Ny organisering för Skuggriksdagsgruppen

20 juni 2013

Skuggriksdagsgruppen godkände den 15 juni i Gladsax en ny organisering av gruppen och en ny uppdelning av ansvarsområden mellan talespersonerna.

Ny organisation av Utskotten och Talespersonernas ansvarsområden

Som det har fungerat hittills har det varierat. En del utskott har varit mer aktiva än andra. En del utskott har saknat ledamöter. Några utskott har samarbetat organiserat med varandra, andra inte. Inför kommande valår är det viktigt att vi stramar upp organisationen och gör det möjligt för fler att aktivt delta i den politiska debatt som kommer (seminarier, paneler, möten, osv.)
Uppdelningen av utskotten i riksdagen motsvarar inte riktigt den uppdelningen av politiken som F! har, eller rättare sagt vi vill egentligen inte ha någon uppdelning alls eftersom vi ser kompexiteten och vill synliggöra samband och sammanhang.

Förslaget nedan är ändå ett försök till uppdelning och bygger på idén om att samla utskotten till samarbete kring övergripande politiska begrepp. Min tanke är också att det blir mindresårbart om det är fler i en grupp.

Välfärd
F! har ett utvidgat välfärdsbegrepp i det politiska dokumentet. Det står bl.a. ” Välfärdstanken är själva kittet som håller samman och skapar ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen. För att nå dit krävs en ny helhetssyn på politik, att vi beaktar alla faktorer som skapar våra liv.”

De utskott som har ansvar för de basala livsfrågorna, de som ska garantera att vi som människor ska kunna färdas väl genom livet, i alla dess skeden, är i huvudsak:
–    Arbetsmarknadsutskottet
–    Socialförsäkringsutskottet
–    Socialutskottet
–    Civilutskottet (bostäder)
–    Utbildningsutskottet
–    Kulturutskottet                                                                                                                       

Hållbarhet
F! skriver i det politiska dokumentet att ” Vi behöver (därför) problematisera tillväxtdoktriner och tala om riktig klimatpolitik och fördelningspolitik istället för att fokusera på individuella lösningar.” Vår politik genomsyras av medvetenheten om att både produktion och konsumtion måste ställas om.

De utskott som ansvarar för frågor kopplade tillhållbarhet är framför allt:
–    Trafikutskottet
–    Miljö- och Jordbruksutskottet
–    Näringsutskottet (energi, industri, export/import, handel och företagande)

Säkerhet och Mänskliga Rättigheter
F! skriver i det politiska dokumentet att ” Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet.” Det internationella organiserade våldutövandet, med syfte att utöva kontroll, strider mot ett säkerhetspolitiskt tänkande där individen och det civila samhället är grunden. Vår globala säkerhetspolitik vilar därför på anitmilitaristisk grund. Vi definierar det patriarkala våldet (mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i samkönade relationer, våld mot kvinnor som led i krigföring, m.m.) som ett grovt säkerhetspolitiskt misslyckande. Vi menar också att grundläggande trygghet och säkerhet för individen bara kan nås genom en aktiv antirasistisk och i alla avseenden icke- diskriminerande politik.

Utskott som huvudsakligen har ansvar för detta är:
–    Utrikesutskottet
–    Försvarsutskottet
–    EU-nämnden
–    Konstitutionsutskottet
–    Justitieutskottet

Ekonomi för en hållbar utveckling
I det politiska dokumentet beskriver vi vår syn på ekonomin så här: ”Offentliga budgetar är verktyg för att omfördela resurser. För att skapa ett välfärdssamhälle måste den nuvarande dominerande trenden brytas.” ….” Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. Det kan ske på olika sätt, men medan patriarkala ekonomiska teorier främst fokuserar på finansiell tillväxt, med marknaden och konsumismen som sina viktigaste markörer, lyfter den feministiska ekonomin fram helhetsperspektivet”.
Den här arbetsgruppen ska alltså vara ett ”verktyg” för de övriga grupperna och således samarbeta med alla.

Utskott som har huvudansvar för detta är:
–    Finansutskottet
–    Skatteutskottet

Talespersonernas ansvarsområden

Talespersonernas ansvarsområden i förhållande till skuggriksdagsgruppen skulle enkelt kunna delas in på samma sätt som ovan, dvs. varje talesperson har ett område och alla är knutna till ekonomin. Nu är det inte så enkelt eftersom våra kompetenser och profilområden delvis går på tvärs med de ovan definierade politikområdena. I viss utsträckning följer de istället rubrikerna i det Politiska dokumentet.
Alla frågor kommer inte att vara lika aktuella i valrörelsen. Mitt förslag är att talespersonerna gärna får sitta med i något eller några utskott men att ”profilfrågorna” får ha en annan grund än utskottsindelningen. Flera frågor ligger dessutom i flera olika utskott.

Ett förslag på profilering är:

Sissela Nordling-Blanco:
–    EU-politiken (som i sig innehåller samtliga politikområden som finns!)
–    Flykting-, migrations-, integrationsfrågor
–    Antirasism
–    Medborgarskap, rösträtt, påverkan, kritiken mot polisens Reva-projekt, osv.

Stina Svensson:
–    Arbetsmarknadsfrågor
–    Social- och socialförsäkringsfrågor (tills.med Gudrun)
–    Hälsa och sjukvård, inkl. psykiatri
–    Funktionalitet
–    Hbtq-frågor

Gudrun Schyman:
–    Politikens organisering (departement, myndighet, m.m.)
–    Ekonomi för hållbar utveckling
–    Samhällsbyggnad/bostadspolitik
–    Arbetsmarknadsfrågor (tills.med Stina)
–    Kulturpolitiken
–    Våld (det nära och det militära)

Vi har två politikområden där ingen av oss är ”bäst”. Det gäller Miljöfrågorna och det gäller Utbilningspolitiken. Frågan är om vi skulle kunna ha andra personer som huvudansvariga där och att vi talespersoner ”hjälper till”?