Kongressbesluten – sammanfattning

8 april 2013

Feministiskt initiativs kongress är nu avslutad och partiet har valt talespersoner, styrelse och tagit fram en mängd politiska förslag. Här sammanfattar vi några av besluten.

Feministiskt initiativ har valt en ny styrelse och nya talespersoner

Feministiskt initiativ ställer upp i EU-valet och riksdagsvalet 2014. Här kan du läsa vad partiet går till val på
Hela det politiska förslaget
Pressmeddelande
Gudrun Schyman: Det är skarpt läge

En ny migrationspolitik med visionen öppna gränser
Hela det politiska förslaget
Pressmeddelande

För en arbetsmarknad fri från diskriminering
Hela det politiska förslaget
Pressmeddelande
Sissela Nordling Blanco: ”Jobb – men inte bara för blonda”

Ökade resurser i välfärden och nej till vinstutdelning i välfärden
Hela det politiska förslaget
Pressmeddelande

Förtryck och våld i namn av religion och heder
Hela det politiska förslaget

Stoppa vinstutdelningen i skolan och ge kommunen veto vid nyetablering av skolor
Hela det politiska förslaget

Dags att sätta stopp för våldet mot barn
Hela det politiska förslaget

Stoppa könsstympningen
Hela det politiska förslaget

Dags för ett paradigmskifte på synen på våldtäkt
Hela det politiska förslaget

Nej till surrogatmödraskap
Hela det politiska förslaget

Rättspolitik fri från diskriminering
Hela det politiska förslaget

Nedan samanfattas ytterligare några av alla de ställningstaganden kongressen gjorde:

Mer resurser till skolan

 • Fi ska verka för att förskola och fritidshem rustas upp samt får högre personaltäthet och mindre barngrupper. Som riktmärke föreslås en gruppstorlek på högst 15 barn i förskola. Målet bör vara en genomsnittlig personaltäthet i förskola och på fritids på högst 4,5 barn per heltidsanställd – då ges möjlighet till mindre grupper för de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd.
 • Fi ska verka för att skola och fritidsverksamhet rustas upp samt för högre personaltäthet och mindre barngrupper i skola och fritidsverksamhet. Som riktmärke föreslås en gruppstorlek på högst 20 barn i grundskolan.
 • Fi ska verka för att alla skolor och alla elever ska ha tillgång till heltidsanställd kurator, skolsköterska, psykolog, studievägledare samt social- och specialpedagog.
 • Fi ska verka för en inkluderande skola. Ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser.

För en skola fri från diskriminering

 • Fi ska verka för att utbildningen i förskola, grundskola och gymnasium får ett obligatoriskt könsmakts-, hbt-, antirasistiskt perspektiv.

Alla har rätt till kunskap om sex

 • Fi ska verka för att sex- och samlevnadsundervisningen är obligatorisk för alla elever

Sattsa på skolans arbetsmiljö

 • Fi ska verka för en förstärkt sanktionsmöjlighet för Arbetsmiljöverket vid granskning av arbetsmiljö ur ett funktionshinderperspektiv.

Skolan ska vara sekulär

 • Fi ska verka för att all skolundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt grundad, konfessionslös och sekulär samt inkluderar olika lärstilar.

Stärk fritidslinjen

 • Fi ska verka för en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag.
 • Fi ska verka för max sex timmar skoldag.

 

Samarbetet med Unga feminister stärktes

Unga feminister skrevs in i Feministiskt initiativs stadgar.

 

Så bygger vi freden…

 • Fi ska verka för att det konfliktförebyggande arbetet och civil krishantering prioriteras, att det får tillräckliga resurser, att mekanismer för tidiga varningssignaler stärks och att civilbefolkningens deltagande och säkerhet sätts i första rummet.

…och så lägger vi ner militären

 • Fi ska verka för en utveckling av global mänsklig säkerhet, bort från föreställningar om militär säkerhet. Det förutsätter stopp för militär upprustning, ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för vapenexport samt omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion.

 

Öppna gränser

 • Fi ska verka för en fri värld där människor kan röra sig fritt och bosätta sig var de vill på jorden.

Anhörig- och arbetskraftsinvandring – för frihet och oberoende.

Friheten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp är en mänsklig rättighet. När människor migrerar för att arbeta eller förenas med sina nära får deras frihet och oberoende aldrig inskränkas. Ingen människa ska vara beroende av sin arbetsgivare eller partner för att ha möjlighet att leva i Sverige.


Otillgänglighet är diskriminering!

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle för alla. Människor ska kunna leva likvärdiga liv, få lika möjligheter och kunna delta i samhällslivets alla områden oberoende av funktionalitet. Byggnader, städer, offentlig miljö och kollektivtrafik ska vara tillgängliga så att alla kan delta på lika villkor.

 • Fi ska verka för att inleda ett systematiskt arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En handlingsplan ska utformas med förslag på hur varje enskilt område kan förbättras. Arbetet ska följas upp årligen.
 • Fi ska verka för ett tillägg i Diskrimineringslagen som klassar hinder i miljön som diskriminering. Det ska vara möjligt att utfärda sanktioner mot den verksamhet som inte följer lagen.
 • Fi ska verka för att det ska vara omöjligt att kringgå bygglagen för att kunna bygga otillgängliga bostäder.
 • Fi ska verka för en förstärkt sanktionsmöjlighet för Arbetsmiljöverket vid granskning av arbetsmiljö ur ett funktionshinderperspektiv.
 • Fi ska verka för att avskaffa möjligheten att neka elever eller studenter med funktionsnedsättningar utbildningsplatser, praktikplatser med mera.

