F!:s talespersoner: Stoppa våldet i Libanon, Palestina och Israel!

24 juli 2006

Feministiskt initiativ kräver ett omedelbart stopp på det våld som Israel utövar i Libanon och i det ockuperade palestinska territoriet. Israels krig mot Libanon kan inte ses som en konflikt mellan två jämnstarka parter. Israel har en av mellanösterns största militärstyrkor, vars våld just nu riktas mot människor och infrastruktur i Libanon och i ockuperade palestinska områden.

Vi fördömer även det våld som riktas mot Israel och mot den israeliska civilbefolkningen, samtidigt som vi betonar att den israeliska regeringens och arméns reaktion är oproportionerlig och att den israeliska regeringen begår klara brott mot internationell rätt. Feministiskt initiativ uppmanar till ett omedelbart vapenstillestånd och ett slut på allt våldsutövande från alla involverade parter i konflikten.

Feministiskt initiativ anser att dialog och fredsförhandlingar mellan parterna är den enda möjligheten till konfliktlösning för regionen. Konflikten kommer inte att lösas genom ytterligare upptrappning av det våldet. Tvärtom kommer ännu fler civila att lemlästas, dö eller tvingas till flykt.

Den Hamasledda palestinska regeringen bör i konflikten ses som en legitim förhandlingspart i likhet med andra politiska organisationer i regionen som på ett demokratisk sätt representerar palestinier. Det palestinska valet har enligt internationella observatörer gått rätt till och valresultatet måste därför respekteras. Det betyder dock inte att Feministiskt initiativ stödjer Hamas politik, eller politiska förflutna. Men principen om folkvalda regeringars rätt att utgöra språkrör och motpart vid tvister och i diplomatiska förhandlingar måste erkännas.

FN:s säkerhetsråd har antagit Resolution 1325, en resolution som ger kvinnor erkännande som viktig part i fråga om konfliktlösning, samt betonar betydelsen av kvinnors lika deltagande och fulla medverkan i alla strävanden att bevara och främja fred och säkerhet. Feministiskt initiativ ställer sig bakom Resolution 1325 och ser kvinnors aktiva deltagande i konfliktlösning och fredsuppbyggande arbete som avgörande för varaktig fred.

Feministiskt initiativ vill framhålla vikten av att barns rätt till skydd och de rättigheter de åtnjuter enligt FN:s barnkonvention ska erkännas och förverkligas av samtliga inblandade parter i den pågående konflikten i mellanöstern.
Feministiskt initiativ kräver att kvinnors röster – på alla sidor i denna konflikt – ska höras och att kvinnors kamp för demokratiska och mänskliga rättigheter i regionen ska få ekonomiskt stöd i form av bistånd med inriktning mot dialog, kunskapsöverföring länder emellan och internationellt utbyte.
Feministiskt initiativ ser att de som drabbas hårdast av krig är kvinnor och barn. Det finns ett nära samband mellan militärt och sexualiserat våld. Krig och militärt våld förminskar kvinnors livs- och handlingsutrymme. Mäns våld mot kvinnor ökar avsevärt, båda i nära relationer och ute på gatan i områden där krig och ockupation pågår.

Feministiskt initiativ uppmanar den svenska regeringen att agera tydligt och kraftfullt mot Israels krigsföring.

Feministiskt initiativ uppmanar USA:s regering att aktivt ta ställning mot det våld som Israel utövar mot Libanon och i de ockuperade palestinska territorierna.

Diplomati och demokrati måste ersätta militära maktmedel.

Gudrun Schyman
Devrim Mavi
Sofia Karlsson

Talespersoner för Feministiskt initiativ