Hur mycket kostar en man som slår?

25 november 2006

Hur mycket kostar en man som slår? Eller rättare sagt vilka kostnader orsakas samhället av en man som misshandlar?

Samhället får betala när en man misshandlar en kvinna. När en man slår en kvinna medför han nämligen – utöver hennes mänskliga lidande som aldrig kan mätas i kronor – mycket stora samhällskostnader som det sällan eller inte alls pratas om.

Innan jag fortsätter vill jag klargöra att jag, genom att belysa våld i nära relationer, inte menar att våld mellan män inte är allvarligt. När en man slår en annan man ute på stan orsakar han lidande. Den som blir slagen och hamnar i underläge blir alltid lidande, men denna typ av misshandel leder mera sällan till bestående men. I de flesta fall slutar lidandet efter omplåstring på sjukhuset. Om misshandeln varit så grov att den slutat i rättegång resulterar den förhoppningsvis i upprättelse för den misshandlade.

Skillnaden med misshandel i nära relationer är att den pågår inom stängda dörrar, den pågår hela tiden och den slutar aldrig förrän kvinnan lämnar mannen eller på grund av att hon blev misshandlad till döds, eller för att hon begick självmord.

Det lidande som en misshandlad kvinna eller man (misshandel i nära relationer är oftast en man som slår en kvinna, men våldet förekommer även i samkönade relationer) drabbas av är inte enbart fysiskt och psykiskt. Det finns även ett ekonomiskt lidande som vi, samhället, skattebetalarna står för.

Det finns en hel del variabler som måste räknas in för att innebörd och orsak av mäns våld ska kunna bedömas. Om vi för ett ögonblick lägger de mänskliga faktorerna åt sidan, för de ekonomiska, hoppas jag kunna tydliggöra att detta våld måste upphöra, att problemen måste tas på allvar och att hållbara åtgärder måste implementeras – utifrån det verkliga lidande och de verkliga kostnader som dessa kriminella handlingar orsakar.

Mänskligt lidande
Mänskligt lidande kan aldrig mätas i form av pengar. Lidandet hos en kvinna i Stockholm, Umeå eller var som helst i landet som lever i ständig rädsla, tvungen att gömma sig från sin förgörare, boende på hemlig adress är omöjlig att mäta i pengar. Det går inte att i ekonomiska termer säga hur mycket den ständiga rädsla den kvinna som stannar kvar och inte vet hur hennes vardag kommer att se ut kostar samhället. Det är fullständigt omöjligt att mäta den rädsla som både hon och hennes barn är tvungna att finna sig i. Det mänskliga lidandet orsakar oro, depression, missbruk och slutar i vissa fall i självmord. Även barnens situation i dessa förhållanden är något man sällan pratar om. Dessa barn kan bli isolerade, tappa intresset för skolan eller avbryta sin skolgång. Tyvärr finns det även fall som slutar i missbruksproblem. Nej, mänsklig lidande går inte att mäta i pengar men det finns kostnader som är viktigt att belysa och detta tas fram i fallstudien Räkna med kostnader.

Räkna med kostnader
Enligt fallstudien ”Räkna med kostnader” som genomfördes av Katarina Weinehall – filosofie doktor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet – framgår det att samhällskostnader för en kvinna som misshandlats av sin man under 20 år beräknas vara upp till 2,5 miljoner kronor.

Fallstudien bygger på ett verkligt fall – en kvinna – här kallad Eva – vars liv har följts via dagboksanteckningar och sjukjournaler. Konsekvenserna som våldet fått för henne har sedan räknats om till faktiska kostnader för stat, kommun, landsting och även Eva själv.

Eva som är Adams andra hustru har misshandlats under två decennier. Adam har misshandlat sin fru både fysiskt och psykiskt men också sexuellt. Adam hade även misshandlat sin första fru och fortsatte med samma brutala beteende med flickvännen efter Eva.

En enda misshandlad kvinna kostar samhället flera miljoner. Mannens våldsamma beteende utgör grunden till mycket höga kostnader, men får ändå fortsätta. Det är svårt att förstå att trots att olika tjänstemän – i Evas fall – förstår att hon misshandlas, så är det väldigt få som agerar. Denna likgiltighet eller brist på förståelse påverkar också den misshandlade kvinnans situation. Hon får inte den hjälp hon behöver. Misshandeln fortsätter och kvinnans hälsa – både mentalt och fysiskt – försämras gradvis av våldet. Barnen i dessa förhållande mår mycket dåligt och är ofta i stort behov av professionell hjälp som även leder till stora kostnader inom bland annat Barn- och ungdomspsykiatrin.

Rapporten redovisar att staten fick bära den största delen av kostnaden – 85 procent. Där de direkta kostnaderna för våldet mot Eva kan sammanställas enligt följande:

Staten: 2 100 682 kronor (A-kassa, försäkringskassa, polis, rättsväsende och arbetsmarknadsutbildning)

Landstinget: 15 134 kronor (PBU/BUP, läkare, sjukhus, kurator vårdcentral)

Kommunen: 49 144 kronor (familjerådgivning, psykiatri, kriscentrum och kvinnojour)

Övriga kostnader: 204 646 kronor (arbetsgivare och Evas egna kostnader)

Totala kostnader för en kvinna misshandlad i en nära relation blir 2 469 606 kronor. Hur stora blev kostnaderna för de 24 097 misshandelfall som anmäldes under 2005?

Det finns i dag ingen statistik på vad mäns våld i Sverige kostar totalt. En brist som påverkar inte bara myndigheternas agerande utan även hur resten av samhället ser på denna kriminella handling.

Enligt Brottsförebyggande Rådet har 18 842 fall av kvinnomisshandel anmälts under de tre första kvartalen i år. Under samma tid har även 3 119 våldtäktsfall anmälts. År 2005 hade vid samma tidpunkt 17 736 fall av kvinnomisshandeln anmälts, samt 2 228 våldtäktsfall. Både misshandeln mot kvinnor och samtliga antalet våldtäkter har bevisligen ökat.

Regeringen måste agera!
Under åren har vi kunnat konstatera att mäns våld är ett försummat samhällspolitiskt problem. Mäns våld förekommer i alla samhällsklasser oavsett ålder, etnicitet, sexuell läggning eller religion. Det våldet män utsätter kvinnor för begränsar kvinnors liv och handlingsutrymme och inskränker kvinnors mänskliga rättigheter. Det är angeläget att regeringen omgående vidtar åtgärder för att minska den här typen av kriminalitet som orsakar stort mänskligt lidande men även stora samhällskostnader – pengar som skulle kunna användas för flera andra viktiga ändamål i vårt samhälle.

Lourdes Daza-Gillman
Fi styrelse

ps I dag, den 25 november, är FN:s internationella dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.