha skickat in del 1 senast den
3 januari 2007)
• Skicka mejlet till [email protected]

Nomineringsformulär 1 till Feministiskt initiativs styrelse/talesperson/revisionsnämnd
Jag nominerar mig själv till Feministiskt initiativs (kryssa i det alternativ du kandiderar till):
 Styrelse
 Talesperson
 Revisorsnämnd

Namn:
Telefon:
E-post:
Postadress:

Presentation:
Ålder:
Folkbokföringssort:
Yrke/sysselsättning/titel/examen:
Tidigare yrken/sysselsättning:
Tidigare politisk eller föreningserfarenhet:
Nuvarande/tidigare förtroendeuppdrag:
Engagemang i Feministiskt initiativ:
Särskilda kompetensområden:
Viktiga politiska frågor för Fi (försök vara konkret):
Övrigt intressant:
Motivera varför du bör arbeta i Fi:s styrelse:
Motivera varför du vill du vara Fi:s talesperson:
Motivera varför du vill arbeta i Fi:s revisorsnämnd:

Nomineringsformulär 2
Jag/vi vill nominera någon annan till Feministiskt initiativ (kryssa i det alternativ du vill nominera någon annan till):
 Styrelse
 Talesperson
 Revisorsnämnd

Information om dig/er:

Namn:
Telefon/e-postadress:

Information om den du/ni nominerar:
Namn på kandidaten:
Telefonnummer:
Har personen skickat in del 1 av formulären?
E-postadress:
Fi- engagemang:
Motivera varför du vill nominera denna person till inringad post:

Mejlas till [email protected]

OBS! Vid gemensamma nomineringar ska samtliga som skriver under vara vidtalade och ha samtyckt.

Med vänliga hälsningar,
Feministiskt initiativs valberedning