Jämställda löner – hur når vi målet?

10 juli 2006

Under politikerveckan i Almedalen arrangerade F! en rad olika seminarier och debatter. Under fredagen den 7 juli var temat löner och rubriken var ”Lön efter kön = sant = sunt?”. Utgångspunkten för seminariet var den debatt som varit under våren om den nuvarande lönebildningens begränsningar när det gäller att komma tillrätta med kvinnors lägre löner. Ett annat underlag var den handlingsplan (utan förslag till handling!) för jämställda löner som regeringen presenterade innan sommaren.

Seminariet konstaterade att utvecklingen i riktning mot mer rättvisa löner i stort varit obefintlig de senaste 20 åren och att det i dagsläget snarare går bakåt. Den lagstiftning som täcker in enskilda arbetsplatser, med krav på lönekartläggning, följs inte av majoriteten arbetsgivare. För den sektorsvisa diskrimineringen, den som visar sig i att manligt kodade jobb har högre lön än kvinnligt kodade jobb, (industri–handel, verkstad–vård) ryms inte inom något av de lagrum som finns.

Vi har en situation där samtliga aktörer (arbetsgivare, fackliga organisationer och politiska partier) i debatten säger att vi vill ha det men sedan blir det inget av det! Regeringens direktiv (regleringsbrev) till Medlingsinstitutet har jämställda löner som en restpost, arbetsmarknadens parter tar inte ansvar för att föra frågan till en lösning och de två största partiernas ledare har dessutom försäkrat varandra om att lönefrågan är avförd från valdebatten, genom att lova varandra att det inte blir någon ändring av reglerna för föräldraförsäkringen inom nästa mandatperiod.

För F! är lönerna en huvudfråga. Samma villkor på jobbet och samma villkor hemma. Vår ambition är därför att se till att frågan om kvinnors löner och anställningsvillkor finns med i den politiska debatten i valrörelsen. Vi har förslag om en nationell lönekartläggning, en lönekorrigering, som ska utföras av en lönekommitté tillsammans med arbetsmarkandens parter inom nästa avtalsperiod. Vi har förslag om individualiserad föräldraförsäkring. Vi diskuterar olika förslag för att tillskapa det löneutrymme som krävs för att höja kvinnors löner, både inom privat och offentlig sektor. Kan vi använda någon form av jämställdhetsavgift som kan föra över pengar från sektorer som domineras av män till sektorer som domineras av kvinnor? Kan vi ta ut en jämställdhetsavgift som kan fonderas för att sedan föras över till kvinnligt kodade sektorer med för lågt löneläge? Ska vi låta den samhällsägda och politikerstyrda sektorn vara föregångare och stärka kommunernas och landstingens finanser genom särskilda statsbidrag eller kommunala jämställdhetsskatter?

Förslagen som diskuteras är många och inget utesluter det andra. Tvärtom är det vår ambition att komma med mängder av konstruktiva förslag för att på så sätt tvinga både arbetsmarknadens parter och politiker att agera. Vi är nämligen övertygade om att hade alla de som säger sig vilja ha rättvisa löner verkligen menat allvar så hade problemet varit löst. Igår!