Alla arbetar inte åtta till fem

9 september 2006

Vi är nyss hemkomna från en ”miniturné” för Fi genom landet, från Luleå till Malmö. Samhällsbyggande och bostadspolitik har varit vårt tema.
Det vi snart kunde konstatera var att bostadssegregationen ser olika ut runt om i landet. När det gäller folkhem och miljonprogram var avsikten säkert god, men här sådde också frön som lett till dagens segregation – och inte minst bristande jämställdhet. Slående är också att det fortfarande planeras och byggs som om alla människor arbetar mellan åtta och fem, fast det inte är så. För att inte tala om att alla tydligen tycker att det är toppen att bo invid vatten. Inga bilder på nya attraktiva strandnära lägen visar barn klädda i flytväst dagarna i ända.

Under ”mini-valturnén” har vi – förutom att själva valtala – också tagits emot av handikapporganisationer, Röda korset, länsstyrelser och kvinnojourer. Så vad har vi lärt oss? Jo, att det väcker stort intresse när vi lyfter frågor om:

 1. Kvinnors sämre villkor i boendet.
 2. Lönediskrimineringens följder i ett oförsvarligt dyrt boende.
 3. Dagens segregerande bostadssociala politik för invandrare, kvinnor och ungdomar.
 4. Trygghetsfrågan – inte bara fysiskt utan också socialt och ekonomisk.
 5. Tillgänglighetsfrågorna som idag behandlas som ett kostnadsdrivande tillägg.
 6. Kvinnor som tvingas bo kvar i upp till ett år på kvinnojouren i brist på ändamålsenliga bostäder.
 7. Vuxna ungdomar som är hemlösa.

Sammanfattningsvis: Det svenska traditionella och icke feministiska förhållningssättet till samhällsbyggande och bostäder är enögt och förringande. Så här kan vi inte ha det, och vi kan inte bygga endast för den målgrupp som är frisk och välbemedlad.

Det samarbetas inte heller tillräckligt med handikappförbundenoch kvinnojourerna. Dessa frivilligorganisationer borde vara fullvärdiga delar av myndighetsutövningen, inte minst i anslutning till Plan- och bygglagen.

Slående är också att samhällsbyggnad inte kopplas ihop med det faktum att många (kvinnor) deltidsarbetar. Man arbetar kanske deltid för att hinna hämta barn på dagis innan stängning. Sevice och restider till arbetet måste därför vägas in i bostadsbyggandet, inte minst av jämställdhetsskäl. Och varför ska bristen på samordning i planeringen av resor mellan boplats och arbete bekostas av din egen (främst kvinnors) plånbok? Dessutom med sämre sjukersättning och pension som följd?

Kort sagt: Det finns mycket för Fi att ta itu med när vi sitter i riksdagen!

Ylva Larsson
Maria Hagberg

riksdagskadidater för Fi

Ylva Larsson är arkitekt och Maria Hagberg arbetar inom socialtjänsten.
Båda arbetar inom området social ekonomi. Arbetet inom Fi ledde dem samman och ut på turné genom landet. Tack alla Fi-aktivister som mött upp på plats: Kristina Niva, Sonja Richardsson, Agneta Andersson och Susanne Linde.

PS. Fi:s samhällsbyggnads- och bostadspolitik innehåller följande argument:

 • Bygg för lågavlönades plånböcker, det är oftast kvinnor och ungdomar.
 • Utveckla nya boende- och hyresrättsformer och moderna bosparkassor
 • Bygg verklig tillgänglighet, för alla.
 • Bygg med mångfalds- och integrationsaspekt.
 • Allmännyttans bostadspolitiska uppdrag måste reformeras.
 • Utgå från ”15 minuter till allt”, som värde – och balansmått.
 • Sverige behöver en bostadsvaneundersökning och en nationell bostadsförsörjningsplan för bättre bostadsresurshushållning. Utveckla en nationell interaktiv bostadsförmedling som kopplas till arbetsförmedling, AMS, lärosäten och offentliga liksom privata arbetsgivare.
 • Jämställdhet skall ingå som verktyg i samhällsbyggandet.
 • Lika lön ger social och ekonomisk trygghet i samhällsbyggandet och boendet.
 • Inkludera den sociala ekonomin i samhällsbyggandet.
 • Fi kräver ett fast bundet taxeringsvärde från inköpsdagen till försäljningsdagen.
 • Sträva efter hälften kvinnor, hälften män i hela beslutskedjan runt bostäders tillkomst och förvaltning.
 • Bryt ned de slentrianmässigt stora markanvisningarna – bjud in kreativiteten och alla som har intresse av att bygga. Stat och kommun kan stötta dessa aktörer med krediter och startlån. Respektera och stötta ny kooperation och boföreningar som professionella aktörer. Detta skulle gynna utveckling och mångfald.
 • Arbetstillfällen tillkommer och egenföretagande stimuleras.
 • Utveckla juridiken för fastighetsbildning och förvaltning. Se till att den stöttar flexibilitet i lägenhets- och rumsfördelning som en positiv budgetresurs. Gör bokalen legitim (ett ställe där man både kan bo och arbeta). Utveckla former för flera kontraktsformer inom samma bostad.

F!:s talespersoner, samt enskilda riksdagskandidater, skriver krönikor på Fi:s webbplats fram till valet. I onsdags skrev Aase Hensvold om att göra politik. På tisdag skriver Devrim Mavi att det bara är några dagar kvar.
Visa alla valkrönikor »