Feministiskt initiativs hbt-politik valåret 2006

31 juli 2006

Målet med Feministiskt initiativs politik är ett samhälle där alla människor kan utvecklas i ett jämlikt samspel med andra – oberoende av kön, ålder, funktionshinder, sexualitet, hudfärg/etnisk tillhörighet.

F! ser ett samhälle som systematiskt underordnar kvinnor genom en överordning av män. F! menar att diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är en del av denna patriarkala maktstruktur. I F!:s feministiska politik är kampen mot homofobi och heteronormativitet lika självklar som kampen mot rasism och kvinnoförtryck. Hbt-perspektivet genomsyrar därför hela F!:s politik och inte ett sidoområde för en liten grupp eller för de områden, där det av andra anses vara relevant.

Sexualitet

Sexuell frigörelse är att kunna vara fri att utforska sin sexualitet och lust utan att känna sig begränsad av skuld och skam. Detta innebär allt ifrån fantasier och onani till sexuella förbindelser med andra. Individens sexuella frihet har alltid en gräns i mötet med andra. Man kan inte kräva att andra ska tillfredsställa ens lustar mot deras egen vilja eller mot lön eller betalning.

Det är viktigt att utmana den syn på kvinnors sexualitet som gör kvinnor till passiva objekt för mäns sexuella begär, sprider föreställningar om att heterosexualitet är den enda möjliga sexualiteten och skambelägger kvinnors egen sexualitet. Att utveckla ett alternativt feministiskt budskap om sexualitet är av stor betydelse för kvinnors frigörelse. Det handlar om att utmana heteronormativiteten i samhället, att ifrågasätta traditionella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt och föreställningar som ställer kvinnor och män mot varandra och beskriver oss som naturligt komplementerande. Genom att frigöra oss från tanken om heterosexualitet som norm och ett binärt könstänkande kan vi motverka diskrimineringen av homo- och bisexuella samt transpersoner.

 • F! verkar för ett normkritiskt och öppet förhållningssätt till sexualitet i undervisning och bland skolpersonal generellt. Detta inkluderar att skolan bör reflektera runt sexualitet och könsidentitet, avstå från att reproducera stereotyper i sexualundervisningen, motverka homofobi och sexism generellt samt öka kunskapen om hbt-frågor bland skolvårdspersonal.
 • F! kräver att alla elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet får återkommande sex- och samlevnadsundervisning. Undervisningen ska ta utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv på genus och vidare innefatta gränssättning som tema.
 • Alla kommuner ska vara skyldiga att inrätta ungdomsmottagningar.

Samlevnad

Äktenskapet mellan man och kvinna ska inte vara en privilegierad form för samlevnad.

 • Äktenskapsbalken, sambolagen och partnerskapslagen bör ersättas av en ny samlevnadsbalk där två eller flera personer som lever ihop och kan antas ha gemensam ekonomi och gemensamt ägande ska kunna ingå samlevnad. De får då samma lagliga stöd som äktenskapsbalken ger idag.
 • F! verkar för att namnlagen ändras så att alla människor har rätt att ta förnamn utan att det styrs av biologiskt kön. Denna rätt ska även gälla för föräldrar när de namnger sina barn.

Familj

I dag finns, precis som det i alla tider funnits, många olika levnadssätt och familjeformer. Fortfarande faller ensamstående föräldrar, ombildade familjer och regnbågsfamiljer utanför familjenormen. F! önskar ett samhälle som uppvärderar och lägger till rätta för mångfald i levnadssätt. Det innebär bland annat att det ska vara möjligt att leva ekonomiskt bra som ensamstående förälder, att regnbågsfamiljer inte får diskrimineras och att fler än två personer ska kunna erkännas som omsorgspersoner för ett barn. Utgångspunkten ska vara barnets behov av trygghet, stabila relationer, vård och omsorg.

 • En individualiserad föräldraförsäkring ska självklart vara öppen för föräldraskap bortom kärnfamiljen.
 • Sverige ska aktivt driva samkönade pars och ensamståendes rätt till adoption i det internationella adoptionsrådet.
 • Föräldrautbildning ska erbjudas alla föräldrar oberoende av familjekonstellation.
 • F! verkar för att personal inom mödra- och förlossningsvård ska få kontinuerlig fortbildning i könsmakts-, antirasistiska och hbt-frågor.

Vård

Vårdtagare har rätt till en vård som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Män har under lång tid varit norm i vården/medicinen/forskningen. Även andra normer, exempelvis heteronormen, liksom normer baserade på föreställningar om klass, etnicitet, sexualitet och funktionalitet präglar vården/medicinen/forskningen. Vården och behandlingen av transpersoner har stora brister och är i viss del klart kränkande. För transexuella handlar det bland annat om sterilisering, sjukdomsförklaring och skilsmässa.

Biologiska könsskillnader tenderar att överbetonas inom vården/medicinen/forskningen. Ett annat problem är att strukturella förhållanden som tar sig uttryck i ohälsa och sjukdom riskerar att förklaras som orsakade av individen. Sociala förklaringar och tolkningar måste därför få större utrymme.

 • Vård- och omsorgsbehov ska bedömas på ett likvärdigt sätt oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning.
 • Läkar-, sjuksköterske- och andra vårdpersonalutbildningar ska innehålla obligatoriskt genus-, hbt- och antirasistiskt perspektiv.
 • Det saknas nationella riktlinjer samt respekt och förståelse för transpersoners utsatthet. Det måste vara möjligt att få hormonell behandling utan att vilja genomföra hela könsbytet.
 • Rätten till assisterad befruktning ska vara på samma villkor för kvinnor i samkönade relationer som för heterosexuella par, landstingen ska inte kunna prioritera olika eller ta ut olika avgifter.
 • Ensamstående kvinnor ska få laglig rätt till assisterad befruktning.