Sahar Mosleh: ”Otillgänglighet är diskriminering”

 

Begränsa reklamen på offentliga platser

 • Fi ska verka för en lagstiftning som begränsar reklam och istället upplåter plats åt samhällsinformation och kultur på offentliga utrymmen.


Avskaffa monarkin

Feministiskt initiativ är ett parti med alla människors lika värde och demokratin som signum. Då är monarkin en omöjlighet. På demokratisk väg vill Fi sträva mot att Sverige blir en parlamentarisk republik.


Avskaffa RUT-avdraget och ROT-avdraget

Nedskärningar i den gemensamma välfärden kan inte ersättas med att människor själva ska betala för sina behov av omsorg och stöd. Idag används ROT- och RUT-avdraget framförallt av personer med relativt goda inkomster. Även låginkomsttagare tvingas idag använda sig av RUT-avdrag för att få del av tjänster som tidigare tillhandahölls av offentliga sektorn. Feministiskt initiativ anser att rätten till läxläsning, hemtjänst och en bra bostad inte ska vara en fråga om hur stor plånbok en har. Därför ska staten inte subventionera hushållsnära tjänster eller privata renoveringar av bostäder utan istället använda skattepengar för den gemensamma välfärden och en generell bostadspolitik.


Brott bekämpas inte med fängelser

Feministiskt initiativ anser inte att människor föds till att antingen följa lagen eller att bryta mot den utan alla kan begå brott under särskilda förutsättningar. Politikens uppgift är att skapa frihet för alla människor, så att ingen ska behöva utsätta andra eller själv utsättas för brott. Detta kan vi uppnå genom att motverka sociala orättvisor.

 • Fi ska verka för att en utredning tillsätts för att hitta andra lösningar än fängelse och inlåsning. Utredningen bör ta avstamp i forskning kring vad som förhindrar brott och återfall i brott samt titta internationellt på hantering av personer som begått brott.

Öppna upp de låste institutionerna

 • Fi ska verka för att öka insynen i låsta institutioner för att kunna synliggöra missförhållanden.

 

Polisen ska inte utreda sig själva

 • Fi ska verka för att det inrättas en från polisväsendet helt fristående organisation för utredning av brott där poliser är misstänkta gärningsmän.

Riv reva – stoppa rasprofileringen

Feministiskt initiativ vill att det införs ett avrapporteringssystem för att förhindra missbruk av identitetskontroller och visiteringar. I detta system ska den som utför kontrollen rapportera anledning till kontrollen, resultat och den kontrollerades egen definition av sin etnicitet om hen vill uppge denna. En kopia av rapporten ska lämnas till den som kontrollerats. Statistik från rapporterna ska sammanställas och finnas tillgänglig för allmänheten.

 

Minskad köttkonsumtion
Fi ska verka för att kommuner och landsting genom offentlig upphandling minskar köttkonsumtionen inom sin egen verksamhet och alla skolor ska införa köttfria måndagar. En koldioxidskatt på mat ska utvecklas i syfte att minska köttkonsumtionen. Denna ska ta hänsyn till att klimatutsläppen varierar beroende på vilket djur köttet kommer från samt hur köttet producerats.

Satsa på förnyelsebart – aldrig mer Fukushima

 • Fi ska verka för att alla EUs subventioner till fossil energi och kärnkraft omedelbart avskaffas. Kärnkraften ska avvecklas, avvecklingen av den svenska kärnkraften ska snabbas på genom att skadeståndsansvaret ökar till minst 100 miljarder kronor.

Energisnåla hus

 • Fi ska verka för att staten gör en storskalig satsning på energieffektiviseringar i den befintliga bebyggelsen med fokus på miljonprogramområdena. De nationella byggnormerna ska skärpas så att den tillåtna energianvändningen per kvadratmeter i nya byggnader halveras.

 

Tågen är framtiden

 • Fi ska verka för att det ska vara billigare att åka tåg än flyga eller åka bil inom såväl Sverige som Europa. Priserna i Sverige ska ändras och de europeiska tågsystemen ska samordnas så att byten och beställning av biljetter vid resor mellan flera länder förenklas.

Så får vi gratis kollektivtrafik

 • Fi ska verka för införandet av en nolltaxa-fond där landsting och regioner kan söka pengar för att finansiera införandet av en avgiftsfri kollektivtrafik.

Staden är till för människan – inte bilen

 • Fi ska verka för införandet av öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional plan samt för att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar.

 

För kulturarbetares möjlighet till försörjning

Feministiskt initiativ vill genom offentlig finansiering öka tillgången på fria medel till kulturen och stärka de offentligt finansierade strukturer som värnar konstens egenvärde och oberoende. För att stärka förutsättningarna för de kulturella kreativa näringarna utifrån branschernas egna villkor, föreslår vi bland annat följande ekonomiska reformer:

 • Konstinköp ska vara avdragsgillt för företag.
 • En harmonisering av momsbeloppen inom kulturområdet.
 • Ett utvecklande av nya ekonomiska långsiktigt hållbara lösningar inom trygghetssystemen för de professionella kulturutövarna.
 • Ett framtagande av förutsättningar för att skattebefria inkomster upp till 100.000 kr inom det professionella kulturlivet.
 • Ett utvecklande av ersättning för upphovsrätt som ska ske på ett sätt som frigör verk för visning, delning och omtolkning.
 • En hållbar och långsiktig finansieringsform som stärker public services möjligheter att fullfölja och utveckla sitt uppdrag.

 

Detta är enbart utdrag från en liten del av kongressens alla beslut. Många fler frågor beslutades om och kommer redovisas så fort protokollet från kongressen är sammanställt.