Våld i samkönade relationer

Människor har rätt att leva utan fruktan för våld och övergrepp. Samkönade relationer är inte befriade från våld. En överväldigande majoritet av de utsatta personerna väljer att inte polisanmäla det våld de är utsatta för, vilket i sin tur betyder att mörkertalet stort. Samhället måste bli mycket bättre på att lyfta fram att våld inom samkönade relationer existerar.

 • Kommunerna måste ta ansvar för att hjälpa, stödja och skydda de kvinnor och män som är utsatta för våld i samkönade relationer.
 • Partners som utövar våld har rätt till hjälp och den hjälpen måste innefatta ett hbt-, antirasistiskt och könsmaktsperspektiv.

Hatbrott, hets och diskriminering

Hatbrott är uttryck för grundläggande brist på respekt för mänskliga rättigheter, människors lika värde och demokrati. Syftet med en särskild hatbrottslagstiftning är att ge skydd åt minoritetsgrupper. Dessa är etniska och religiösa minoriteter samt homo-, bi- och transpersoner. Hatbrott är inte en egen brottskategori utan många typer av brott såsom misshandel, olaga hot, ärekränkning, hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Om motivet är sådant att brottet utgör ett hatbrott ska det ge en strängare påföljd.

 • F! verkar för att hatbrott samlas under en särskild enhet inom polisen, i första hand i storstäderna.
 • F! verkar för att pengar avsätts till organisationer för att informera om hatbrott och diskriminering av homo- och bisexuella, transpersoner samt personer med utländsk bakgrund.
 • Transpersoner och personer som inte passar in i traditionella uppfattningar om kön ska inkluderas i definitionen av vad som utgör ett hatbrott och också ges skydd i hetslagstiftningen.
 • Barn till personer som omfattas av hetslagstiftningen ska omfattas av detta skydd. Dessa barn ska även omfattas av lagstiftning om förbud mot diskriminering.
 • Diskrimineringstvister ska handläggas i allmän domstol.

Utbildning

Flickor och pojkar behandlas ofta utifrån stereotypa föreställningar om kvinnlighet respektive manlighet. Det
här mönstret genomsyrar hela utbildningssystemet – från förskola till universitet – och måste brytas. Olika former av genus- och queerpedagogik har under senare tid prövats på en rad förskolor och skolor. Det är viktigt att fortsätta att utveckla olika former för hur personal och elever/studenter kan arbeta med frågor om könsmönster, sexualiteter och makt. Här spelar forskning och utveckling inom områden som pedagogik, didaktik och ämnesdidaktik en viktig roll.

 • F! verkar för att högskoleutbildningar får ett obligatoriskt könsmakts-, hbt- och antirasistiskt perspektiv. Särskilt viktigt är detta på vård, jurist- och polisutbildningarna. F! ska även verka för att obligatorisk fortbildning ges till bland annat lärare i dessa perspektiv.
 • F! verkar också för att skolans undervisning genomsyras av könsmakts-, hbt-, antirasistiskt- och klassperspektiv samt kunskap om funktionshinder.

Migration

Kvinnor och hbt-personer som hotas till livet, utsätts för sexuella övergrepp och får sina rättigheter inskränkta ska räknas som politiska flyktingar. F! verkar för att Sverige utvidgar flyktingbegreppet till att omfatta den diskriminering och de övergrepp som kvinnor, homo- och bisexuella samt transpersoner är utsatta för.

 • Förföljelse på grund av kön, sexuell läggning och könsuttryck ska vara asylgrundande skäl.

Utrikes- och säkerhetspolitik

Hbt-perspektiv ska genomsyra Sveriges alla internationella engagemang, däribland arbetet med mänskliga rättighetsfrågor, EU- och biståndspolitik.

 • EU måste lägga ökad vikt vid respekten för kvinnors, hbt-personers, funktionshindrades samt etniska och kulturella minoriteters mänskliga rättigheter. Det innebär att man vid bedömning av ansökarländer ska fästa minst lika stor vikt vid mänskliga rättigheter som vid marknadsekonomiska förutsättningar. Dessa frågor ska även följas upp i alla medlemsländer.
 • F! verkar för att få våra nordiska grannländer att driva frågor som rör mänskliga rättigheter för bland annat hbt-personer.
 • F! verkar för en FN-konvention för hbt-personers rättigheter.
 • F! verkar för att äktenskapskonventionen, vilken innehåller gemensamma bestämmelser om äktenskap, adoption och förmyndarskap, även ska ge hbt-personer lika rättigheter.
 • Biståndsarbetet ska innefatta aktiva åtgärder för hbt-personers rättigheter.
 • Alla som representerar Sverige i internationella sammanhang ska genomgå obligatorisk utbildning i genusperspektiv, hbt-frågor och antirasism samt ha kunskap och insikt om patriarkala strukturers mekanismer. Detta ska även gälla FN-styrkor.
 • F! verkar för att hbt-organisationer inte ska nekas konsultativ status i FN. De ska prövas på samma villkor som alla andra organisationer.

Kraven antagna på Feministiskt initiativs valkonferens april 2006.
Se även vårt partiprogram.